Blog

Geschreven op 12 februari 2020

Uw 'ja' moet 'ja' zijn

Categorie: default

In het evangelie geeft Jezus een duidelijk antwoord aan hen die menen dat Hij wet en profeten is komen opheffen. Die kritiek komt natuurlijk vanuit de wetgeleerden, de schriftgeleerden en de farizeeën die Jezus in een slecht daglicht willen stellen – om het zacht uit te drukken. Jezus is ferm in zijn antwoord en ‘Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de wet’. En Hij bezweert ieder die de wet opheft of naar de eigen hand zet. De wet is geen ‘vodje papier’, voor Jezus. De wet komt van God en voert naar God en is dus heilig en moet als zodanig onderricht en geëerbiedigd worden. Jezus gaat nog verder dan de wet in de voorbeelden die Hij geeft. Het gaat immers om Gods gerechtigheid die Hij toont in woord en in daad. Waar de wet zich tevreden stelt, gaat Jezus verder met bepalingen die Gods gerechtigheid zichtbaar maken in onze relaties, in ons samenleven.

Lees meer

Geschreven op 30 januari 2020

Licht zijn

Categorie: default

 

Met het feest van de opdracht in de tempel (Lichtmis) wordt de openbaringstijd afgesloten die volgt op de kersttijd in de liturgie. De oude Simeon heeft het ‘licht aanschouwd dat de Heer heeft bereid voor alle volken’. Dat licht is verschenen in de kerstnacht en we hebben het ook mogen zien. Eigenlijk wordt de openbaring nooit afgesloten, ze gaat verder doorheen het hele liturgische jaar, maar ook doorheen heel ons leven. Wij hebben met ons doopsel het licht van Christus ontvangen om het te zijn.

Lees meer

Geschreven op 29 januari 2020

Leerstoel Volksreligie

Categorie: default

Op 16 januari werd de leerstoel volksreligie plechtig geïnstalleerd in de Maurits Sabbebibliotheek van de KU Leuven. Vice-rector Humane Wetenschappen, Prof. Bart Raymaekers, ere-decaan Prof. Mathieu Lamberigts en huidig decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Prof. Johan De Tavernier begeleidden de plechtigheid met vriendelijke woorden van waardering en dank aan de twee sponsors van de leerstoel: de Minderbroeders en het bedevaartsoord van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel.

Gedurende vijf jaar zal deze leerstoel cursussen, publicaties, voordrachten organiseren onder leiding van Prof. Hans Geybels en Prof. Johan De Tavernier. Wij zijn als verantwoordelijken van het bedevaartsoord blij dat met dit initiatief ook de academische wereld (opnieuw) betrokken wordt bij een werkelijkheid van ons geloofsleven in ons land dat in het verleden vaak meewarig werd bekeken.

Moge de reflectie die in de schoot van de KU Leuven zal gebeuren over die geloofswerkelijkheid die ons en velen dierbaar is een verrijking betekenen en een uitnodiging voor professoren en studenten die er kennis mee maken.

Geschreven op 22 januari 2020

Gebedsweek

Categorie: default

Van 18 tot 25 januari 2020 zal de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen plaatsvinden waaraan het Interkerkelijk Comité voor Brussel al meer dan 40 jaar deelneemt. Het thema van die week is gekozen door een groep christelijke verantwoordelijken uit Malta en Gozo, en is genomen uit de Handelingen 28,2: ‘Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. Die vriendelijkheid komt van de bewoners van Malta die Paulus ontvangen na een hachelijke reis als gevangene op een schip. De gastvrijheid die Paulus ontmoet gedurende de maanden dat hij opMalta verblijft, zijn deugddoend. Uiteindelijk is het de gastvrijheid voor de Blijde Boodschap want Paulus zwijgt niet en blijft het evangelie van Christus verkondigen. Dat is de roeping en de zending van alle christenen: de Blijde Boodschap verkondigen in woord en in daad en met grote authenticiteit. Wie getuigt van het nieuwe leven dat hij of zij in Chriostus heeft ontvangen, wordt gastvrij ontvangen want het evangelie is aantrekkelijk. Zo was het bij Pauklus in Malta destijds, zo mag het ook vandaag zijn hier en nu. Laten wij dankbaar omdat wij het evangelie mogen ontvangen in ons leven, samen met alle christenen van welke kerk of denominatie zij ook zijn, getuigen van dit heerlijke leven.

Lees meer

Geschreven op 15 januari 2020

Dit is mijn zoon

Categorie: default

De kersttijd werd afgesloten met het feest van het doopsel van de Heer. ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde in wie Ik welbehagen heb’, klonk het uit de hemel. De tijd door het jaar vangt aan met eenzelfde boodschap, maar deze keer niet met een stem vanuit de hemel, maar met de stem van Johannes de Doper die getuigt: ‘Deze is de Zoon van God’.

 

 

Na de kersttijd gaat de openbaringstijd verder, die houdt eigenlijk niet op in de liturgie en in ons leven. Wij zijn immers geroepen om te getuigen van wie Jezus is. Wij openbaren Gods liefde in deze wereld en in deze tijd door, zoals Johannes de Doper destijds, Jezus aan te wijzen, te begroeten en van deze ontmoeting te getuigen bij onze medemensen. Dat deden de herders en de wijzen ook en iedere die in het evangelie Jezus ontmoet.

Lees meer

Geschreven op 5 januari 2020

Openbaren

Categorie: default

 

Het hoogfeest van de Openbaring van de Heer (Driekoningen) toont hoe de Messias gekomen is voor alle volken en niet enkel voor het uitverkoren volk van Israël. Ook de zogenaamde heidenvolken, diegenen die de Messias niet verwachten, zijn niet alleen welkom om Gods liefde te ontvangen, Hij roept ze! Van meet af aan wordt met de geboorte van Christus duidelijk dat Gods liefde zich niet laat opsluiten en beperken. Tor ergernis van de farizeeën en schriftgeleerden doorbreekt Jezus in het evangelie voortdurende de grenzen van de beperking. Hij roept iedereen bij zich, diegenen die dit het minst verwachten en diegenen die door anderen weggeduwd worden het eerst. Zo openbaart God zich de hele Blijde Boodschap door.

Lees meer

Geschreven op 2 januari 2020

Zalig en gezegend nieuwjaar

Categorie: default

Het nieuwe jaar is al ingezet en de meeste wensen zijn al gegeven en ontvangen. Het moge deugd gedaan hebben, hoe vermoeiend deze dagen ook soms zijn, om van vrienden, buren, familie, bekenden en vaak onbekenden de ‘beste wensen’ bij dit nieuwe jaar ontvangen te hebben.

Op onze beurt en van ganser harte wensen wij u en uw dierbaren een zalig en gezegend nieuwjaar. Zalig opdat het niet van onze goede bedoelingen alleen zou afhangen, maar gedragen zou zijn door de Heer, door zijn genade, zijn liefde en door zijn Blijde Boodschap. Gezegend opdat het een jaar vol vertrouwen zou zijn in plaats van angst, hoop in plaats van neerslachtigheid, geluk in plaats van droefheid. Veel hebben we in de hand om ‘er het beste van te maken’, veel hebben we niet in de hand en dan vertrouwen wij ons toe aan Gods voorzienigheid.

Een zalig en gezegend nieuwjaar ook voor allen die dit jaar aan onze zorgen worden toevertrouwd, aan ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, buren en leden van de vereniging, werkmakkers en schoolgangers… Een zalig en gezegend nieuwjaar aan allen die de Heer op onze weg zendt en die wij maar al te vaak niet opmerken of negeren. Een jaar van hoop voor allen die vruchteloos een beroep doen op onze solidariteit, op ons medevoelen, op onze menselijkheid.

We wensen gul in ‘Warmste Weken’, voor de actie van Welzijnszorg, voor de voedselbank, de vluchtelingen, acties die deze dagen aankloppen en ontvangen. Het doet ook deugd om hen binnen te laten in ons hart en hen te helpen. Moge die deugd doorgetrokken worden het hele jaar door opdat onze harten hartelijk blijven en niet verharden. Onze wensen zijn dus ook gebed en niet alleen in deze nieuwe dagen, ook het hele jaar door opdat het gedragen zou zijn door Jezus Christus die onder ons is komen wonen om ons de ogen te open en de harten voor God en voor elkaar. Zalig en gezegend nieuwjaar!

Geschreven op 18 december 2019

God heeft u lief!

Categorie: default

In de aanhef van zijn brief aan de christenen van Rome schrijft Paulus bij wijze van groet: “God heeft u lief”! We horen het in de tweede lezing van de vierde adventszondag. We horen in de lezingen nog meer van die korte, maar alleszeggende boodschappen. In de eerste lezing zegt de profeet Jesaja: “Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen ‘Immanuël’: ‘God-met-ons’”. En dezelfde boodschap ontvangt de vertwijfelde Jozef van Godswege door de engel.

Kort zijn de boodschappen, maar alleszeggend! In schril contrast daarmee staat onze wijze van verkondigen met zijn veelheid aan woorden alsof we elkaar willen overtroeven in geloofskennis en menen anderen daarmee te kunnen overtuigen om tot geloof te komen!

Geliefden hebben niet veel woorden nodig om voor elkaar te kiezen, God ook niet, maar zijn leerlingen vandaag blijkbaar wel!

Lees meer

Geschreven op 11 december 2019

Wat horen en zien wij?

Categorie: default

Johannes de Doper, de voorloper van de Messias, wordt door de mensen hooggeëerd. Zijn profetie is geloofwaardig omdat hij leeft naar de verwachting van de Messias. Hij had naam en faam tot in de hoogste kringen, alle deuren gingen voor hem open en hij kon zich zonder problemen een comfortabel leven veroorloven. Maar niets daarvan! Jezus zelf zegt aan de leerlingen doelend op Johannes: ‘Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar iemand in verfijn de kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen.’

 

Johannes is geloofwaardig omdat in zijn leven de mensen zijn boodschap kunnen horen en zien. De profetie wordt niet enkel gedragen door een heldere stem, ze wordt versterkt door de levenswijze van Johannes de Doper.

Lees meer

Geschreven op 3 december 2019

Vol verwachting klopt ons hart

Categorie: default

Op 6 december gedenkt de Kerk de heilige Nicolaas die bisschop was te Myra (Turkije) in de eerste helft van de vierde eeuw. Vanuit historisch oogpunt weten we niet veel over deze bisschop uit de eerste eeuwen van de Kerk, des te meer valt er over zijn leven te lezen in tal van legendes. Zeker is dat hij als bisschop deelnam aan het eerste concilie van Nicea (325) dat eveneens in Turkije werd gehouden en dat na zijn dood velen op zijn graf kwamen bidden wat niet alleen een teken is dat mensen een wonder verlangden, maar ook dat bisschop Nicolaas door zijn tijdgenoten beschouwd werd als een heilige en daar moet ook grond voor zijn!

 

Lees meer