Blog

Geschreven op 3 april 2019

Reiken naar wat voor ons ligt!

Categorie: default

In de tweede lezing van de vijfde zondag in de veertigdagentijd horen wij hoe Paulus zich helemaal verlaat op Christus. Hem kennen, liefhebben, navolgen is alles en al de rest betekent niets. Maar Paulus is ook realistisch over zijn eigen leven en streven: ‘Niet dat ik het al bereikt heb. ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus.’ In dat verlangen zegt hij: ‘Ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt.’

 

Lees meer

Geschreven op 27 maart 2019

Er moet feest en vrolijkheid zijn!

Categorie: default

De veertigdagentijd wordt overspoeld met de vrolijkheid van carnavalstoeten met hun uitbundigheid aan geluid en beeld. De liturgie kent ook uitbudnigheid, die van Gods barmhartigheid die ons in Christus gul wordt toebedeeld. De ingetogenheid van de vieringen staat in contrast met de vrolijkheid van de lezingen die we zondag aan zondag ontvangen en met de lezingen het verlangen van God naar ieder van ons. Dat is verre van ingetogen! Letterlijk horen wij in de parabel van de verloren zoon die terugkomt: ‘Er moet feet en vrolijkheid zijn!’ En er is feest en wat voor één: alles wordt bijeengebracht om de vreugde van de vader uit te vieren. Gouden ringen en gemeste kalven, muziek en dans en de mooiste lederen. Uitbundigheid troef.

 

Lees meer

Geschreven op 20 maart 2019

Zorg dat je niet valt!

Categorie: default

Als je geopereerd bent aan je knieën, krijg je als goede raad en waarschuwing mee: ‘Zorg vooral dat je niet valt, want dan…’ Wat er volgt wordt niet gezegd, maar je kunt het al raden, het ergste het eerste! Als we dus acht slaan op dergelijke goede raad betreffende een detail – want dat zijn knieën toch – hoeveel te meer zouden we dan gevolg moeten geven als het om het wezenlijke gaat, om onszelf ten diepste toe, onze relatie met elkaar en onze relatie met God?

Lees meer

Geschreven op 15 maart 2019

Dank Kardinaal Danneels

Categorie: default

Op 14 maart overleed kardinaal Godfried Danneels. Hij doofde zachtjes uit na een leven in dienst van de Heer en zijn Kerk. Veel is er geschreven over die lange periode dat hij aartsbisschop was van ons bisdom. Wij willen hier toch ook dankbaar denken aan zijn band met Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Een hechte en trouwe band die hij liefdevol onderhield. Bij zijn eerste bezoek als aartsbisschop vertrouwde hij het aartsbisdom toe aan de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, zo schreef hij in het Gulden Boek van de basiliek. Hij kwam graag naar Scherpenheuvel op uitnodiging voor vieringen en conferenties, maar hij kwam ook vaak onaangekondigd, in stilte, alleen om te bidden. Ik herinner mij o.a. zijn inzet voor het evangelisatieproject ‘Brussel Allerheiligen 2006’. Een project dat hem dierbaar was en waaraan meer dan 100.000 mensen deelnamen. Voor het meerdaagse congres van start ging, kwam hij bidden in de basiliek. Toen het afgelopen was en alle medewerkers moe thuis bleven, kwam hij ’s morgens vroeg naar de basiliek om Onze-Lieve-Vrouw te danken!

Toen hij in juni 2008 zijn ontslag aanbood aan de paus, was er een persconferentie op het aartsbisdom. De massaal opgekomen journalisten vroegen naar het bilan van de voorbije dertig jaar. Heel veel was veranderd, veel was niet meer wat het geweest was, veel leek minder en hopeloos. Een journalist vroeg toen naar wat de kardinaal als hoopvol zag in onze kerk. Hij antwoordde: Scherpenheuvel!

Ja, een hechte band met Onze-Lieve-Vrouw. Iedere morgen en avond, hoe laat hij soms ook thuiskwam, ging hij naar de grot achter in de tuin om te bidden bij Maria. Daar moest altijd een noveenkaars branden van Scherpenheuvel. Toen hij verhuisde, moest er in zijn tuintje ook een Mariabeeld staan. Hij zette de traditie voort en als de noveenkaarsen op waren, kreeg ik een telefoontje dat ik moest komen leveren. Hij vroef ook telkens: ‘Doe de groeten aan Onze-Lieve-Vrouw’.

Een hechte band van kindsbeen af met Maria, de moeder van de Kerk in wie hij een rotsvast vertrouwen had. Talloze malen heeft hij gebeden zoals zovelen: ‘Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.’ Moge Maria hem liefdevol ontvangen en bij haar Zoon brengen. Daar bidden wij dankbaar voor.

 

Geschreven op 13 maart 2019

‘Het is goed dat wij hier zijn’

Categorie: default

Op de berg verschijnt Jezus als de verheerlijkte heer aan Petrus, Johannes en Jakobus. Dit drietal onder apostelen wordt door Jezus vaker in het evangelie uitverkoren om getuige te zijn van wonderen. Zij zijn de geprivilegieerde leerlingen voor wie een tipje van de sluier wordt opgelicht en die meer mogen (kunnen) zien dan de andere leerlingen.

Is het zo ook niet op onze dagen? Zijn wij, die de Heer ontmoeten in de vieringen van de eucharistie geen bevoorrechte leerlingen? Niet alleen omdat in onze parochies de eucharistie nog gevierd wordt, in tegenstelling tot op vele andere plaatsen, maar omdat wij er ook aan deelnemen? Het aanbod is er, maar gaan we op de uitnodiging in om de verheerlijkte Heer te ontmoeten in Woord en brood en in de gemeenschap van onze broeders en zusters?

Lees meer

Geschreven op 11 maart 2019

Uit de schaduw!

Categorie: default

p 19 maart vieren wij het hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige Maagd Maria, zo klinkt de feestdag voluit. Sint-Jozef heeft dan wel een hoogfeest in de liturgische kalender, in de Schrift blijft hij in de schaduw staan van Maria. Sommige mensen ergeren zich daaraan en vinden dat Sint-Jozef meer eer verdient. Maar wat zou Sint-Jozef zelf verkiezen? Als verloofde van Maria blijft hij uit respect en waardering voor zijn geliefde op een afstand. Hij overweegt zelfs om helemaal afstand te nemen van haar. Het is de engel van de Heer die hem wijst op zijn taak in het heilsplan van God. Dat zal nog eens gebeuren na de geboorte van Jezus ,als Jozef in een droom door een engel gewaarschuwd wordt voor het gevaar dat uitgaat van koning Herodes. God geeft Jozef een heilzame plaats bij Maria en bij Jezus. Het is Jozef zelf die in de schaduw gaat staan: dichtbij dus, maar niet in de spotlights.

Zo is ook Sint-Jozef dicht bij de Kerk als haar patroon, niet als ‘moeder van de Kerk’, dat is Maria, maar als waker en dat heeft de Kerk nodig: bescheidenheid en nabijheid. Heilige Jozef, bid voor ons.

 

 

 

 

Geschreven op 6 maart 2019

Houdt stand in de Heer, mijn geliefden

Categorie: default

De brief die de apostel Paulus aan zijn parochianen in Filippi schrijft - en waarvan we een stukje te horen krijgen in de liturgie van de tweede zondag in de Veertigdagentijd – heeft een ernstige en een bemoedigende toon. Paulus schrijft hem vanuit zijn gevangenschap, hij ervaart de prijs van zijn prediking en van zijn liefde voor Christus. Hij weet dus waarover hij schrijft als hij zijn parochianen aanmoedigt om de weg van het evangelie te gaan.

Lees meer

Geschreven op 27 februari 2019

Begin van de Veertigdagentijd

Categorie: default

Met aswoensdag (6 maart) begint de veertigdaagse voorbereiding op Pasen. ‘Begin’ klinkt als de aanvang van iets nieuws en dat is het ook. De veertigdagentijd is niet zozeer bezig met het verleden en wat daarin allemaal mis is gegaan, maar veeleer met de toekomst en hoe we daar naar kunnen uitkijken. Veel te vaak is de nadruk gelegd op het ‘boete-karakter’ van deze tijd in de zin van het ons bewust zijn van onze zwakheid en zondigheid. Het woord ‘boeten’ komt trouwens uit de visserij en betekent het ‘herstellen’ van de netten zodat er weer vis gevangen kan worden. Hertsel, begin, dat klinkt al veel aantrekkelijker om de toekomst tegemoet te zien. Weliswaar bekennen we ons met aswoensdag als beperkte en eindige mensen, maar niet om in ‘zak en as’ te blijven zitten. Integedeel, we willen een stap zetten naar de toekomst toe en daarom willen we de ballast afwerpen die ons gevangen houdt in het verleden.

 

Lees meer

Geschreven op 20 februari 2019

Geprezen zijt Gij!

Categorie: default

Laudato si’! (geprezen zijt Gij!) is de encycliek die paus Franciscus schreef op 24 mei 2015. Bijna vier jaar geleden dus en toch brandend actueel. In deze encycliek benadrukt paus Franciscus de noodzaak om zorg te dragen voor de schepping. Hij vertrekt hiervoor vanuit de scheppingsopdracht die God aan de mens geeft om zorg te dragen voor de hele schepping. Maar de paus ziet ook hoe de mens die taak eng heeft opgevat zodat zijn ‘heerschappij’ over de schepping ten koste gaat van diezelfde schepping. Paus Franciscus verbindt de zorg voor de natuur ook met de zorg voor de mens en hij ziet een duidelijke link tussen de zorg voor het milieu en de zorg voor de arme. De klimaatproblematiek staat niet op zichzelf, maar is verbonden met de aandacht voor een meer rechtvaardige wereld. Deze ‘integrale’ benadering van de ecologie heeft bij het verschijnen van de encycliek veel waardering gekregen van organisaties en beleidsmensen die zich engageren voor de klimaatproblematiek. Toch is deze heldere en duidelijke stem van de Kerk afwezig bij de aanhoudende protestacties voor meer duidelijkheid en beslistheid in de actie voor een beter klimaat!

Lees meer

Geschreven op 6 februari 2019

Halfweg

Categorie: default

We delen de tijd in, in jaren – we vierden een maand geleden nog nieuwjaar -, seizoenen – we zitten in de winter -; weken en dagen. Voor velen wordt een jaar ingedeeld in werkjaar en vakantie. Scholieren kennen een schooljaar dat ingedeeld is in drie trimesters met als hoogtepunt de grote vakantie! Hogeschoolstudenten en universitairen kennen het academiejaar dat ingedeeld is in twee semesters en opnieuw als hoogtepunt de hele grote vakantie! Deze laatsten zijn nu halfweg. Het eerste semester is afgelopen met de blok en de examens. Ze beginnen nu aan de tweede helft van hun werkjaar. Sommigen ontmoedigd omdat de eerste zittijd niet van een leien dakje is gegaan, anderen overmoedig omdat het juist teveel van een leien dakje is gegaan en weer anderen doen gewoon verder, al dan niet belast met wat in de eerste zittijd niet is gegaan.

 

Lees meer