Blog

Geschreven op 12 februari 2014

Mariale studiedag 22/02/2014

In Maria wordt duidelijk dat God, in wie overschaduwd wordt door de Heilige Geest, grote dingen kan doen. Wat van ons gevraagd wordt vandaag is vooral het doorgeven van het evangelie aan een nieuwe generatie. Wat voor ons moeilijk lijkt, kan God ons schenken.

“Doe maar wat Hij u zeggen zal”.

Evangeliseren vandaag, zoals Maria. door Mgr. Leon Lemmens

Programma

Geschreven op 23 januari 2014

Geef licht !

Op zondag 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer, ook wel Maria Lichtmis genoemd. Wij gedenken dan hoe Maria en Jozef het kind Jezus, zoals de wet het voorschrijft, naar de tempel brachten om het aan de Heer op te dragen. De oude Simeon ontvangt het kind Jezus en looft God om het heil dat hem ten deel is gevallen. Dit kind is het licht voor alle volkeren, roept hij uit. Traditioneel worden op dit feest kaarsen gezegend en aangestoken, soms zelfs in processie in de kerk gedragen. Vandaar de volkse benaming ‘Lichtmis’.

Lees meer

Geschreven op 15 januari 2014

Mogen allen één zijn !

Ieder jaar worden wij uitgenodigd om van 18 tot 25 januari te bidden voor de eenheid onder de christenen. Een week lang, dag na dag bidden wij in verbondenheid met katholieken, protestanten, anglicanen, orthodoxen, kortom met allen die christen zijn. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

Lees meer

Geschreven op 18 december 2013

Wees niet bevreesd !

Categorie: default

De onmiddellijke verwachting van de Messias wordt dit jaar in het hart van Sint-Jozef gelegd. Ook aan hem verschijnt de engel van de Heer met de Blijde Boodschap dat Maria Gods Zoon draagt. Een boodschap die ook voor Sint-Jozef overrompelend is. Ook zijn plannen vallen in duigen. Hij is verloofd met Maria en Gods plan schijnt daar op het eerste gezicht tussen te komen. Sint-Jozef denkt er dan ook aan om in stilte van Maria te scheiden… Maar God wil juist dat Sint-Jozef mee betrokken wordt in wat Hij met Maria en met heel de mensheid voorheeft. Hij vraagt juist om dicht bij Maria en Jezus te blijven. Hij wordt deel van Gods plan en niet een toeschouwer die van op een veilige afstand toekijkt. Zo is het ook met ons. God wil zijn aanwezigheid ook in ons leven en ook in deze tijd tonen en vraagt ons om mee te werken op dat de Immanuel – God-met-ons – ook vandaag mag geboren worden.

Geschreven op 11 december 2013

Weest blij !

De derde zondag van de Advent is een blije zondag. De intredezang geeft de juiste toon: ‘Verheugt U in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt U! De Heer is nabij.’ Deze woorden van de apostel Paulus geven de gezindheid van ons geloof weer. Wij zijn blij want de Heer is nabij. Zoals geliefden al overlopen van blijdschap wanneer ze afspreken dat zij elkaar zullen ontmoeten, zo blij zijn de christenen omdat Jezus komt, heel binnenkort. Hij komt om ons Gods liefde te tonen, Hij komt om te genezen wie gekwetst is of gewond, Hij komt om een nieuw begin te maken, Hij komt om de Blijde Boodschap te zaaien in ieder mensenhart. Te midden van kerkbomen, slingers, ballen, lichtjes, geschenken en kalkoenen, mogen wij niet vergeten dat de reden van onze blijdschap het Kind is dat geboren wordt en dat klein in de kribbe ligt te wachten tot wij het opnemen en in ons hart sluiten.

Geschreven op 3 december 2013

Schone schijn ?

In onze omgang met elkaar laten we ons nogal eens leiden door het uiterlijk. We lezen daaruit van alles af wat we graag zien of juist niet. Wie is jong, wie is oud? Je kunt het op gezichten zien. Wie is arm, wie is rijk? Je kan het aan de kleren merken. Wie is proper, wie is vuil? Je kan het ruiken! Wie heeft het gemaakt in het leven en wie niet? Je kan het aflezen aan alle vorige dingen samen. We kunnen ons dan nog wel vergissen want er kan ook heel wat gecamoufleerd worden met verfjes en poedertjes, met geurtjes en kleurtjes, met laken en linnen en met onze mond kunnen we ook heel wat schijn hoog houden. Dat is niet alleen een specialiteit van Madame Bucket – Bouqué uit de fameuze Britse reeks Schone Schijn, we zijn er eigenlijk allemaal goed in… In schril contrast hiermee staat het visioen van de profeet Jesaja dat we op de tweede zondag in de Advent als eerste lezing ontvangen: ‘Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn, geen uitspraak doen op grond van geruchten.’ En wat volgt is ook niet mis: de kleinen zullen recht ontvangen. Johannes De Doper is vervuld van dit visioen en hij ziet het zo helder dat hij zijn leerlingen voorbereidt op de komst van Diegene die dit alles zal waarmaken. Een visioen is mooi, nodig en roept op tot actie, maar de Messias die Johannes ziet komen, maakt het visioen tot werkelijkheid. Een goddelijke werkelijkheid die wij ten volle mogen beleven elke keer dat wij Jezus’ woord horen, het ontvangen en toepassen in ons leven.

Geschreven op 27 november 2013

Kom, Heer Jezus, kom!

Met de eerste zondag van de advent wordt de toon gezet voor de verdere voorbereiding op Kerstmis. Waakzaam zijn voor de komst van de Heer aan het einde van de tijden. De profeet Jesaja roept het al uit in zijn visioen van Gods gerechtigheid en vrede. Hij roept ons op om te wandelen in het licht van de Heer. In de tweede lezing vertaalt de apostel Paulus het met de aankondiging dat de nacht ten einde loopt en dat de dag aanbreekt. Wij mogen ons bekleden met Jezus Christus, in zijn licht is er geen duisternis meer. En licht zullen we nodig hebben om klaar te zijn op de dag van de Heer zodat wij de Mensenzoon zouden zien en herkennen. Het rijk Gods lonkt ons, maar er is zoveel dat ons er ook van weglokt. Jezus helpt ons met zijn Woord en zijn Brood opdat wij Hem zouden kunnen herkennen, beminnen en volgen. Aan iedereen een zalige Adventstijd vol verwachting en groeiend licht!

Geschreven op 30 oktober 2013

Met velen tezamen om u te ontmoeten

Op zondag 3 november is het Kaarskensprocessie. Met velen zullen wij weer samen zijn om Maria te ontmoeten, te begroeten, te eren, te danken en haar te vragen om bij ons te blijven hier in Scherpenheuvel, dicht bij de mensen die hier wonen en die hier komen. Wij danken alle verenigingen van jonge en ouder om hun inzet voor het eerste gedeelte van de processie. Wij danken allen die biddend, zingend, musicerend, met kaarsen in de hand het genadebeeld omringen met warme genegenheid. Daarin zit namelijk de kracht van deze processie: de eenvoud. Er is zo weinig te zien, maar des te meer te voelen aan warmte. Warmte van de kaarsen, warmte uit het hart, warmte in de smekende ogen, warmte van de zegenende aanwezigheid van Maria. Een heel jaar lang komen bedevaarders tot bij haar, van heinde en ver bezoeken zij Onze-Lieve-Vrouw in haar nis in de basiliek. Met Kaarskensprocessie komt Onze-Lieve-Vrouw uit haar vertrouwde versierde nis en gaat zij mee de tocht van de mensen, met de mensen, gedragen door de mensen, verbonden in lief en in leed. Wij laten Maria niet alleen gaan, al 385 malen trekken wij met haar mee en verbinden wij ons leven aan het hare. Een zalige hoogdag van Kaarskensprocessie aan allen!

Geschreven op 30 oktober 2013

Rust in vrede

Onlosmakelijk verbonden met het hoogfeest van Allerheiligen, gedenken wij onze broeders en zusters die gestorven zijn en die nog onderweg zijn naar de hemel. We bezoeken hun graven, kijken naar hun foto’s, spreken hun namen zacht uit, bidden dat ze mogen rusten in vrede. Dat is een mooi gebed en eeuwenoud voor christenen. Wij geloven namelijk niet in de dood, maar in het leven. De dood is maar een doortocht. In de eucharistie bidden we telkens voor onze broeders en zusters die ‘door de dood heen zijn gegaan’. Dat wil zeggen, de tocht maken door de dood. De dood is niet het eindstation, we zijn slechts op doorreis. Wij bidden dat wie gestorven is die tocht door de dood in vrede mag maken. Niet alleen in de vrede die wij wensen en schenken, maar in de vrede die alleen de Heer kan geven en die Hij ons voortdurend toewenst in de eucharistie. Het is zijn aanwezigheid, zijn liefde, zijn genade die ons met Hem verbindt en die niet enkel een gevoel van vrede schenkt, maar waarachtige vrede die niets of niemand ons kan ontnemen. Bidden opdat onze overleden broeders en zusters in vrede zouden zijn, is zelf vrede ontvangen in ons eindige, beperkte leven. De vrede van de Heer waarin wij nu reeds de belofte van eeuwig leven mogen ontvangen en smaken.

Geschreven op 30 oktober 2013

Feest in de hemel

Allerheiligen is een groot feest in de liturgie, maar nog groter in de hemel. Wij gedenken op 1 november allen die al bij de Heer zijn aangekomen om er voor altijd gelukkig te zijn. Wij herinneren ons het leven van de heiligen als een zichtbaar teken van Gods liefde. Zij hebben – ieder op zijn of haar manier – de Blijde Boodschap getoond in alle kracht en zijn zo icoon van Christus geworden. Het is goed en deugddoend om het leven van de heiligen voor de geest te halen. Zij tonen ons dat het evangelie beleven mogelijk is voor ons mensen. Zij tonen dat Jezus leeft in alle tijden en dat zijn aanwezigheid zichtbaar wordt wanneer wij doen wat Hij van ons vraagt. Het evangelie is een haalbare kaart, de heiligen spelen ze uit en winnen de hemel. Tegelijk vragen wij de heiligen om ons bij te staan in onze pogingen om het evangelie vandaag en in onze wereld gestalte te geven. We vragen geen bijkomstigheden, maar hulp om te leven. Daarom is het niet alleen feest in de hemel, maar ook op aarde. Al is het maar omdat de heiligen vanuit de hemel ons toeroepen dat zij en wij niet vergeefs onze hoop stellen op de Heer. Dat geloven een feest is voor nu en voor later. Dat het evangelie een waarachtige Blijde Boodschap is. En wie zingt op dit feest het luidste mee? Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.