Blog

Geschreven op 26 april 2017

Bloesems van hoop!

Categorie: default

Zoals de bloesems in de lente zich een weg banen door het dorre hout, zo komen de bedevaarders in de meimaand van overal de ruiker van hun geloof, hun lief en hun leed aanbieden aan Maria. De kapelletjes en beelden zijn op vele plaatsen getooid met nieuwe bloemen. Echte, geplukt onderweg, en papieren met zorg vervaardigd. Ze drukken onze blijdschap uit omdat Maria in de maand mei zo mooi is en omdat wij haar komen groeten. We doen dat het hele jaar door, maar in de meimaand is het toch anders: nieuwer, frisser, jonger.

Als een magneet trekt Maria op zoveel plaatsen in de wereld en in ons land mensen aan. Haar positief geladen geloof trekt het onze aan dat zo vaak wordt aangevreten door wanhoop, twijfel en angst. Maria stoot niet af, zij trekt aan. Zo is zij een voorbeeld voor alle gelovigen. De aantrekkelijkheid van ons geloof brengt ons dichter bij God en bij de mensen. Maria zendt ons, vanuit elke ontmoeting met haar, om op onze beurt ‘magneten’ te zijn. Gelovigen verbinden, brengen samen, zij vormen een ruiker van bloesems, prachtig om te zien en te ruiken en de voorlopers van heerlijke vruchten van geloof, hoop en liefde.

Op zondag 30 april wordt de meimaand geopend in de basiliek met een viering om 19 u. Deken Felix Van Meerbergen komt om ons aan te moedigen bij de verwelkoming van de bedevaarders.

Wij nodigen iedereen uit voor deze viering van dank en wensen. Bijzonder verwachten wij de kinderen en jongeren om met eenvoudige bloemen hulde te brengen aan Onze-Lieve-Vrouw.

 

Geschreven op 18 april 2017

Waakvlammetjes bij vurige harten

Categorie: default

Op paasdag werden de eerste kaarsen ontstoken in de nieuwe kaarsenhuisjes aan de basiliek. Na vele jaren van overleg met alle betrokken instanties, na veel denken en inleven over de betekenis van het offeren van kaarsen en de intenties die ermee verbonden zijn, na veel tekenen en weer weggommen, na veel afbreken en weer opbouwen, werden de deuren geopend van de twee bekende kerkennhuisjes die omgevormd zijn tot stemmige en efficiënte plaatsen om offerkaarsen of noveenkaarsen te branden.

Als twee longen zijn ze verbonden met het hart van het bedevaartsoord: de basiliek waar het hart van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel sedert vele eeuwen vurig klopt voor ieder die haar bezoekt. Twee longen waarin de zuurstof van medeleven, solidariteit met anderen, wel en wee naar het hart van Moeder Maria stromen. Kaarsen die vijf uren branden, kaarsen die 24 uren branden, kaarsen die negen dagen branden als waakvlammetjes bij wat in de harten leeft van wie ze offerden, maar ook als dankbare en vertrouwensvolle nabijheid bij Maria. Wij danken de mensen van het studiebureau Ars Horti, van het ontwerpbureau Achilles, van het architectenbureau Roma, van de firma Van Loy en de firma Meuwes en onze eigen medewerkers en de leden van de kerkraad voor alle inzet en zorg. Moge dit alles ten goede komen aan het verlangen van vele pelgrims om hun liefde en verbondenheid met Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel te tonen.

 

Geschreven op 15 april 2017

Alleluia!

Categorie: default

Vijftig dagen lang, en eigenlijk het hele jaar door, zullen de ‘Alleluia’s’ niet uit de lucht zijn in de liturgie. We zingen het uit in alle toonaarden: Christus is verrezen, Alleluia!

Waarom zou de liturgie zo overdrijven? Omdat ze uitdrukking geeft aan onze verwondering en wie verwonderd is, overdrijft

Lees meer

Geschreven op 11 april 2017

Nieuwe kaarsenhuisjes

Categorie: default

Met Pasen worden de nieuwe kaarsenhuisjes geopend. Met het nieuwe licht van Christus worden de eerste kaarsjes aangestoken als teken van hoop, geloof en liefde. Moge deze twee plaatsen haarden worden van waakvlammetjes bij het lief en het leed van de bedevaarders en parochianen die een kaarsje komen branden. De huisjes zijn nog niet helemaal klaar en afgewerkt, maar ze nodigen al wel uit om op een meer comfortabele en waardiger wijze een kaars te branden als offer voor Onze-Lieve-Vrouw.

 

Geschreven op 5 april 2017

Vieringen Goede Week en Pasen

Categorie: default

Pasen vormt het hart van het liturgisch jaar en van ons leven als gedoopten. Wij vieren de verrijzenis van Christus, de nieuwe mens, in wie wij gedoopt zijn. Wij vieren dus ook onze eigen verrijzenis. Zonder deze kern, is ons geloof krachteloos en niet eens de moeite waard om verkondigd te worden, zegt de apostel Paulus. Laten wij dan vreugdevol de verrijzenis van Christus vieren en hierin ook de vreugde ervaren van het eeuwig leven dat wij in ons doopsel al hebben ontvangen. Eerst echter een Goede Week waarin Jezus alles goed maakt, alles wat bij de apostelen fout loopt, alles ook wat in ons leven fout loopt. We krijgen de kans om in de genade van deze week alles goed te laten maken. We nodigen u van harte uit voor de vieringen. In de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw en in de Mariahal worden alle diensten van de Goede Week gevierd. In de paaswake zullen ook de paaskaarsen van de andere parcohies aangestoken worden.

Lees meer

Geschreven op 29 maart 2017

‘Neem de steen weg’

Categorie: default

Het verdriet van Maria en Martha om het sterven van hun broer Lazarus, het verdriet van Jezus zelf om de dood van zijn vriend en de uitdagende verwijten van de joden: ‘Kon Hij die de ogen van een blinde opende, ook niet maken dat deze niet stierf?’, worden door Jezus beantwoord met een gebod: ‘Neem de steen weg’. Verdriet en ongeloof worden tenietgedaan door het nieuwe gebod van het leven. Daarmee wordt ookj de profetie van Ezechiël vervuld: ‘Ik ga uw graven openen…en gij zult weten dat Ik de Heer ben’.

Lees meer

Geschreven op 23 maart 2017

Nog negen maanden

Categorie: default

Wij vieren op 25 maart het hoogfeest van de aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), negen maanden voor de geboorte van de Heer, Kerstmis. Gods heil voor de hele wereld begint in het ‘Ja’ van Maria. God die almachtig is, vraagt aan het eenvoudige meisje uit Nazaret om haar medewerking om de wereld zijn Zoon te schenken. Zo werkt God. Hij dringt zich niet op, Hij dwingt niet, Hij nodigt uit. Zijn almacht verplettert niet, ze verheft en Maria zal dat ook bezingen in haar Magnificat. Haar ziel is verheven, haar hele leven is verheven, de hele schepping wordt verheven.

Zo is het nog steeds. God vraagt ons om mee te werken om zijn Zoon in deze wereld en in deze tijd zichtbaar, hoorbaar te maken. Wij moeten niets doen daarvoor, alleen maar geloven en ‘Ja’ zeggen. Het kleinste woordje dat ons en allen groot kan maken. Misschien dat we het daarom niet doen, niet durven, niet geloven. Het is te klein. Onszelf ermee in de belangstelling krijgen, doen we niet met zo’n klein woordje, maar daar gaat het bij christenen niet om. ‘Hij moet groter worden’, zei Johannes de Doper aan de Jordaan, ‘en ik kleiner’, voegde hij er aan toe. Maria is klein en God maakt haar groot. Dit is de ervaring van ieder die zich in geloof toevertrouwt aan God. Laten wij dit hoogfeest vieren in grote dankbaarheid en in dankbare kleinheid.

 

Geschreven op 22 maart 2017

‘Ontwaak, slaper!’

Categorie: default

De apostel Paulus verwijst naar een hymne die zingt: ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen’ om aan te geven wat het betekent christen te zijn. Als gedoopten zijn wij kinderen van het licht, bevrijd door het licht van Christus, behoren wij niet aan de duisternis en niet aan de allerdonkerste duisternis, de dood.

 

 

Dat Christus het licht is, daarvan getuigt de blindgeborene in het evangelie. Hij wordt door Jezus letterlijk uit de duisternis verlost. Hij ziet en hij gelooft in de Mensenzoon. De Farizeeën zien het niet en vragen zich vertwijfeld af: ‘Zijn wij soms blind?’. Ja, ze zijn blind voor het nieuwe leven dat God in zijn Zoon schenkt. Ze blijven liever in de duisternis van hun eigen beeld van God.

Lees meer

Geschreven op 15 maart 2017

Geef mij te drinken

Categorie: default

In de liturgie van de derde zondag van de veertigdagen mogen wij opnieuw een elemnt van ons doopsel ontdekken. Het levende water dat Jezus te drinken geeft en dat in ons opborrelt tot eeuwig leven. Inderdaad het water waarin we gedoopt zijn, verbindt ons met het begin, toen Gods Geest over de wateren ging en alles tot leven riep. Het resultaat was het paradijs en het paradijselijke leven voor mens en dier. Jezus, de gezalfde Gods, schenkt ons dit paradijselijke leven opnieuw. Het water dat Hij ons te drinken geeft, neemt alle dorst weg en schenkt nieuw en eeuwig leven. Het is niet het resultaat van het morren en klagen van de Israëlieten in de eerste lezing die, hoewel God hen te drinken geeft, toch dorst blijven krijgen. Neen, het water dat Jezus geeft is God zelf die in ons komt wonen en die wij sedert ons doopsel als een tempel van de Heilige Geest dragen, dienen, aanbidden en tonen. Niet veraf, maar heel dichtbij!

 

Lees meer

Geschreven op 8 maart 2017

Een groot volk

Categorie: default

Het valt me op hoe ieder volk, in elke tijd – en dus ook in de huidige -, zichzelf op de een of andere manier ‘groot’ vindt. Groot omwille van economische kracht; letterlijk groot in oppervlakte; groot omwille van een rijke cultuur; groot omwille van een roemrijk verleden; groot omwille van een machtig leger; groot omdat het een talrijke bevolking heeft… Ieder volk heeft wel een reden om zich groot te voelen of voor te doen. Soms lijkt het op ‘grootheidswaanzin’ omdat het zo opgeschroefd wordt en verdedigd dat men ervoor over lijken zou lopen. Erg genoeg gebeurt dat dan ook! Wat een mens er al niet voor over heeft om groot te zijn als individu en als collectief. Maria zong in haar Magnificat dat de groten, de machtigen, de trotsen zullen vallen en dat de kleinen verheven worden. Daarmee wordt het evangelie geopend en is de toon gezet. De toon van het Magnificat is de toon van het Godsvolk, van iedere christen: een toontje lager zingen als het over onszelf gaat, een toon hoger als het over God gaat!

 

Lees meer