Blog

Geschreven op 5 juni 2020

WELKOM!

Categorie: default

 

Vanaf woensdag 1 sept mogen er maximum 200 personen aanwezig zijn tijdens een eucharistieviering in de Mariahal.

In de basiliek geldt er een maximum aantal van 50 personen.

Ook het dragen van een mondmasker blijft verplicht in de basiliek, de Mariahal en het hele heiligdom. Wanneer men dit niet doet, kan de basiliek en 

het bedevaartsoord gesloten worden wegens het niet naleven van de

coronamaatregelen. Doe het voor uw en onze gezondheid!

 

 

 

 

 

Geschreven op 25 mei 2020

Huisje van de zegeningen

Categorie: default

Het huisje van de zegeningen (priesterhuisje) blijft tijdens de coronamaatregelen gesloten. Zodra de bisschoppenconferentie en de veiligheidsraad het ons toelaat, zullen we het op een veilige manier terug openen.

 

De toiletten op het heiligdom zullen geopend zijn tijdens het weekend en zullen ontsmet worden conform de maatregelen.

Geschreven op 26 maart 2020

Brand een kaarsje

Categorie: default

We ontvangen in deze dagen veel telefoontjes en berichten van mensen die vragen om een kaars te laten branden bij Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Veel van hen mogen hun huis niet verlaten en kunnen dus zelf niet tot in Scherpenheuvel komen. We willen hen en u via deze weg helpen om toch uw kaars bij Maria te laten branden.

Als u graag een kaars wil laten branden, kan dat via de website zelf (klik hier). U mag ook mailen naar pastoor@scherpenheuvel.be of bellen naar de pastorie 013 35 56 61. Het verschuldigde bedrag van 5 euro kan u daarna overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding: uw naam + kaarsje branden.

BE36 4540 0918 7181 van Bedevaartsoord O.L.V. Scherpenheuvel

In deze tijden bidden wij voor alle bedevaarders, bezoekers, gelovigen, dokters, verpleegkundigen, coronapatiënten, families, zorgkundigen, ziekenhuisaalmoezeniers en pastores in de zorgsector... dat Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel over hen waakt.

Geschreven op 13 maart 2020

Mededeling

Categorie: default

 

MEDEDELING

Naar aanleiding van de crisis betreffende de verspreiding van het coronavirus heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande maatregelen getroffen.

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen.

Deze beslissing gaat in op 14 maart en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

De basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel zal dagelijks geopend zijn van 8u. tot 18u.

De sacristie is open voor het verplaatsen van voorziene misintenties en voor informatie.

Het huisje van de zegeningen blijft open zodat wie dit wenst een priester kan spreken, het sacrament van de verzoening kan ontvangen en voor zegeningen.

Het onthaalcentrum is gesloten. Info en afspraken betreffende bedevaarten kunnen via: secretariaat@scherpenheuvel.be of telefonisch 013 35 56 49 of via de sacristie: 013 77 14 96 sacristie@scherpenheuvel.be

De maatregelen zijn drastisch evenals de uitdaging waar we voor staan om de volksgezondheid te bewaken. Wij begrijpen en delen in de pijn van de gelovigen die de ontmoeting met de levende Heer in de viering van de eucharistie moeten missen. We hopen en bidden dat we met Palmzondag de viering van de Goede Week en Pasen samen kunnen inzetten.

Meer dan ooit roepen wij op tot gebed voor allen die lijden, voor allen die zieken bijstaan, voor allen die angst hebben, voor allen die zich inzetten om oplossingen te vinden.

Moge Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel voor ons allen ten beste spreken bij haar Zoon en allen bewaren.

 

 

Geschreven op 12 maart 2020

‘kinderen van het licht’

Categorie: default

Jezus is het licht van de wereld en zijn evangelie nodigt ons uit om ook dat licht te zijn. Paulus bestempelt de christenen als kinderen van het licht want in het doopsel zijn wij overgegaan van de duisternis van de dood naar het licht van het nieuwe en eeuwige leven in Christus. De blinde krijgt het licht in zijn ogen en ziet het Licht, de Mensenzoon en hij vindt leven. Wij zijn dus kinderen van het licht en staan ten volle in dat heerlijke licht.

Paulus is echter realist en ziet hoe de duisternis het licht in ons bedreigt, hoe het een schaduw werpt over ons heerlijke leven en zelfs meer. Hij roept zijn gelovigen dan ook op om zich weg te houden van wat duister is en zelfs om duistere praktijken aan het licht te brengen. En vooral: actief te leven in het licht: ‘Goedheid, gerechtigheid, waarheid’ zijn de vruchten van zo’n leven en dat moeten wij hooghouden.

Lees meer

Geschreven op 26 februari 2020

In het begin

Categorie: default

De eerste zondag van de veertigdagentijd zet de toon voor de hele voorbereidingstijd op Pasen. Met aswoensdag hebben wij onszelf bekend als zondaars die Gods genade verlangen en nodig hebben. We hebben in het ontvangen van de as op ons hoofd duidelijk gemaakt voor onszelf en voor elkaar dat wij ons willen afkeren van wat leidt tot de dood en dat wij ons willen bekeren om het leven te ontvangen. Wij hebben meegekregen dat die weg in de Blijde Boodschap wordt aangeboden en door Jezus wordt gegaan. Hem willen wij volgen, naar Hem willen wij luisteren, met Hem willen wij ons bekleden. Met Hem zijn wij gestorven aan de oude mens en hebben ons bekleed met de nieuwe mens. Dat is het nieuwe begin van ons doopsel. Heel de veertigdagentijd is een voorbereiding op de hernieuwing van onze doopbeloften in de Paasnacht. Dan zullen wij de verrijzenis vieren, die van Christus en die van ons!

 

Lees meer

Geschreven op 19 februari 2020

Eucharistie: vieren, verkondigen en dienen!

Categorie: default

De viering van de eucharistie op zondag staat in het hart van de gelovigen en van de geloofsgemeenschap. In de eucharistie ontvangen wij het kloppende hart van de Vader opdat ook wij vurig van zijn liefde ons hart zouden tonen aan elkaar en aan de wereld. Ontvangen en delen dus. Maar hoe?

Het helpt natuurlijk als de eucharistie vurig gevierd wordt in verbondenheid met de hele kerk in de hemel en op aarde. Dat schept verbondenheid en maakt de blik ruimer dan wat we vlak voor onze neus meemaken.

In de eucharistie zit ook een groot deel verkondiging, hoe God zich openbaart als een God die verbondenheid wil en hoe Hij dit toont doorheen de geschiedenis met zijn volk, door de stem van de profeten en vooral in Jezus zijn Zoon, maar ook in het leven van de jonge kerk die leeft vanuit zijn Geest.

Lees meer

Geschreven op 12 februari 2020

Uw 'ja' moet 'ja' zijn

Categorie: default

In het evangelie geeft Jezus een duidelijk antwoord aan hen die menen dat Hij wet en profeten is komen opheffen. Die kritiek komt natuurlijk vanuit de wetgeleerden, de schriftgeleerden en de farizeeën die Jezus in een slecht daglicht willen stellen – om het zacht uit te drukken. Jezus is ferm in zijn antwoord en ‘Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de wet’. En Hij bezweert ieder die de wet opheft of naar de eigen hand zet. De wet is geen ‘vodje papier’, voor Jezus. De wet komt van God en voert naar God en is dus heilig en moet als zodanig onderricht en geëerbiedigd worden. Jezus gaat nog verder dan de wet in de voorbeelden die Hij geeft. Het gaat immers om Gods gerechtigheid die Hij toont in woord en in daad. Waar de wet zich tevreden stelt, gaat Jezus verder met bepalingen die Gods gerechtigheid zichtbaar maken in onze relaties, in ons samenleven.

Lees meer

Geschreven op 30 januari 2020

Licht zijn

Categorie: default

 

Met het feest van de opdracht in de tempel (Lichtmis) wordt de openbaringstijd afgesloten die volgt op de kersttijd in de liturgie. De oude Simeon heeft het ‘licht aanschouwd dat de Heer heeft bereid voor alle volken’. Dat licht is verschenen in de kerstnacht en we hebben het ook mogen zien. Eigenlijk wordt de openbaring nooit afgesloten, ze gaat verder doorheen het hele liturgische jaar, maar ook doorheen heel ons leven. Wij hebben met ons doopsel het licht van Christus ontvangen om het te zijn.

Lees meer

Geschreven op 29 januari 2020

Leerstoel Volksreligie

Categorie: default

Op 16 januari werd de leerstoel volksreligie plechtig geïnstalleerd in de Maurits Sabbebibliotheek van de KU Leuven. Vice-rector Humane Wetenschappen, Prof. Bart Raymaekers, ere-decaan Prof. Mathieu Lamberigts en huidig decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Prof. Johan De Tavernier begeleidden de plechtigheid met vriendelijke woorden van waardering en dank aan de twee sponsors van de leerstoel: de Minderbroeders en het bedevaartsoord van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel.

Gedurende vijf jaar zal deze leerstoel cursussen, publicaties, voordrachten organiseren onder leiding van Prof. Hans Geybels en Prof. Johan De Tavernier. Wij zijn als verantwoordelijken van het bedevaartsoord blij dat met dit initiatief ook de academische wereld (opnieuw) betrokken wordt bij een werkelijkheid van ons geloofsleven in ons land dat in het verleden vaak meewarig werd bekeken.

Moge de reflectie die in de schoot van de KU Leuven zal gebeuren over die geloofswerkelijkheid die ons en velen dierbaar is een verrijking betekenen en een uitnodiging voor professoren en studenten die er kennis mee maken.