Blog

Geschreven op 27 november 2019

Mens met Matteüs

Categorie: default

Met de eerste zondag van de advent beginnen we een nieuw liturgisch jaar. Dat jaar begeleidt ons met de kalender van liturgische hoogdagen en feesten rond de kern: Pasen. Het liturgisch jaar wordt dus gestuwd door de verrijzenis van Christus en de levende Heer in ons midden. We luisteren naar zijn Woord en voeden ons met zijn Brood. We ontmoeten Jezus de Christus als diegene die met ons gaat doorheen het nieuwe jaar en doorheen ons hele leven. Hij gaat met ons de weg van het Rijk Gods zoals Hij dat bij zijn eerste komst heeft gedaan. In het evangelie zien we die weg en vinden we de genade en de uitnodiging om hem ook blijmoedig te gaan als veelgeliefde kinderen van God, als broeder en zusters van elkaar en van Gods Zoon.

 

Lees meer

Geschreven op 19 november 2019

Leve de muziek en de muzikanten

Categorie: default

 

Vrijdag 22 november viert de kerk de heilige Cecilia. Een vroege geliefde romeinse heilige die in Rome ieder jaar met de nodige luister wordt gevierd. Hier wordt zij vooral als patrones van de muzikanten gevierd. Alhoewel, ik denk soms dat de muzikanten zichzelf vieren naar aanleiding van haar feestdag. En dat mag ook, heiligen kunnen daartegen, zeker volksheiligen als Cecilia. Historisch is het onduidelijk hoe zij patrones van de muzikanten is geworden. Zij is als maagd de martelaarsdood gestorven en dat ligt toch veraf van de vreugde die muziek brengt. Maar het is hun patroonheilige en laten we dankbaar het glas heffen op haar geloofsgetuigenis en op het onze dat op muziek staat.

Geschreven op 13 november 2019

Maria Opdracht: Ontvangen en geven

Categorie: default

Op 21 november viert de Kerk in de liturgie de opdracht van Maria in de tempel. Geen groot feest in de liturgische kalender, tenminste niet in het Westen. De Oosterse Kerk viert dit gebeuren als een van de twaalf grote feesten en dit sedert de achtste eeuw. Ik verbind dit feest ieder jaar met de geboorte van mijn oudste petekind! Het is in ieder geval in het leven van Joachim en Anna een groot moment geweest, een feest van het hart, dat van hen en dat van God. Bij de opdracht in de tempel raakt de hemel de aarde in de grote dankbaarheid om het leven dat werd ontvangen als een gave uit Gods hand en dat aan Hem wordt opgedragen. Anna en Joachim hebben Maria op wonderbare wijze ontvangen als een gave Gods. Hun kind is op de eerste plaats zijn kind en dat wordt uitgedrukt in de opdracht in de tempel. Het zal nog duidelijker worden als de engel bij Maria zal aankloppen om de moeder van Gods Zoon te worden. Het zal ook duidelijk worden als Jezus op het kruis Maria aan de geliefde leerling schenkt om moeder te worden van de Kerk. In de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel staat dit feest afgebeeld op één van de zeven schilderijen die Theodoor Van Loon maakte. Je ziet de armen van Anna open om Maria aan te bieden. De armen van de priester staan open om te ontvangen in Gods naam. Maria gaat de trap op, de blik gericht op de hemel, de kinderhand op het hart: “Mij geschiede naar uw woord”, ligt al op haar lippen.

Geschreven op 6 november 2019

Herinneren - gedenken

Categorie: default

De maand november is een maand waarin wij meer met de dood bezig zijn dan andere mlaanden. De toonaard hiervoor wordt aangegeven door het hoogfeest van Allerheiligen en door Allerzielen dat er innig mee verbonden is, maar ook door de herdenking van de slachtoffers van alle oorlogen met 11 november. Het is een maand van grote verbondenheid met wie ons zijn voorgegaan. Ook op andere momenten zijn de dierbare overledenen in onze gedachten en in onze harten, maar deze maand wordt de verbondenheid opengetrokken naar ‘allen’ die ons zijn voorgegaan. ‘Aller’heiligen, ‘Aller’zielen en ook ‘alle’ slachtoffers van ‘alle’ oorlogen. Het is goed dat deze verbondenheid zo open is en niet beperkt tot diegenen die nog een naam en een gezicht hebben in onze gedachten.

Lees meer

Geschreven op 30 oktober 2019

De Wonderbare Tocht

Categorie: default

In de dertiger jaren van de vorige eeuw schreef Ernest Claes het verhaal ‘Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren Beeweg deed’, wat laten verscheen onder de titel ‘De Wonderbare Tocht’ en dat door het Ernest Claesgenootschap opnieuw werd uitgegeven in 1997 naar aanleiding van de Kroningsfeesten. Ernest Claes schreef uit zijn hart over wat hij zag en ervaarde in en rond Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Hij droeg het verhaal ook hartelijk op aan zijn ouders! Het is nog steeds lezenswaardig.

 

Lees meer

Geschreven op 23 oktober 2019

De heiligen ons voorgegaan

Categorie: default

Op zondag 13 oktober werd de zalige John Henry Newman door paus Franciscus heilig verklaard. Een bijzondere heiligverklaring om meerdere redenen die ons ook vandaag uitdagen en bemoedigen.

John Henry Newman werd geboren in Londen op 21 februari 1801. Hij groeide op als een pientere jongeman die overal antwoorden zocht en ze uiteindelijk vond in het diepe besef dat er tussen God en hem een unieke en hechte relatie bestaat. Die zekerheid vormde het fundament voor zijn verdere leven. Hij werd priester in de Anglicaanse Kerk en doceerde in Oxford. Als jonge professor was hij een belangrijke figuur in de zogenaamde Oxfordbeweging die ernaar streefde om de Anglicaanse Kerk dichter bij haar katholieke wortels te brengen. Hiervoor was zijn studie van de kerkvaders belangrijk. Verder doordringend in wat de kerkvaders leren, groeide bij Newman het verlangen om tot de Katholieke Kerk te behoren wat gebeurde in 1845. Hij trok naar Rome voor verdere studie en werd priester gewijd voor de Katholieke Kerk.

Lees meer

Geschreven op 7 oktober 2019

Nieuwe brochure : De schilderijen van Theodoor van Loon

Categorie: default

Deze brochure wil een handreiking zijn om te genieten van de schoonheid van de schilderijen, maar ook om dieper door te dringen in de goddelijke werkelijkheid die ze uitbeelden. 

Inleiding tot deze brochure

Te verkrijgen aan 5 € in de sacristie of in het onthaalcentrum.

Ze kan ook per post verstuurd worden : stort hiervoor 8 € op rekening BE 52 4540 0070 2109 met vermelding van naam en adres.

Geschreven op 2 oktober 2019

Schaam u niet

Categorie: default

Oktober is naast de maand van de rozenkrans ook de missiemaand. Traditioneel denken we dan aan de missionarissen die het geloof veraf gaan verkondigen. Gelukkig kennen we nog mensen van dichtbij die dit hebben gedaan en nog steeds doen. Als kind mochten we ze ontmoeten wanneer ze in de kerk kwamen prediken of wanneer ze in de klas kwamen spreken over hun missiewerk. De vurigheid waareme ze dit deden heeft menig kind en jongere aangestoken om dezelfde weg te gaan. De verhalen uit verre landen die toen nog tot de verbeelding konden spreken omdat we er geen televisiebeelden van hadden en priesters en religieuzen van bij ons die doordrongen in die – voor ons – onbekende wereld. Het had iets strafs, iets sensationeels, iets aantrekkelijks ook. In het voorbeeld van de missionarissen werd deze missie ook haalbaar gemaakt. Het was niet onmogelijk, het vroeg wel moed, maar het kon ook iets zijn voor mij. Deze aantrekking en herkenbaarheid wekten bij velen het verlangen om de weg van de missie te gaan.

Lees meer

Geschreven op 25 september 2019

Rozenkransmaand

Categorie: default

Op maandag 7 oktober viert de Kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Deze viering wordt doorgetrokken in heel de oktobermaand. Voor velen is dit een vertrouwd gebed dat hen ook buiten de Rozenkransmaand helpt om lief en leed toe te vertrouwen aan de moederlijke zorg van Maria. Het is ook een echt kerkelijk gebed dat gebaseerd is op de heiliging van de tijd in het Getijdengebed. Het is als het ware een ‘volkse’ invulling van het liturgische Getijdengebed dat diakens, priesters en religieuzen bidden op het ritme van de dag en de week. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft meer dan vijftig jaar geleden het bidden van de Getijden opnieuw als het gebed van heet de Kerk en dus van heet het Godsvolk bepaald. Alle gedoopten worden dus uitgenodigd om eraan deel te nemen, zowel in gemeenschapsviering als individueel. Sommigen sluiten aan bij de gebedstijden in een abdij of religieuze gemeenschap. In Scherpenheuvel bidden velen het avondgebed op zondag mee. Maar ook wie de rozenkrans bidt, neemt deel aan het grote gebed van de Kerk door en voor het Godsvolk.

Lees meer

Geschreven op 18 september 2019

Duurzame Helden

Categorie: default

 

Op 25 september 2019 viert de hele wereld de vierde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een lange-termijn-agenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd:

Lees meer