Blog

Geschreven op 25 oktober 2012

Allerheiligen - Allerzielen

Het hoogfeest van Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met Allerzielen. Alle heiligen – gekend en ongekend – worden dankbaar gevierd. Wij bidden tot hen dat zij ons zouden helpen, steunen, uitnodigen en uitdagen om op onze beurt te groeien in heiligheid, te groeien in liefde tot God en onze naaste. Wij vragen de heiligen ook om met ons te bidden voor wie ons zijn voorgegaan opdat zij zouden delen in de vrede en het geluk van de hemel. Tegelijk drukken wij ook onze verbondenheid uit met familie en vrienden die gestorven zijn. We missen hen en zij ons, maar wij geloven en vertrouwen dat de band van liefde die ons op aarde heeft verbonden in de hemel niet verbroken wordt, maar voltooid. De christelijke hoop is juist gebaseerd op het geloof in het eeuwige leven. Wij zijn wel verdrietig, maar niet zonder uitzicht, niet zonder hoop. Na de hoogmis van Allerheiligen gaan wij in processie naar het kerkhof voor de zegening van de graven. ’s Namiddags om 15u bidden we in de basiliek bij de kruisjes van de overleden van het voorbije jaar. Ze worden dan ook overhandigd aan iemand van de familie. Wij wensen u vredevolle en innige dagen toe.

 

 

Lees meer

Geschreven op 2 oktober 2012

Scherpenheuvel lezing 19/10/2012

Einde jaren negentig maakte de Nederlandse Christelijke Radio-vereniging (NCRV) –van protestants-christelijke signatuur –een documentaire over de bedevaartplaats van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. De aanpak was zondermeer grondig te noemen. Meerdere dagen werd ter plaatse aan voorafgaandelijk onderzoek gedaan. Gesprekken met bedevaarders, medewerkers en priesters werden zorgvuldig in verslag gegoten en op de redactie besproken. Aan de opname zelf werd niet minder aandacht besteed. Het resultaat was prachtig en werd driemaal op de televisie uitgezonden. Toen ik mijn bewondering en verwondering hierover liet blijken aan een van de onderzoekers, kreeg ik als antwoord: ‘Wij merken dat meer en meer protestanten in Nederland een beeldje van Maria in huis plaatsen, ze missen de warmte van de volksdevotie die jullie kennen.’ Ik had tot dan toe gedacht dat Maria en haar verering zoals wij die kennen juist een struikelblok vormden tussen katholieken en protestanten.

Met de vierde Scherpenheuvel-lezing willen wij niet de struikelblokken, maar de overeenkomsten beschouwen in de oecumenische dialoog over de plaats van Maria in het heilsplan van God. Maria waakte bij het kwetsbare geloof van de apostelen in het Cenakel, zij waakte bij de jonge Kerk die met vallen en opstaan zich de woorden van Christus in herinnering bracht en eigen maakte. Zou zij ook niet waken bij de pogingen van de kerken om het testament van de Heer: ‘Mogen allen één zijn’ gestalte te geven?

Meer info en inschrijving

 

Geschreven op 10 september 2012

Feest van de gezinnen op zondag 23 september

Op zondag 23 september vindt in Scherpenheuvel een vicariale namiddag plaats die in het teken staat van het huwelijk en gezin. Het is de bedoeling een positieve aanmoediging te geven aan alle gehuwden, die - ondanks de moeilijkheden van het leven- de trouw van hun huwelijksbelofte willen naleven. Speciale aandacht zal ook gaan naar kinderen, de vruchten van de echtelijke liefde.Om 16 uur start het feest van de gezinnen met een eucharistieviering waarin mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, voorgaat. De viering wordt rechtstreeks uitgezonden worden door Radio Maria. In de viering kunnen de gehuwden hun huwelijksbeloften hernieuwen en worden alle kinderen (geboren of ongeboren) gezegend.Na de eucharistieviering kunnen de deelnemers blijven picknicken (zelf mee te brengen of ter plaatse te verkrijgen aan democratische prijs), terwijl kunnen kennismaken met gezinsondersteunend projecten die op een infomarkt worden voorgesteld. Er is kinderanimatie voorzien.

Meer informatie

Geschreven op 9 september 2012

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

Op 15 september vieren wij het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, vroeger ook wel O.-L.-Vrouw van zeven weeën genoemd. Persoonlijk vind ik de ‘weeën’ toepasselijker dan de ‘smarten’. Weeën roepen niet alleen pijn op, ook verwachting en nieuw leven. De weeën die een moeder voelt kondigen de nakende geboorte aan van een kind dat negen maanden wordt verwacht en in de moederschoot gedragen en gekoesterd. Smarten leggen de nadruk op de pijn, op het lijden, zwaar lijden zelfs in het hart. De weeën of smarten van Maria die dit feest oproepen, vinden in het hart van Maria plaats. Ze raken haar ten diepste en vervullen haar van droefheid, maar niet alleen droefheid. Maria ervaart dat lijden diepmenselijk, maar ze beleeft het ook in geloof. Ze heeft een dubbele blik – zoals Arcabas het afbeeldt in zijn veelluik Passie en Verrijzenis. Vandaar dat het woord ‘weeën’ toepasselijker is. Het lijden dat Maria kent, staat niet op zich. Het is een voorbode van nieuw leven en drukt de verwachting daarnaar uit. Dit nieuwe leven is het eeuwige leven dat in de verrijzenis van haar Zoon ook voor haar en voor iedere gelovige de toekomst is. Zoals het feest van de Kruisverheffing (14 september) ons uitnodigt te kijken naar het kruis en niet alleen het lijden ervan te zien, maar ook de verlossing; zo nodigt het feest van de weeën van Maria ons uit om ons niet te laten leiden door de pijn en het verdriet om ons geloof, maar verder te zien met de geloofsblik van Maria naar de verrijzenis en het eeuwige leven dat wij mogen verwachten. Weeën dus!

Geschreven op 5 september 2012

Maria geboorte op 8 september

Op 8 september vieren wij het feest van Maria geboorte, negen maanden na haar onbevlekte ontvangenis. Het is feest in de schoot van Anna en Joachim, haar ouders, het is feest voor heel het volk dat uitkijkt naar de komst van de Messias, de Verlosser. Het is feest in de Kerk die in de geboorte van Maria het begin van het nieuwe verbond gedenkt. Zoals elke verjaardag ons herinnert aan de blijdschap van de geboorte van een mens, zoals is Maria’s verjaardag een herinnering aan de nakende komst van de Mensenzoon, maar het is nog meer. Wij gedenken Maria’s geboorte en dit betekent naast herinnering aan een moment in de geschiedenis ook het opnieuw beleven van de heilsgeschiedenis. Wij mogen nu, zoveel jaar later, opnieuw beleven hoe God zijn heil toont aan ons, gelovigen van nu, de Maria’s van deze tijd. Gelukkige verjaardag aan ieder die, zoals Maria, voluit ‘ja’ zegt aan de Heer!

Geschreven op 4 september 2012

Nieuw schooljaar

De vakantie duurde voor de kinderen dit jaar twee dagen langer want 1 september viel op een zaterdag! Maar op maandag 3 september werd het startschot gegeven. Voor de kleinsten met de nodige tranen aan de schoolpoort – zowel in de oogjes van de kinderen als in die van mama en papa – voor de groteren eindelijk een nieuwe klas met een nieuwe juf of meester en weer een trapje hoger richting grote school, voor de tieners met frisse tegenzin, maar toch een stap dichter naar de nog grotere school of universiteit. Vakantieverhalen worden druk verteld, in opstellen uitgeschreven en in tekeningen verbeeld. Een zachte overgang tussen de mooie zomer die weer voorbij is en het nieuwe schooljaar dat toch ook een werkjaar is.

Ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, juffen en meesters, directies en medewerkers… wie is er niet op de één of andere manier betrokken bij het onderwijs. Voor hen alle begint er iets nieuws na een grote vakantie die voor de een te kort en voor de ander te lang was. Iets nieuws mag beginnen en dat is misschien nog het mooiste van ieder nieuw schooljaar. Het oude is voorbij, met goede voornemens beginnen we eraan en samen kunnen we er iets van maken dat deugddoend en goed, ja zelfs heel goed is. Proficiat, dank en goede moed aan allen!

Geschreven op 10 augustus 2012

Hoge Vrouwe in de Hemel

Op 15 augustus vieren wij het hoogste feest van Maria, haar tenhemelopneming. Er zijn veel Mariafeesten in het liturgische jaar, maar halfoogst, op het toppunt van de zomer viert de Kerk haar mooiste feest. Mooiste omdat het de bekroning is van het geloofsleven van Maria op aarde, mooiste ook omdat in dit feest iedere gelovige zijn of haar opneming in de hemel mag vieren. Als eerste gelovige gaat Maria alle gelovigen van iedere generatie voor naar de thuiskomst bij de Vader. Niemand zegt immers vergeefs ‘ja’ aan God, niemand geeft zich vergeefs over aan zijn Zoon, niemand doet vergeefs beroep op Maria’s hulp om christen te zijn en steeds meer te worden. Aan alle parochianen en bedevaarders een zalig hoogste feest van Maria Tenhemelopneming.

 

 

Geschreven op 28 juni 2012

Vakantie

Juli en augustus worden ook de zomermaanden of vakantiemaanden genoemd. De schoolgaande jeugd heeft inderdaad vrij en vele ouders nemen dan ook in die periode verlof. Toch is het niet voor iedereen vakantie. Er zijn de mensen die blijven werken en op andere momenten vakantie nemen en er zijn mensen die nooit vakantie hebben. Want vakantie is meer dan vrije tijd. Het is vrij zijn van de dagelijkse beslommeringen en zorgen en eens helemaal ‘uitwaaien’ elders of thuis, waar het dan anders is dan gewoonlijk. Sommige mensen kunnen echter niet los geraken van de dagelijkse beslommeringen. Ik denk dan aan zieken, armen, eenzamen, wie verdriet hebben… Tussen alle vakantiesfeer in de media en om ons heen leeft er precies in deze periode bij sommige mensen nog meer het gemis, de afwezigheid, het wel willen en niet kunnen. Ongetwijfeld kent iedereen zo’n mensen, ze leven vaak korter bij dan we denken. Een bezoekje, een uitnodiging, het delen van onze tijd en vooral van ons hart kan voor hen een groot verschil betekenen. Vakantie heeft meer met ‘zijn’ dan met ‘hebben’ te maken en dus ook meer met ‘geven’ en ‘delen’. Moge het zonnetje voor iedereen wat schijnen tussen de buien door, die uit de lucht vallen en die in menige oogjes opwellen.

 

 

Geschreven op 15 mei 2012

Het feest van de Geest !

Met het hoogfeest van Pinksteren wordt de Paastijd afgesloten, maar begint eigenlijk onze tijd, de tijd van de Kerk! Wij hebben veertig dagen gekregen voor Pasen om ons voor te bereiden op de hernieuwing van onze doopbeloften in de Paasnacht; wij hebben veertig dagen gekregen om met de apostelen te leren leven met de nieuwe realiteit dat Christus die gestorven was op het kruis leeft! Wij hebben na Hemelvaart nog tien dagen om te wachten op zijn blijvende aanwezigheid in ons door de gave van zijn heilige Geest. Wij krijgen heel ons leven om door de Geest als nieuwe mensen te leven, uitkijkend naar het eeuwig leven en ondertussen gul delend van wat de Blijde Boodschap ons geeft. Voor iedereen, voor de hele Kerk een zalig hoogfeest van Gods Geest!

Geschreven op 30 april 2012

Nieuw logo

Al enkele jaren zijn we op zoek naar een nieuw logo voor ons bedevaartsoord. Geen gemakkelijke klus. Een logo moet sober en duidelijk zijn, voor verschillende doeleinden kunnen dienen, in een beeld vatten waar het over gaat… Koen Elsen, parochiaan en zaakvoerder van Achilles Associates in Mechelen, was bereid om met ons op weg te gaan en op een meer professionele wijze te zoeken en te vinden. Het werd een creatief proces waarvan de uitkomst ons zelf verraste. Geen oubollig beeld en toch duidelijk om wie het gaat.

Lees meer