Blog

Geschreven op 27 juli 2022

Zomerse gloed!

Categorie: default

Terwijl velen in binnen- en buitenland de temperaturen voelden stijgen. Werden wij opgenomen in de warme gloed van de genade en de dankbaarheid om de wijding van vier priesters voor het aartsbisdom, waaronder onze eigenste Geert Narinx. Op zondag 10 juli legde de kardinaal-aartsbisschop hem de handen op en wijdde hem tot priester. Een ruime delegatie vanuit Scherpenheuvel was aanwezig, helaas beperkt omwille van het gelimiteerde aantal plaatsen die de wijdelingen mochten bestemmen voor vrienden en familie. Een week later vierden we met onbeperkt aantal de ere-mis van Geert in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Nog een week later, op zondag 24 juli vierde Geert in zijn dorp van afkomst, Geistingen, opnieuw een ere-mis. Het werd een warm Maaslands dorpsfeest! Wij zijn de Heer dankbaar voor het priesterschap van Geert en bidden bij Onze-Lieve-Vrouw dat zij hem moederlijk omhelst en hem laat delen in de kracht van haar ja-woord.

Proficiat Geert en dank aan allen die meevierden.

Geschreven op 29 juni 2022

Vakantie na corona?

Categorie: default

We hebben ernaar uitgekeken, al heel lang, een vakantie zonder corona(maatregelen). Hier en daar vinden we in de media berichten of we dat wel zullen aankunnen. Het lijkt alsof we vergeten zijn hoe we zorgeloos vakantie kunnen genieten. Bovendien, ondanks het wegvallen van nagenoeg alle beperkende maatregelen die ons leven gedurende twee jaar in de greep hielden, blijkt het virus niet weg te zijn… Integendeel! Er is weer een toename van besmettingen, ziekenhuisopnames enz. Zorgeloos vakantie nemen zit er dus niet in, opnieuw niet, want we zijn nog niet bevrijd van de oorzaak van de pandemie die ons leven lijkt te bepalen. We kunnen wel doen alsof, er ons niets van aantrekken, ‘normaal’ en ‘gewoon’ doen. Maar ook dat lijkt een geforceerde vlucht en dus eigenlijk een uiting van onze bezorgdheid. Misschien moeten we er gewoon mee leren leven zoals we met alle zorgen, ook voor de corona-uitbraak, moesten ‘leren’ leven.

Lees meer

Geschreven op 28 juni 2022

De vrienden van Jezus

Categorie: default

 

De apostelen worden in Franse vertalingen van liturgische teksten weleens ‘vrienden van Jezus genoemd’. In het evangelie worden zij aangeduid als apostelen en vooral als ‘leerlingen’ van Jezus. Dat is niet hetzelfde als ‘vrienden van Jezus’. In het evangelie worden Martha, Maria en Lazarus vrienden genoemd van Jezus. In hun huis te Bethanië is Hij vaker te gast en Hij voelt er zich thuis. De evangelist Johannes vermeldt zelfs dat Jezus hen liefheeft. Dat blijkt niet alleen uit de warme contacten die Hij met hen heeft, maar ook en vooral wanneer Lazarus sterft. Jezus is er niet, maar wordt op de hoogte gebracht. Met twee dagen vertraging gaat Hij er met de leerlingen naartoe. Daar blijkt in het gesprek met Martha haar grote geloof in Jezus als de Zoon van God. Daar krijgen we een voorafbeelding van het graf van Jezus en van zijn verrijzenis wanneer Hij Lazarus laat opstaan uit de dood. De reactie van de Joden is duidelijk: “Kijk eens hoe veel Hij van hem heeft gehouden”. Maria zal kort daarna het hoofd van Jezus balsemen met de dure nardusbalsem, de troost van de geliefden. Dat zijn dus vrienden! Op 2 februari 2021 besloot paus Franciscus dat zij ook samen zouden worden gevierd voortaan en nog wel op 29 juli, de dag waarop Martha eerder alleen werd gevierd.

 

Lees meer

Geschreven op 22 juni 2022

Sacramentsdag

Categorie: default

De maand juni lijkt wel een feestmaand te zijn. We vieren feest: Sacramentsdag, het Heilig Hart, Petrus en Paulus, en verschillende heiligen zoals Johannes de Doper en de zalige Priester Poppe. Ik wil inzoomen op het feest van Sacramentsdag. Sinds Vaticaan II noemt men de eucharistie ‘bron en oorsprong van de Kerk’. Het is ook zo dat de zondagsviering heel ons christelijk leven  bepaald heeft en geïnspireerd. De zondagen waren rustdagen. Vandaag hoort men wel eens dat de mensen nood hebben aan zulke rustmomenten, om burn-out te vermijden. Dat was wellicht ook de bedoeling van de Kerk om in het ritme van het dagelijks leven voldoende rust en tijd voor ontmoeting in te bouwen. In het oude Testament lezen we dat in die tijd zelfs elke zeven jaar een volledige rust werd gehouden, ook het land kon rusten, men plantte of zaaide niets gedurende één jaar. Nu echter putten wij onszelf en ook de aarde zodanig uit dat er geen rust meer is, alsof alles van ons zou afhangen, alsof wij de eigenaars van de aarde zouden zijn. De processie die georganiseerd werd in de parochies rond Sacramentsdag waren een feest voor de hele gemeenschap. De scholen en de verenigingen stapten allemaal mee achter het heilig sacrament.

Lees meer

Geschreven op 13 juni 2022

Lof en eer zij Jezus Christus

Categorie: default

 

Op donderdag 16 juni vieren wij het hoogfeest van Sacramentsdag. Dit feest nodigt ons uit om dankbaar te zijn omdat de levende Heer in ons midden is in het eucharistisch brood. In het leven en eren, danken en aanbidden van de Heer in deze sacramentele aanwezigheid mogen wij ons dieper bewust worden van zijn gave op het Kruis. Immers, telkens wij de eucharistie vieren en de Heer aanbidden, gedenken wij zijn liefdesgave tot het uiterste toe op het kruis. Een gave die voor ons eeuwig leven betekent omdat Jezus Christus heel de mensheid heeft verlost en verzoend op het kruis. Er is een hele devotie uitgegroeid met zegeningen, vieringen, processies, aanbidding. Maar laten we niet vergeten dat dit alles erop gericht is om in ons leven van iedere dag dankbaar het leven te omhelzen dat Jezus ons op het kruis heeft gegeven. Zijn liefde tot het uiterste toe stroomt door heel ons leven en samenleven. Lof en eer zij Jezus Christus in het heilig sacrament, maar ook in ons leven dat door Hem geheiligd is.

 

Geschreven op 1 juni 2022

Kom, heilige Geest

Categorie: default

 

Wij bidden tijdens het Pinksternoveen het gebed tot de heilige Geest:

 

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
 
Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Lees meer

Geschreven op 25 mei 2022

Maria moeder van de Kerk

Categorie: default

 

Toen de Geest kwam over de apostelen in de bovenkamer was Maria daarbij aanwezig. Na de hemelvaart van Jezus hielden ze zich op in diezelfde kamer waar Jezus met de leerlingen de eucharistie gevierd had. Maria was voor hen toen reeds de ‘troosteres van de bedrukte apostelen’. Zij interpreteerde de woorden van Jezus vanuit haar moederlijke betrokkenheid bij het leven van Jezus. ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ betekende voor haar dat ze moesten optrekken naar de dorpen, naar de tempel in Jeruzalem, naar het uiteinde van de wereld om zijn boodschap te brengen.

 

Lees meer

Geschreven op 18 mei 2022

Maria Moeder

Categorie: default

We kunnen ons Maria goed voorstellen als een moeder die er voor zorgde dat haar kind op tijd zijn gebeden zei, die hem meenam naar de synagoge en hem leerde de psalmen bidden en zingen. We kunnen ons goed voorstellen hoe Maria en Jozef bezorgd waren over de opvoeding van hun zoon, hun onderlinge gesprekken gingen wellicht daarover, hoe moesten zij hem voorbereiden op zijn bijzondere taak. Nam hij samen met zijn familielid Johannes (de doper) deel aan de beweging die ontstond rond Qumran in de buurt van de Dode Zee?

Maria was een vrouw van geloof, maar dat geloof hield ze niet voor haarzelf alleen. Ze werd geleid door de Heilige Geest op een weg naar dienstbaarheid en vruchtbaarheid. Het beeld dat we van haar hebben is van iemand die bidt en werkt, met aandacht voor anderen. De traditie zegt dat ze dagelijks zorg droeg voor een blinde in het dorp. Ze was beschikbaar,  zelfs voor de meest nobele en onvoorstelbaar historische opdracht: ze gaf haar ‘Ja’-woord aan de engel. 

Lees meer

Geschreven op 11 mei 2022

Wat een verschil!

Categorie: default

Na twee jaar beperkingen omwille van de coronapandemie, kan het bedevaartseizoen opnieuw ‘normaal’ van start gaan. Het was deugddeond om de hulde met bloemen van de kinderen opnieuw te zien bij de openingsviering aan de vooravond van 1 mei, om de parochianen weer te ontmoeten rond Maria, om de koninklijke harmonie van O.-L.-Vrouw weer te horen spelen ter ere van hun patrones. Dank aan allen om zo de toon te zetten voor wat volgt.

Op 1 mei waren de bedevaarders er weer. Zonder mondmaskers en met blije gezichten. Een blij weerzien voor velen, ook voor Maria! De zegen met het genadebeeld – wat ook twee jaar geleden was – de aankomst van de schoutsgroep van Merksem en de Grote Trek voor de 90ste maal… het was nieuw na twee jaar afwezigheid. Je zag de mensen genieten onder het meizonnetje. De toon is gezet, nu gaan we verder en het werd tijd om weer hoop te ontvangen en te geven én dit zonder de beperkende maatregelen.

Geschreven op 4 mei 2022

Roepingenzondag 8 mei

Categorie: default

 

Op roepingenzondag 8 mei 2022 bidden we in onze gemeenschappen opdat iedere gedoopte haar of zijn roeping mag ontdekken 

Als thema voor roepingenzondag sluit Roepingenpastoraal nauw aan bij het jaarthema van IJD Jongerenpastoraal: ‘Kom overeind en sta op je voeten! Ik stel je aan tot gezant en getuige’ een vers uit Handelingen 26, 16. Paulus getuigt er over zijn bekering en roeping. De voorbije pandemie betekende voor niet weinig mensen, jong en oud, een tijd van vereenzaming. Met dit thema hopen we ‘veerkracht’ - ‘Kom overeind!’ - en ‘roeping’ - ‘Ik stel je aan tot gezant en getuige’ - opnieuw sterker bij ieder op te roepen.

 

Lees meer