Blog

Geschreven op 29 februari 2012

Tentoonstelling Albert Servaes

Affiche Servaes

Het bedevaartsoord O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel en het museum Dhondt Daenen nodigen u uit op de tentoonstelling ALBERT SERVAES : PASSIE en LIJDEN

 

Geschreven op 16 februari 2012

Veertigdagentijd ingezet met Aswoensdag

Woensdag 22 februari zetten wij de Veertigdagentijd in met de viering van Aswoensdag. De asse zal worden gezegend en opgelegd in iedere eucharistieviering. Met dit heel oude gebruik willen wij bekennen aan God en aan elkaar dat wij nood hebben aan bekering en nieuw leven. Bij het ontvangen van het askruisje zegt de priester: 'Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot het stof der aarde wederkeert' (verwijzend naar het eerste boek van de Bijbel, Genesis 3, 19) ofwel 'Bekeer u en open uw hart voor het evangelie' (verwijzend naar het evangelie volgens Marcus 1,15).

Lees meer

Geschreven op 19 januari 2012

Mogen allen één zijn

Van 18 tot 25 januari bidden we elk jaar voor de eenheid onder de Christenen. We doen dit niet zozeer omdat wij van die eenheid wakker liggen, maar omdat Christus voor die eenheid zijn leven heeft gegeven op het kruis. We weten dit omdat in het evangelie volgens Johannes Jezus voor zijn lijden lang bidt en spreekt met zijn Vader over zijn zending, over wat er leeft in hun beider harten.

Lees meer

Geschreven op 28 december 2011

Landschapsbeheersplan : goedkeuring

Op 26 december kende Geert Bourgeois, Vice-ministerpresident van de Vlaamse Regering en bevoegd voor onroerend erfgoed, de premie toe aan de Kerkraad voor het opmaken van een landschapsbeheersplan voor de basiliek en haar onmiddellijke omgeving.

Wij geven hier het persbericht weer van de Minister:

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft een premie van 30.584,93 euro toegekend voor de opmaak van een landschapsbeheersplan voor het beschermde landschap ‘Onze-Lieve-Vrouwbasiliek en haar onmiddellijke omgeving’.

Het landschapsdecreet voorziet in de mogelijkheid om voor erfgoedlandschappen een landschapsbeheersplan op te stellen,” aldus minister Bourgeois.  “De opmaak van zo’n plan wordt voor 80% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Dat beheersplan legt in detail de acties vast die noodzakelijk zijn voor een gepast beheer van de erfgoedwaarden en kenmerken van het beschermde landschap, en dit voor een periode van 27 jaar.”

Lees meer

Geschreven op 23 december 2011

ZALIG KERSTMIS

Aan alle parochianen en bedevaarders van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel wensen wij van harte een zalige Kerst 2011. Wij bidden en wensen dat u Gods menslievendheid moogt vinden in het Kind in de kribbe, maar vooral dat God  u zou mogen vinden. Voor ieder van ons en omwille van ons geluk is God onder ons komen wonen, heeft Hij gesproken in onze taal, wie gekwetst en gewond waren aan het leven geheeld, is Hij  gestorven en verrezen. Voor ieder van ons opdat wij gelukkig zouden worden. Wanneer zijn wij eigenlijk gelukkig? Is het niet als wij ons ten diepste toe bemind weten? En zijn we niet dan pas in staat om op onze beurt oprecht en krachtig anderen te beminnen? Kerstmis toont ons hoezeer God ieder van ons liefheeft, zo lief dat Hij als een kind komt. Iedereen kan en mag Hem ontmoeten.

 

Lees meer

Geschreven op 16 december 2011

IN RECHTE LIJN NAAR KERSTMIS

Van 17 december af klinken in de liturgie de o-antifonen. Het zijn de keerversen bij de lofzang van Maria (Magnificat) dat in het avondgebed gebeden wordt. Ze drukken de nabije verwachting uit van de Messias met beelden en verwijzingen naar de profeten en de heilsgeschiedenis in het Oude Verbond. Wij zetten ze hier op een rij zodat ze u kunnen helpen om van dag tot dag mee te groeien in geloof en verwachting en te bidden met heel de Kerk: ‘Kom en wacht niet langer, Heer’.

 

Lees meer

Geschreven op 8 december 2011

Magnificat !

Vlak voor Kerstmis komt Maria op de voorgrond. Niet dat zij deze ereplaats zoekt, integendeel. Zij schrikt van de boodschap die de engel Gabriël voor haar heeft: zij zal moeder worden van Gods Zoon. Dat is toch te groot voor een eenvoudig meisje uit Nazaret. Maar God zoekt juist de eenvoud op om grote dingen te doen. Tegenover ‘eenvoud’ staat ‘meervoud’. Meervoudig is hij of zij die niet kan kiezen, die zich niet helemaal kan overgeven omdat er teveel zijwegen zijn, te veel aanbod is. Maria is eenvoudig en zegt dan ook uit het diepst van haar hart: ‘Mij geschiede naar uw Woord.’ Zij kiest voor God en voor wat Hij met haar voorheeft.

 

Lees meer

Geschreven op 5 december 2011

De midweekdag met Ria Grommen is verplaatst naar woensdag 4 januari 2012

Categorie: default

Door omstandigheden wordt de midweekdag op woensdag 07/12/2011 met Ria Grommen met als titel "Jij die mij heel maakt" vervangen door Sylvester Lamberigts met als thema "Wees altijd blij".

De midweekdag met Ria Grommen zal doorgaan op woensdag 04/01/2012 om 14u.

Mogen wij rekenen op uw begrip.

 

Geschreven op 22 november 2011

‘HOOPVOL WACHTEND OP DE KOMST VAN JEZUS MESSIAS, UW ZOON’

Dit zinnetje wordt iedere eucharistieviering na het Onze Vader gebeden door de priester  en door het volk  beantwoord met: ‘Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.’ Om vervolgens vanuit die hoop en verwachting naar de wederkomst van de Heer en het vestigen van Gods Rijk elkaar de vrede van de Heer door te geven. Christenen  leven, hebben lief en zetten zich in binnen de dynamiek van de verwachting, van het verlangen. Maar het is geen blind verlangen. Jezus heeft onze ogen en oren al geopend voor de nieuwe werkelijkheid van het Rijk Gods. In zijn Blijde Boodschap horen en zien wij wat het wil zeggen: ‘Dat Hij eens alles in allen zal zijn’. Blinden, zien; doven, horen; lammen, lopen; doden, leven; de zondaar wordt vergeven; de bezetene, weer vrij… ‘Gelooft het anders omwille van de werken’, zei Jezus! Wie Hem ontmoette toen, heeft al deel aan het Rijk Gods, ontvangt al de volle maat van Gods liefde. Het effect daarvan zien wij in de wonderen gebeuren: nieuw leven.

 

Lees meer

Geschreven op 4 november 2011

Zondag 6 november - 383ste Kaarskensprocessie

De Kaarskensprocessie ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel is een begrip in onze streken. Generaties lang komen mensen op die dag naar Scherpenheuvel om tot Maria te bidden en haar te danken. De kaarsen die worden ontstoken tijdens de processie worden mee naar huis genomen en begeleiden de mensen in blijde en droeve momenten. De eenvoud van deze bidprocessie doet de zegenende kracht die uitgaat van het genadebeeld nog sterker uitkomen en velen worden hierdoor ook diep geraakt.

Dit jaar willen wij ook onze dankbaarheid tonen omdat het bedevaartsoord op 2 februari van Paus Benedictus XVI de Gouden Roos kreeg. Een erkenning en waardering die wij graag delen met de generaties bedevaarders die naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel komen.

 

 Affiche downloaden

 

 

 

 

Lees meer