Blog

Geschreven op 3 augustus 2017

Augustus - eenendertigdagentijd

Categorie: default

De ‘grote vakantie’ is al een maand opgeschoven. Sommigen zijn al terug aan de slag, andere moeten nog aan hun verlof beginnen. De schoolgaande jongeren zijn halfweg of ongeveer! De natuur past zich ook al aan met minder lange dagen, vochtigere lucht, killere avonden en morgenden en de vruchten die op het veld staan en aan de bomen hangen.

 

Lees meer

Geschreven op 19 juli 2017

De toekomst kennen?

Categorie: default

Deze week op een voorbereidende vergadering voor de priesterraad van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, stelde de moderator voor om ons eens te bezinnen over de vraag van de toekomst van de Kerk bij ons. Op het eerste gezicht een interessant project, maar op het tweede gezicht niet zijn er vraagtekens te plaatsen bij zo’n opdracht. De priester die het voorstelde is zelf zeventig jaar en beweerde dat vele mensen hem de vraag stellen: ‘Hoe ziet gij de toekomst van de Kerk?’. Ikzelf ben vijftig en heb die vraag eigenlijk nog niet gekregen. Ik wil ze wel aan mezelf stellen, maar ik voel me onbekwaam om een antwoord te geven wegens het ontbreken van een glazen bol en wegens gebrek aan ambitie om mij daarmee bezig te houden. Ik vind het immers een vermoeiende vraag omdat ze al decennialang wordt gesteld. De antwoorden worden al vlug slogans die een eigen leven gaan leiden: ‘De Kerk van de toekomst zal priesterarm zijn!’, ‘De Kerk van de toekomst zullen kleine, maar overtuigde gemeenschappen zijn!’, ‘De Kerk van de toekomst is in de grootstad!’… ga zo maar door. Het is al decennialang een litanie van gedachten waarin de eigen wensen, de eigen hoop en wanhoop meer uitgedrukt worden dan wat de heilige Geest vermag.

 

Lees meer

Geschreven op 28 juni 2017

Vakantie !

Categorie: default

De periode die we nu ingaan wordt genoeglijk aangeduid met ‘vakantie’. Kinderen en jongeren moeten niet naar school, werkenden plannen vaak in deze periode hun verlof en dus spreken we van vakantie. Het Nederlandse woordje is afgeleid van het Latijnse ‘vacare’ wat betekent: ‘vrij zijn’. We denken dan aan het vrij zijn van plichten die we anders op ons moeten nemen door studie en werk. We kunnen ook dieper graven naar de betekenis van vakantie en het positief invullen als een tijd om vanalles te doen niet omdat het ‘moet’, maar omdat het ‘mag’. We verlaten een tijdje het domein van de ‘plichten’ en geven ons over aan de ‘deugden’.

 

Lees meer

Geschreven op 13 juni 2017

Examenkoorts!

Categorie: default

De maand juni wordt voor vele gezinnen en families beheerst door de zorg voor de kinderen en kleinkinderen die ‘in de examens zitten’. We hebben medelijden met hen, zeker als het veel te warm is om te studeren! Er worden wafels gebakken, attenties gegeven, de stilte in huis bewaard, een kaars gebrand, een misintentie… alles om de studenten van klein tot groot aan te moedigen, bij te staan, hoop te geven. Het zijn spannende tijden voor iedereen die erbij betrokken is. Vaak worden de grootouders ingeschakeld om een speciaal gebed te doen en dat doen ze maar al te graag! Het is ook een hele inspanning voor groot en klein om deze maand bij toetsen en examens te tonen dat ze er iets van begrepen hebben, dat ze mee zijn met de leerstof, dat ze de studie aankunnen. Een goede voorbereiding tijdens het jaar en een degelijke studie deze weken zijn onontbeerlijk, maar ook een portie geluk bij de de keuze van de vragen, een goede concentratie, een heldere geest, niet te veel afleiding… Allemaal moeilijk op te brengen als de vakantie lonkt en de temperatuur en de zonneschijn al volop in die richting wijst

Lees meer

Geschreven op 6 juni 2017

Dank Monseigneur!

Categorie: default

Op Vrijdag 2 juni overleed Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen op 63-jarige leeftijd. Na zeven maanden te hebben gevochten tegen de gevolgen van leukemie, heeft hij slechts enkele dagen na een laatste hoopvolle behandeling de strijd moeten opgeven.

Lees meer

Geschreven op 31 mei 2017

De Geest die al geneest

Categorie: default

Met Pinksteren gedenken wij de gave van de heilige Geest aan de apostelen en dus ook de geboorte van de Kerk. Dat is belangrijk want zonder de heilige Geest zouden de apostelen gewoon terug vissers van vissen zijn geworden en niet van mensen, waartoe Jezus hen had geroepen. Zonder de heilige Geest zouden ze zijn Woorden en Daden niet kunnen verkondigen en tonen. Met de heilige Geest veranderen ze van bange, twijfelende mannen in vurige verkondigers in woord en in daad. In de Handelingen van de apostelen, die we de hele paastijd door hebben gehoord in de liturgie, zien we het evangelie opnieuw gebeuren. Nu is het echter niet Jezus, maar de verrezen Heer die door de apostelen spreekt en handelt. Het geloof wordt gewekt, niet dor wat de apostelen uit zichzelf kunnen, maar door wat de heilige Geest in hen bewerkt.

Lees meer

Geschreven op 17 mei 2017

Geestdriftig !

Categorie: default

De paastijd duurt vijftig dagen en is een tijd om te bekomen van de kruisdood van de Verlosser, van groeiend geloof dat Hij verrezen is en van vurig verwachten van de heilige Geest. De apostelen nemen ons mee op deze weg van geloof, hoop en liefde. In de eerste lezing - uit de Handelingen van de apostelen - en in de tweede lezing – een apostelbrief – zien we hoe deze tijd door de leerlingen van Jezus met vallen en opstaan wordt beleefd. Het zijn telkens heel herkenbare geloofsgetuigenissen die we zonder moeite op ons eigen leven kunnen leggen. Aan de hand van de apostelen kunnen ook wij deze paastijd authentiek en hoopvol beleven. Zoals de veertigdagentijd een retraite was om ons af te keren van al wat ons van God verwijdert en zo open te komen voor zijn wil, zo is de paastijd een retraite om gekeerd naar God genade op genade te ontvangen.

Heel wat groepen vormelingen kwamen naar Scherpenheuvel om zich te bezinnen over de werking van de Geest die ze in deze tijd ontvangen in het sacrament van het vormsel. Ook de vormelingen uit de parochies van Zichem, Schoonderbuken, Keiberg en Scherpenheuvel kijken uit naar die gave Gods die ze op 28 mei zullen ontvangen. Laten we met hen, dankbaar om de gave van de Geest die wij reeds ontvingen, bidden opdat wij geestdriftig ons geloof zouden vieren, verkondigen en belijden. De apostelen worden door de Geest bevrijd van hun angst en twijfel en het resultaat is spectaculair: Jezus is zichtbaar, tastbaar in hen aanwezig en vervult hun woorden en daden met zijn aanwezigheid. Dat is de Kerk op haar best. Zo kan het ook vandaag, zo moet het ook vandaag willen wij als kerkgemeenschap het Lichaam van Christus zijn en niets anders.

 

Geschreven op 10 mei 2017

Rector van Kevelaer wordt hulpbisschop in Münster

Categorie: default

Rector Rolf Lohman, die de voorbije jaren een sterke impuls gaf aan de uitstraling van het Kevelaer, wordt weldra tot bisschop gewijd.

Rolf Lohman (54), de rector van Kevelaer, het Duitse bedevaartsoord vlakbij de Nederlands-Belgische grens, wordt de nieuwe hulpbisschop van Münster. Hij krijgt in het bijzonder de bevoegdheid voor de regio Xanten.

Rolf Lohman werd in 1963 geboren, studeerde theologie en filosofie en werd in 1997 rector in het bedevaarstoord Lippetal, dat jaarlijks door 40.00 mensen wordt bezocht. In januari werd hij 2011 rector van Kevelaer, een ander bedevaartsoord op zes kilometer van de Nederlands-Duitse grens. Münster is met 1,92 miljoen katholieken het tweede grootste bisdom van Duitsland. Lohman leidde de voorbije maanden de voorbereiding voor de viering van de 375ste verjaardag van Kevelaer in goede banen.

Kevelaer werelderfgoed?

Het pelgrimsoord in Noordrijn-Westfalen ontstond in 1642 tijdens de Dertigjarige Oorlog. Het is het tweede populairste bedevaartsoord van Duitsland en is ook bij Belgische en Nederlandse pelgrims heel populair. Onder de impuls van de rector en toekomstige bisschop wordt bij de Unesco een aanvraag ingediend om het bedevaartsoord als werelderfgoed van de mensheid te laten erkennen.

(Bron: Kerknet)

 

Lees meer

Geschreven op 3 mei 2017

Elk jaar is er roepingenzondag

Categorie: default

De vierde Paaszondag klinkt het evangelie van de Goede Herder. De Kerk koppelt hieraan het gebed om roepingen. Roepingen tot het diaconaat en het priesterschap, roepingen tot het religieuze leven, roepingen tot het Godgewijde leven in al haar verscheidenheid. Roeping ook – en dat vergeten we weleens – van allen die in het doopsel en het vormsel de heilige Geest hebben ontvangen om in de Kerk dienstbaar te zijn aan elkaar en aan de wereld. Mannen en vrouwen, gehuwd en ongehuwd, gewijd of niet, alle gedoopten hebben de gave van het leven ontvangen om het te delen. Het gebod van Christus: God bovenal beminnen en de naaste als uzelf, vindt zijn uitwerking in onze roeping en zending om dit ook daadwerkelijk te beleven.

 

Lees meer

Geschreven op 26 april 2017

Bloesems van hoop!

Categorie: default

Zoals de bloesems in de lente zich een weg banen door het dorre hout, zo komen de bedevaarders in de meimaand van overal de ruiker van hun geloof, hun lief en hun leed aanbieden aan Maria. De kapelletjes en beelden zijn op vele plaatsen getooid met nieuwe bloemen. Echte, geplukt onderweg, en papieren met zorg vervaardigd. Ze drukken onze blijdschap uit omdat Maria in de maand mei zo mooi is en omdat wij haar komen groeten. We doen dat het hele jaar door, maar in de meimaand is het toch anders: nieuwer, frisser, jonger.

Als een magneet trekt Maria op zoveel plaatsen in de wereld en in ons land mensen aan. Haar positief geladen geloof trekt het onze aan dat zo vaak wordt aangevreten door wanhoop, twijfel en angst. Maria stoot niet af, zij trekt aan. Zo is zij een voorbeeld voor alle gelovigen. De aantrekkelijkheid van ons geloof brengt ons dichter bij God en bij de mensen. Maria zendt ons, vanuit elke ontmoeting met haar, om op onze beurt ‘magneten’ te zijn. Gelovigen verbinden, brengen samen, zij vormen een ruiker van bloesems, prachtig om te zien en te ruiken en de voorlopers van heerlijke vruchten van geloof, hoop en liefde.

Op zondag 30 april wordt de meimaand geopend in de basiliek met een viering om 19 u. Deken Felix Van Meerbergen komt om ons aan te moedigen bij de verwelkoming van de bedevaarders.

Wij nodigen iedereen uit voor deze viering van dank en wensen. Bijzonder verwachten wij de kinderen en jongeren om met eenvoudige bloemen hulde te brengen aan Onze-Lieve-Vrouw.