Blog

Geschreven op 22 februari 2017

Veertig dagen genade

Categorie: default

Met aswoensdag, 1 maart, zetten we de veertig dagen voor Pasen in. Veertig dagen, verwijzend naar de veertig dagen dat Jezus in de woestijn doorbracht alvorens Hij aan zijn zending begon. Door de Geest werd Jezus in de woestijn gezonden, door dezelfde Geest zal Hij zijn openbare leven aanvatten als heil voor alle mensen. Het is de heilige Geest die ook ons in deze veertig dagen begeleidt opdat we zouden doordrongen worden van de genade van ons doopsel dat wij met Pasen hernieuwen.

Lees meer

Geschreven op 15 februari 2017

De Stoel van Petrus

Categorie: default

Op woensdag 22 februari viert de Kerk het feest van de ‘Cathedra van de H. Apostel Petrus’. Het feest van de bisschopszetel van Petrus, de eerste der apostelen en de eerste bisschop van Rome. Mijn moeder vertelde eens dat toe zij nog een kind was een priester van het begijnhof in Herentals haar aansprak en vroeg: ‘Juffrouwke, kent gij een heilige met vier poten?’, ‘Neen, mijnheer pastoor’, antwoordde mijn moeder beleefd, ‘Wel, den heilige Stoel’, was de ‘clou’ van de pastoorsmop. Als kind vond ik het een goeie, die mop dan. Wel, ieder jaar vieren wij die heilige op 22 februari. Uiteraard niet de stoel, maar diegene die erop gezeten is: de heilige Petrus. En eigenlijk nog meer: Christus die door hem verkondigd werd.

 

Lees meer

Geschreven op 8 februari 2017

Zorg voor de kerk – monumentenzorg

Categorie: default

Monumentenzorg is een deel van onze verantwoordelijkheid als kerkgemeenschap, maar de zorg voor de kerk gaat uiteraard veel dieper. Die reikt tot in het evangelie van Christus die alle mensen uitnodigt om deel te zijn van zijn Lichaam. De kerkgebouwen, oud en jonger drukken onze dankbaarheid uit voor die uitverkiezing door Christus, maar ook ons antwoord om te leven als Lichaam van Christus. Het zou niet alleen jammer zijn, maar ook zonde, dat onze kerkgebouwen alleen maar culturele betekenis hebben of een verwijzing zijn naar wat ooit is geweest. Ze worden dan grafmonumenten

Lees meer

Geschreven op 1 februari 2017

Dit is het moment om onze hoop te heroriënteren

Categorie: default

Op zondag 22 januari publiceerde de nieuwe bisschop van Brugge, Mgr. Lode Aerts enkele aanbevelingen voor christenen om hoopvol in de dagelijkse realiteit te staan. We geven zijn bijdrage hieronder weer. Het zijn heel herkenbare situaties die hij oproept, ook voor onze pastorale realiteit. We laten ons nogal vlug ontmoedigen door een pessimistische blik op de werkelijkheid, maar terecht zegt de bisschop dat wij als christenen een andere blik hebben op dezelfde werkelijkheid: de blik van de hoop. Het is een bekoring, ook voor christenen, om ons te laten leiden door pessimisme en wanhoop, maar een bekoring haalt ons juist weg van wat God wil en kan. We moeten ons daartegen wapenen. Niet door cynisme, ook niet door misplaatste naïviteit, maar wel door de hoop die in ons geloof geworteld is. Voor ons christenzijn en voor onze christelijke gemeenschap is de geloofwaardigheid waarmee wij ons geloof belijden en beleven van wezenlijk belang. Mgr. Lode Aerts geeft ons aanzetten om daar ernstig en blijmoedig gestalte aan te geven.

 

Lees meer

Geschreven op 16 januari 2017

Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen

Categorie: default

Ieder jaar bidden de christelijke kerken van 18 tot 25 januari voor de eenheid. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 thesen publiceerde waarin hij de misbruiken van de toenmalige Kerk formuleerde. Dit wordt in Duitsland en in de landen waar het protestantisme sterker aanwezig is, herdacht. Binnen de oecumenische beweging wordt voortdurend toenadering gezocht om het gebed van Christus voor zijn dood: ‘Mogen allen één zijn Vader’ dichter bij de werkelijkheid te brengen. De internationale gebedsweek voor de eenheid nodigt ons uit om vanuit Christus te kijken en lief te hebben. Wij geven hier de gebedsthema’s per dag weer.

Ons verzoenen: De liefde van Christus drijft ons (2Kor. 5, 14-19

woensdag 18 januari: Eén is gestorven voor ons allen

donderdag 19 januari: Niet langer leven voor onszelf

vrijdag 20 januari: Wij beoordelen niemand meer naar de maatstaven van deze wereld

zaterdag 21 januari: Het oude is voorbij

zondag 22 januari: Het nieuwe is gekomen

maandag 23 januari: God heeft ons met zich verzoend

dinsdag 24 januari: Het ambt van de verzoening

woensdag 25 januari: Verzoend met God


Gebed

 

Heer Jezus Christus,

Gij die dezelfde zijt, gisteren, vandaag en in eeuwigheid,

genees de wonden uit het verleden,

zegen vandaag onze gemeenschappelijke tocht naar eenheid

en leid ons naar de toekomst die Gij voor ons bestemt,

wanneer Gij alles in allen zult zijn,

met de Vader en de Heilige Geest,

in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

Geschreven op 4 januari 2017

Groene tijd

Categorie: default

De liturgie is aanbeland in de zogenaamde tijd door het jaar, de ‘groene’ tijd naar de kleur van de liturgische gewaden. Toch klinkt Kerstmis nog door in de lezingen van de zondag. De profeet Jesaja zingt: ‘Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan’. En het evangelie geeft het getuigenis van Johannes de Doper: ‘Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: deze is de Zoon van God.’

De Kerstboodschap wordt nu op ons toegepast. Het licht voor de wereld in de kribbe, zijn wij geworden, vervuld met dezelfde Geest door ons doopsel. De kerststal is dan wel opgeborgen, de inhoud en de betekenis blijft onder ons aanwezig, zelfs in ons! We kunnen ons dan wel gedurende enkele weken warmen aan het licht in de kribbe, nu is het onze tijd en is het aan ons om de wereld te verwarmen.

 

Lees meer

Geschreven op 4 januari 2017

Beste Wensen

Categorie: default

De hele maand januari wensen mensen elkaar het beste toe voor het nieuwe jaar. Op kaartjes, met nieuwjaarsbrieven, of gewoon van mens tot mens. Soms zijn het vele woorden, soms het klassieke ‘een gelukkig nieuwjaar’, maar het zijn telkens mensen die aan andere mensen denken. Harten worden geraakt door de naam op het kaartje van een verre vriend of van een kleinkind. We zouden dat eigenlijk het jaar jaar door moeten doen, elkaar het ‘beste’ toewensen, dan krijgt het ‘slechte’ minder kans

Lees meer

Geschreven op 28 december 2016

Een haastige Kersttijd

Categorie: default

Het gaat vlug dit jaar. Omdat Kerstmis op een zondag viel, volgen de feesten van de Kersttijd in een sneltempo. De octaafdag van Kerstmis: Feest van de Moeder Gods, Zondag 8 januari: Openbaring des Heren (Driekoningen) en de dag erna: Doopsel van Christus. Op dinsdag 10 januari begint al de ‘tijd door het jaar’.

 

Dit betekent echter niet dat de vreugde om de Menswording vluchtig beleefd wordt! We blijven er ons het hele jaar over verheugen en verwonderen. Daar hebben we geen kerststal of kerstboom voor nodig, wel elkaar. We mogen sedert Kerstmis ook in elkaar Gods menslievendheid zien en ervaren. We zijn immers geen toeristen bij het heilsgebeuren van God, maar medewerkers ervan. We delen in de roeping en de zending van de Mensenzoon sedert ons doopsel en we kunnen het sedert de gave van de heilige Geest met ons vormsel. Wie daar graag aan herinnertt wordt, kan best de kerststal laten staan in huis, zoals het kruisbeeld ook niet enkel op Goede Vrijdag, maar altijd een prominente plaats heeft in onze kamers!

Lees meer

Geschreven op 21 december 2016

Vandaag!

Categorie: default

De nacht van Kerstmis begint met de woorden: ‘De Heer sprak tot Mij: Gij zijt mijn Zoon. Ik heb U heden verwekt.’ Heden, vandaag dus! Kerstmis is voor ons niet als een verjaardag waarbij we ieder jaar een jaartje verder van het begin zijn en wat dichter naar het einde. Neen, Kerstmis is de geboorte van Jezus de Christus, de Messias, de Redder heden, vandaag, nu!

 

 

God komt met alle liefde nu in ons leven, even werkelijk als tweeduizend jaar geleden. Wij mogen zijn heerlijkheid, zijn goedheid, zijn verlangen naar ieder van ons nu zien en ervaren, even innig als toen. De liturgie viert niet het verleden, maar het heden en opent ons zo voor de toekomst

Lees meer

Geschreven op 14 december 2016

Heer, dicht bij U wil ik waken!

Categorie: default

Temidden van de drukke voorbereidingen om van de Kerst een feest voor gezin en familie te maken, blijft de liturgie bij de eenvoud van het wondere gebeuren van de Menswording. Misschien té eenvoudig voor onze tijd want, laten we eerlijk zijn, wat vermogen vier kaarsjes op een adventskrans tegen de slingers in huiskamers, voortuinen, straten en pleinen. We zouden bij de zoveelste kerstmarkt en na de zoveelste beker glühwein, haast vergeten waarover het eigenlijk gaat.

De liturgie laat ons dit jaar in het hart van Jozef kijken. Jozef was verloofd met Maria. Samen hadden ze plannen, zoals ieder koppel toen en nu. Als vrome Joden had God zeer zeker een plaats in hun leven, maar met de boodschap van de engel aan Maria wordt die plaats wel erg groot. Maria geeft zich gewonnen aan Gods plan met haar. Het kind in haar schoot is het zijne voor alle mensen. ‘Immanuel, God-met-ons’ zal zijn identiteit zijn, niet ‘Jezus van Maria en Jozef

Lees meer