Blog

Geschreven op 5 mei 2021

Wat na Covid-19?

Categorie: default

Niemand weet wanneer de crisis zal voorbij zijn, maar dat belet niet dat er ernstig over nagedacht wordt hoe het zal zijn, en vooral wat we zullen geleerd hebben voor ons dagelijks leven dank zij deze crisis. In een gesprek met een Britse journalist, Austen Ivereigh, denkt paus Franciscus na over de weg die we zullen moeten volgen na covid-19. Dat gesprek staat opgetekend in een nieuw boek van de paus: Let us dream. Dit boek is geboren gedurende de eerste lockdown, op het moment dat de paus verscheen op het Sint-Pietersplein in Rome als een piloot in de storm op 27 maart 2020, om de mensheid te leiden in een van haar donkerste nachten. Uit die beklijvende Urbi et Orbi groeide een gesprek dat werd uitgegeven in het engels en vertaald in verschillende talen. De paus maakt duidelijk dat de mensheid op een keerpunt gekomen is, op een kritiek punt in de geschiedenis.
Hij vraagt zich af, zoals velen van ons, hoe we uit de crisis zullen komen. Hij ziet twee mogelijkheden: ofwel komen we hier gelouterd uit en sterker, ofwel laten we ons hopeloos en moedeloos afglijden. De overgang van pandemie tot een nieuw normaal is een uitdagend moment waar hindernissen maar ook mogelijkheden in zitten. Van op dit drempelmoment spreekt hij tot de hele wereld. Hij vindt dat deze situatie een proces van hervorming op gang moet trekken, een proces van bekering, vooral op het gebied van de economie, de productie- en consumptiedrang, de eerbied voor de natuur en de verhouding tussen de mensen, plaatselijk en internationaal. Hij toont zich in dit boek de geestelijke leider van de mensheid die de weg verlicht en de boorden van de afgronden aanwijst. 

Lees meer

Geschreven op 30 april 2021

Update coronamaatregelen 28 april 2021

Categorie: default

Geschreven op 28 april 2021

Waarom geen windhaan op de toren van de basiliek?

Categorie: default

Onze immer opmerkzame redacteur, Bert, stelt de vraag waarom er geen haan op de toren van de basiliek staat, zoals toch op vele plaatsen het geval is. Inderdaad er staat er geen. De meest voor de hand liggende reden is dat er ook geen spits op de toren van de basiliek staat en dat een haan nog amper zichtbaar zou zijn om de tamelijk platte toren. Dit brengt ons bij de vraag waarom er geen spits staat op de toren? Aangezien de plannen van de bouw van de basiliek en de toren niet meer bestaan, is het moeilijk om na te gaan of er wel een spits bedoeld was. Op oude prenten van de site, o.a. het bekende grondplan, staat wel een soort spits afgebeeld, echter alleen met een kruis en geen windhaan! Er valt iets voor te zeggen dat er geen spits bedoeld was. Het model van de basiliek en de toren komt uit Italië en daar hebben de ‘campanilles’, de torens ook geen spits. De nadruk bij een koepelkerk ligt op de koepel. Zo bijvoorbeeld de basiliek van Sint-Pieter in Rome waar de koepel domineert. Daar staat een kruis en ook geen haan. Wel staat er op de koepel, zowel in Rome als hier een lantaarn met daarop een kruis. Dier lantaarn heeft wel een betekenis. Het is een lichtbaken niet zozeer om licht van buiten naar binnen te krijgen, maar omgekeerd! Zoals bij een vuurtoren die aangeeft waar de haven is en de schepen ook in het duister veilig naar de haven loodst, zo is de lantaarn op de koepel van de basiliek een licht dat de mensen naar Maria brengt, om in haar armen veilig en geboren te zijn en door haar geleid te worden naar haar Zoon.

Lees meer

Geschreven op 21 april 2021

Gezonden naar de hele wereld

Categorie: default

Toen Jezus van de leerlingen weggenomen was, moesten ze zelf hun weg vinden. Ze moesten uittrekken naar het einde van de wereld, op zoek naar schapen die ze zouden weiden. Ze bereidden zich voor om zo getrouw mogelijk de blijde boodschap door te geven. Al gauw was duidelijk dat ze daarbij twee taken hadden – het woord verkondigen en dienstbaar zijn voor armen en weduwen (Hand. 6, 1-7) – en dat ze die niet plots alleen aankonden. De opdracht was “de broeders versterken met woord en daad” (Lc. 22, 32) en zo mogelijk leven zoals Jezus geleefd had. Zo genas Petrus de lamme langs de weg in de naam van Jezus van Nazareth (Hand. 3 1-10). Maar hoe zouden hij en de andere apostelen de juiste woorden vinden om de blijde boodschap tot het einde van dewereld tebrengen?

Lees meer

Geschreven op 7 april 2021

Jezus is geen spook

Categorie: default

Als de verrezen Heer aan de leerlingen verschijnt, duurt het altijd even voor de troebele blik verdwijnt en ze helder zien wie Hij is. In een eerste reactie ‘menen ze een geest te zien’, maar Jezus spreekt met hen in de taal die ze kennen van Hem en Hij vraagt hen zelfs om eten. Spoken eten niet!

Lees meer

Geschreven op 1 april 2021

Zalig

Categorie: default

Zalig zijn de leerlingen die de verrezen Heer mogen ontmoeten! Zalig zijn ook diegenen die niet gezien hebben en toch geloven, zegt Jezus. Zalig zijn we allemaal omdat de Heer verrezen is. Die zaligheid is geen verdienste van ons, ze is niet iets wat wij kunnen bewerken, hoezeer we dat ook zouden wensen. Neen, we kunnen onszelf wensen, we kunnen ons in roezen en verrukkingen wanen, maar de zaligheid komt van de verrezen Heer. Het is zijn verdienste. Kijken we maar naar de leerlingen. Ze zijn vertwijfeld na de dood van Jezus. Ze waren Hem zo enthousiast gevolgd, ze waren getuige van de wondere woorden en daden die massa’s mensen samenbrachten. Ze zaten in de zon van zijn ‘succes’ en al begrepen ze zijn woorden die voor hen bedoeld waren niet, ze bleven het fijn vinden om bij Hem te zijn. Totdat… verraad, verloochening hen in de greep kregen en ze in slaap vielen op het moment dat ze wakker moesten blijven om Hem te zien en te horen! Ach, zo herkenbaar ook vandaag, ook voor ons, ook voor mij!


Lees meer

Geschreven op 24 maart 2021

Met palmen in de hand

Categorie: default

Bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, het doel van zijn zending, begroeten de mensen Hem met palmtakken in de hand en zingen Hosanna! Het zal maar enkele dagen duren of deze lofzang zal overgaan in: ‘Weg met Hem, kruisig Hem’. Zo ging het toen en zo gaat het altijd maar door, ook in onze tijd. We loven de Heer als het ons goed gaat, maar als het minder wordt, is Hij de eerste die eraan moet geloven. ’t Is eigenlijk schrijnend dat wie het meest voor ons over heeft, de eerste is die de kritiek moet krijgen.

Lees meer

Geschreven op 10 maart 2021

Niet om te oordelen, maar om te redden!

Categorie: default

Er wordt ons weleens voorgehouden dat er een scheiding bestaat tussen gelovigen en ongelovigen, tussen de ‘wereld’ en de ‘Kerk’. Een scheiding die meermaals dik in de verf wordt gezet naargelang de kant waar men staat. Gelovigen worden geacht om de wereld op afstand te houden want al wat ‘werelds’ is is zondig en fout. Van de andere kant wordt niet-gelovigen voorgehouden met minstens zoveel ijver dat alles wat fout gaat in de wereld de schuld is van godsdienst. Politiek is het correct om te spreken van de scheiding tussen kerk en staat en ook dat wordt al strakker of ruimer geïnterpreteerd naargelang het uitkomt. Natuurlijk is er scheiding tussen kerk en staat en maar goed ook. We hebben niet de beste herinneringen aan de tijd toen dat nog niet het geval was en de macht welig tierde in naam van het geloof!

Maar de sterke scheiding die muren bouwt tussen gelovigen en ongelovigen, kunnen we moeilijk opbouwend noemen voor de samenleving hier en elders. Het dik in de verf zetten waarin we verschillen houdt immers het risico in dat we als mensen elkaar niet meer zien als wezenlijk broeders en zusters!

 

 

Lees meer

Geschreven op 3 maart 2021

Een jaloerse God?

Categorie: default

Mijn moeder hamerde het er bij haar kinderen diep in: ‘Jaloers zijn is een groot kwaad, daar komt alle miserie van.’ In een groot gezin lag de jaloezie steeds te lonken want er was altijd wel een reden om je misnoegd te voelen omwille van de anderen. Hoe komt dit? Dat komt omdat we het niet kunnen laten om te vergelijken en ons meteen ook verongelijkt te voelen. Wat is het resultaat? Ontevredenheid, wantrouwen, onvrede… allemaal situaties die de opbouw van het gezin en het geluk dat ermee gepaard zou moeten gaan, bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Dat willen we dus niet en we dienen ons dus te wapenen tegen de virus van de jaloezie!

Lees meer

Geschreven op 24 februari 2021

Opstaan uit de dood

Categorie: default

De tweede zondag in de veertigdagentijd brengt ons bij de gedaanteverandering van de Heer op de berg. De leerlingen die hiervan getuigen moge zijn, zijn verbluft van de schoonheid die ze zien. De verheerlijkte Heer is duidelijk Jezus die hen geroepen heeft en die zij volgen en tegelijk is Hij anders dan ze gewoon zijn. Wat is er gebeurd? Jezus gunt zijn leerlingen een blik in de toekomst. Zij mogen Jezus zien zoals God Hem ziet, zoals Jezus is van in de beginnen en zoals Hij altijd zal zijn. Er past maar één woord bij: Hij is heerlijk! Die heerlijkheid konden ze al horen en velen met hen. De mensen zijn buiten zichzelf van verbazing als ze Jezus horen, ze zijn verbluft als ze de wonderen zien die Hij verricht. Om nog te zwijgen van alle zieken, bezetenen, zelfs doden die niet alleen zien en horen, maar in hun eigen lichaam ervaren hoe wonderlijk Jezus is en de ontmoeting zij met Hem hebben!

Lees meer