Blog

Geschreven op 22 januari 2020

Gebedsweek

Categorie: default

Van 18 tot 25 januari 2020 zal de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen plaatsvinden waaraan het Interkerkelijk Comité voor Brussel al meer dan 40 jaar deelneemt. Het thema van die week is gekozen door een groep christelijke verantwoordelijken uit Malta en Gozo, en is genomen uit de Handelingen 28,2: ‘Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. Die vriendelijkheid komt van de bewoners van Malta die Paulus ontvangen na een hachelijke reis als gevangene op een schip. De gastvrijheid die Paulus ontmoet gedurende de maanden dat hij opMalta verblijft, zijn deugddoend. Uiteindelijk is het de gastvrijheid voor de Blijde Boodschap want Paulus zwijgt niet en blijft het evangelie van Christus verkondigen. Dat is de roeping en de zending van alle christenen: de Blijde Boodschap verkondigen in woord en in daad en met grote authenticiteit. Wie getuigt van het nieuwe leven dat hij of zij in Chriostus heeft ontvangen, wordt gastvrij ontvangen want het evangelie is aantrekkelijk. Zo was het bij Pauklus in Malta destijds, zo mag het ook vandaag zijn hier en nu. Laten wij dankbaar omdat wij het evangelie mogen ontvangen in ons leven, samen met alle christenen van welke kerk of denominatie zij ook zijn, getuigen van dit heerlijke leven.

Lees meer

Geschreven op 15 januari 2020

Dit is mijn zoon

Categorie: default

De kersttijd werd afgesloten met het feest van het doopsel van de Heer. ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde in wie Ik welbehagen heb’, klonk het uit de hemel. De tijd door het jaar vangt aan met eenzelfde boodschap, maar deze keer niet met een stem vanuit de hemel, maar met de stem van Johannes de Doper die getuigt: ‘Deze is de Zoon van God’.

 

 

Na de kersttijd gaat de openbaringstijd verder, die houdt eigenlijk niet op in de liturgie en in ons leven. Wij zijn immers geroepen om te getuigen van wie Jezus is. Wij openbaren Gods liefde in deze wereld en in deze tijd door, zoals Johannes de Doper destijds, Jezus aan te wijzen, te begroeten en van deze ontmoeting te getuigen bij onze medemensen. Dat deden de herders en de wijzen ook en iedere die in het evangelie Jezus ontmoet.

Lees meer

Geschreven op 5 januari 2020

Openbaren

Categorie: default

 

Het hoogfeest van de Openbaring van de Heer (Driekoningen) toont hoe de Messias gekomen is voor alle volken en niet enkel voor het uitverkoren volk van Israël. Ook de zogenaamde heidenvolken, diegenen die de Messias niet verwachten, zijn niet alleen welkom om Gods liefde te ontvangen, Hij roept ze! Van meet af aan wordt met de geboorte van Christus duidelijk dat Gods liefde zich niet laat opsluiten en beperken. Tor ergernis van de farizeeën en schriftgeleerden doorbreekt Jezus in het evangelie voortdurende de grenzen van de beperking. Hij roept iedereen bij zich, diegenen die dit het minst verwachten en diegenen die door anderen weggeduwd worden het eerst. Zo openbaart God zich de hele Blijde Boodschap door.

Lees meer

Geschreven op 2 januari 2020

Zalig en gezegend nieuwjaar

Categorie: default

Het nieuwe jaar is al ingezet en de meeste wensen zijn al gegeven en ontvangen. Het moge deugd gedaan hebben, hoe vermoeiend deze dagen ook soms zijn, om van vrienden, buren, familie, bekenden en vaak onbekenden de ‘beste wensen’ bij dit nieuwe jaar ontvangen te hebben.

Op onze beurt en van ganser harte wensen wij u en uw dierbaren een zalig en gezegend nieuwjaar. Zalig opdat het niet van onze goede bedoelingen alleen zou afhangen, maar gedragen zou zijn door de Heer, door zijn genade, zijn liefde en door zijn Blijde Boodschap. Gezegend opdat het een jaar vol vertrouwen zou zijn in plaats van angst, hoop in plaats van neerslachtigheid, geluk in plaats van droefheid. Veel hebben we in de hand om ‘er het beste van te maken’, veel hebben we niet in de hand en dan vertrouwen wij ons toe aan Gods voorzienigheid.

Een zalig en gezegend nieuwjaar ook voor allen die dit jaar aan onze zorgen worden toevertrouwd, aan ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, buren en leden van de vereniging, werkmakkers en schoolgangers… Een zalig en gezegend nieuwjaar aan allen die de Heer op onze weg zendt en die wij maar al te vaak niet opmerken of negeren. Een jaar van hoop voor allen die vruchteloos een beroep doen op onze solidariteit, op ons medevoelen, op onze menselijkheid.

We wensen gul in ‘Warmste Weken’, voor de actie van Welzijnszorg, voor de voedselbank, de vluchtelingen, acties die deze dagen aankloppen en ontvangen. Het doet ook deugd om hen binnen te laten in ons hart en hen te helpen. Moge die deugd doorgetrokken worden het hele jaar door opdat onze harten hartelijk blijven en niet verharden. Onze wensen zijn dus ook gebed en niet alleen in deze nieuwe dagen, ook het hele jaar door opdat het gedragen zou zijn door Jezus Christus die onder ons is komen wonen om ons de ogen te open en de harten voor God en voor elkaar. Zalig en gezegend nieuwjaar!

Geschreven op 18 december 2019

God heeft u lief!

Categorie: default

In de aanhef van zijn brief aan de christenen van Rome schrijft Paulus bij wijze van groet: “God heeft u lief”! We horen het in de tweede lezing van de vierde adventszondag. We horen in de lezingen nog meer van die korte, maar alleszeggende boodschappen. In de eerste lezing zegt de profeet Jesaja: “Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen ‘Immanuël’: ‘God-met-ons’”. En dezelfde boodschap ontvangt de vertwijfelde Jozef van Godswege door de engel.

Kort zijn de boodschappen, maar alleszeggend! In schril contrast daarmee staat onze wijze van verkondigen met zijn veelheid aan woorden alsof we elkaar willen overtroeven in geloofskennis en menen anderen daarmee te kunnen overtuigen om tot geloof te komen!

Geliefden hebben niet veel woorden nodig om voor elkaar te kiezen, God ook niet, maar zijn leerlingen vandaag blijkbaar wel!

Lees meer

Geschreven op 11 december 2019

Wat horen en zien wij?

Categorie: default

Johannes de Doper, de voorloper van de Messias, wordt door de mensen hooggeëerd. Zijn profetie is geloofwaardig omdat hij leeft naar de verwachting van de Messias. Hij had naam en faam tot in de hoogste kringen, alle deuren gingen voor hem open en hij kon zich zonder problemen een comfortabel leven veroorloven. Maar niets daarvan! Jezus zelf zegt aan de leerlingen doelend op Johannes: ‘Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar iemand in verfijn de kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen.’

 

Johannes is geloofwaardig omdat in zijn leven de mensen zijn boodschap kunnen horen en zien. De profetie wordt niet enkel gedragen door een heldere stem, ze wordt versterkt door de levenswijze van Johannes de Doper.

Lees meer

Geschreven op 3 december 2019

Vol verwachting klopt ons hart

Categorie: default

Op 6 december gedenkt de Kerk de heilige Nicolaas die bisschop was te Myra (Turkije) in de eerste helft van de vierde eeuw. Vanuit historisch oogpunt weten we niet veel over deze bisschop uit de eerste eeuwen van de Kerk, des te meer valt er over zijn leven te lezen in tal van legendes. Zeker is dat hij als bisschop deelnam aan het eerste concilie van Nicea (325) dat eveneens in Turkije werd gehouden en dat na zijn dood velen op zijn graf kwamen bidden wat niet alleen een teken is dat mensen een wonder verlangden, maar ook dat bisschop Nicolaas door zijn tijdgenoten beschouwd werd als een heilige en daar moet ook grond voor zijn!

 

Lees meer

Geschreven op 27 november 2019

Mens met Matteüs

Categorie: default

Met de eerste zondag van de advent beginnen we een nieuw liturgisch jaar. Dat jaar begeleidt ons met de kalender van liturgische hoogdagen en feesten rond de kern: Pasen. Het liturgisch jaar wordt dus gestuwd door de verrijzenis van Christus en de levende Heer in ons midden. We luisteren naar zijn Woord en voeden ons met zijn Brood. We ontmoeten Jezus de Christus als diegene die met ons gaat doorheen het nieuwe jaar en doorheen ons hele leven. Hij gaat met ons de weg van het Rijk Gods zoals Hij dat bij zijn eerste komst heeft gedaan. In het evangelie zien we die weg en vinden we de genade en de uitnodiging om hem ook blijmoedig te gaan als veelgeliefde kinderen van God, als broeder en zusters van elkaar en van Gods Zoon.

 

Lees meer

Geschreven op 19 november 2019

Leve de muziek en de muzikanten

Categorie: default

 

Vrijdag 22 november viert de kerk de heilige Cecilia. Een vroege geliefde romeinse heilige die in Rome ieder jaar met de nodige luister wordt gevierd. Hier wordt zij vooral als patrones van de muzikanten gevierd. Alhoewel, ik denk soms dat de muzikanten zichzelf vieren naar aanleiding van haar feestdag. En dat mag ook, heiligen kunnen daartegen, zeker volksheiligen als Cecilia. Historisch is het onduidelijk hoe zij patrones van de muzikanten is geworden. Zij is als maagd de martelaarsdood gestorven en dat ligt toch veraf van de vreugde die muziek brengt. Maar het is hun patroonheilige en laten we dankbaar het glas heffen op haar geloofsgetuigenis en op het onze dat op muziek staat.

Geschreven op 13 november 2019

Maria Opdracht: Ontvangen en geven

Categorie: default

Op 21 november viert de Kerk in de liturgie de opdracht van Maria in de tempel. Geen groot feest in de liturgische kalender, tenminste niet in het Westen. De Oosterse Kerk viert dit gebeuren als een van de twaalf grote feesten en dit sedert de achtste eeuw. Ik verbind dit feest ieder jaar met de geboorte van mijn oudste petekind! Het is in ieder geval in het leven van Joachim en Anna een groot moment geweest, een feest van het hart, dat van hen en dat van God. Bij de opdracht in de tempel raakt de hemel de aarde in de grote dankbaarheid om het leven dat werd ontvangen als een gave uit Gods hand en dat aan Hem wordt opgedragen. Anna en Joachim hebben Maria op wonderbare wijze ontvangen als een gave Gods. Hun kind is op de eerste plaats zijn kind en dat wordt uitgedrukt in de opdracht in de tempel. Het zal nog duidelijker worden als de engel bij Maria zal aankloppen om de moeder van Gods Zoon te worden. Het zal ook duidelijk worden als Jezus op het kruis Maria aan de geliefde leerling schenkt om moeder te worden van de Kerk. In de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel staat dit feest afgebeeld op één van de zeven schilderijen die Theodoor Van Loon maakte. Je ziet de armen van Anna open om Maria aan te bieden. De armen van de priester staan open om te ontvangen in Gods naam. Maria gaat de trap op, de blik gericht op de hemel, de kinderhand op het hart: “Mij geschiede naar uw woord”, ligt al op haar lippen.