Blog

Geschreven op 11 september 2019

‘Verheft uw hart’

Categorie: default

 

Op 14 september viert de Kerk het feest van de Kruisverheffing. Een merkwaardig feest dat buiten de context van het geloof onbegrijpelijk is. Hoe kunnen we spreken van een verheffing door een executiemiddel, wat het kruis toch was? Hoe kunnen we dit bovendien blij vieren als het middel van bevrijding? Met Goede Vrijdag en telkens als we de kruisweg bidden, zingen we het uit: ‘Wij aanbidden U, Christus, en loven U. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.’ Daar vinden we al onmiddellijk de reden van het feest om het kruis: de Gekruisigde! Het is Christus die het kruis heeft omgebogen van een executie tot een bevrijding.

Lees meer

Geschreven op 14 augustus 2019

Gedeelde vreugd is dubbele vreugd!

Categorie: default

De kermis in Scherpenheuvel en Schoonderbuken is weer vertrokken om op andere plaatsen voor vertier en plezier te zorgen. Maar Scherpenheuvelkermis springt toch uit de band. Toen ik het de eerste maal zag wist ik niet wat me overkwam. Ik was een dorpskermis gewoon van enkele dagen met veel volk weliswaar, maar niet zo’n massa! Ik was nog student aan het college in Aarschot en mijn vrienden – van wie geen enkele in Scherpenheuvel woonde – namen me mee naar Scherpenheuvelkermis, want daar gingen ze ieder jaar naartoe. En inderdaad, we waren niet de enigen! Ik kende Scherpenheuvel als bedevaartsoord en de aantrekking die ervan uitgaat, maar als kermispool was dat m’n eerste ervaring. Nu jaren later en als inwoner kan ik alleen maar vaststellen dat die kermisattractie nog steeds werkt. Iemand sprak mij aan over de massa volk die hij op de kermis zag. Mijn antwoord: ‘In Scherpenheuvel kunnen ze goed bidden en goed kermisvieren’.

 

Lees meer

Geschreven op 7 augustus 2019

Hoge Vrouwe in de hemel

Categorie: default

Terwijl de vakantie op een gezapig tempo verder gaat, vieren wij het hoogste feest van Maria dat de liturgie ons geeft: de Tenhemelopneming van Maria. Een heerlijk feest. Zoals de vruchten op de velden geoogst worden, zo wordt de vrucht van Maria’s geloof geoogst. Zij heeft zich helemaal overgegeven aan Gods wil, zij heeft voluit en met heel haar leven ‘ja’ gezegd, ja-gezongen – al was het vaak daarheen de tranen van diepe smarten. Zij heeft zelf geoogst, de overvloedige vrucht van Gods liefde voor alle mensen, toen Jezus werd geboren.

Lees meer

Geschreven op 19 juni 2019

Geeft gij hun maar te eten!

Categorie: default

Wij vieren op donderdag 20 juni het hoogfeest van sacramentsdag. In de herinnering van velen de dag – of de zondag erop – van de sacramentsprocessie die haast overal werd gehouden. We vieren inderdaad dankbaar dat de Heer in de gedaante van het eucharistische brood bij ons is en blijft. Zijn aanwezigheid is voor ons een geruststelling en een bron van dankbare aanbidding. Het had wel iets dat Christus door de dorpen en steden trok. Gedragen door de priesters in een wolk van aanbidding van wierook en gezang en gebed. Het beeld van de Goede Herder die weldoende rondgaat, zegent aanwezig waar de mensen wonen en werken op de plaatsen waar lief en leed gedeeld wordt en niet opgesloten in het tabernakel in het kerkgebouw.

Lees meer

Geschreven op 12 juni 2019

Drie en toch één

Categorie: default

De zondag van de Drie-eenheid is een hoogfeest dat ons eraan herinnert dat , hoewel de tijd door het jaar begonnen is in de liturgie, het eigenlijk altijd paastijd is wanneer wij de zondag vieren. Inderdaad, wij vieren op zondag de verrezen Heer, Gods Zoon die door de Vader is gezonden om ons te verzoenen met Hem, om ons te laten delen in zijn liefde en die zijn heilige Geest heeft gezonden opdat wij in die liefde zou blijven. Het is de hele paastijd in één zondag als het ware.

Lees meer

Geschreven op 5 juni 2019

In de kracht van de Geest

Categorie: default

We zijn gewoon om te leven vanuit onze eigen kracht. Het wordt ons al vroeg ingeprent: we moeten vlug leren lopen, spreken, studeren, geld verdienen… om ons leven uit te bouwen op eigen kracht. Afhankelijkheid wordt als negatief ervaren of als zwak. Neen, we willen en moeten sterk zijn en dat alles in eigen kracht!

Christenen leven juist niet vanuit die eigen kracht. Christen zijn is geen krachtmeting om te zien wie de sterkste is. Integendeel, Jezus heeft de weg van de nederigheid geleerd, van het slaaf worden, van dienaar worden van allen en die weg is uitgelopen op het kruis! Helemaal geen teken van menselijke sterkte of kracht. Zijn zending was de wil van de Vader doen en die zending heeft Hij volbracht, niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Geest. De Geest die in de Vader is en die de Zoon in staat stelde te spreken en te handelen naar de wil van de Vader.

Lees meer

Geschreven op 28 mei 2019

Getuigen zijn

Categorie: default

Op het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer krijgen wij, samen met de apostelen, de zending: “Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.” Van wat moeten wij getuigen? “Zo spreken de Schriften over het lijden en het sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam.” Zo horen wij in het evangelie van deze hoge dag.

Heel deze paastijd hebben wij met de apostelen mogen ervaren dat Jezus, die op het kruis gestorven is, leeft. Hij ontsluit ook voor ons de Schriften en ook wij kunnen Hem herkennen aan het breken van het brood. De twee hoofdbestanddelen van de eucharistieviering: het Woord en het breken van het Broos, zijn tevens de ingrediënten van onze zending als christenen vandaag.

Lees meer

Geschreven op 22 mei 2019

Herinnering

Categorie: default

We kennen ze wel, de herinneringen! Ze zijn voer voor discussie: “Neen, zo was het niet” of “ja, zo was het wel”. Soms maken we het er ons gemakkelijk van af: “Ik herinner mij hier niets van”, soms zijn we ongeloofwaardig zeker van onze herinnering: “Ik zweer, zo was het”. In ieder geval, herinneringen zijn minder zeker dan we ons en elkaar voorhouden!

 

 

De leerlingen van Jezus zullen zijn Blijde Boodschap moeten verkondigen. Zij delen in de zending die Christus van zijn Vader heeft ontvangen: “Gaat en verkondigt de Blijde Boodschap en maak alle mensen tot mijn leerlingen”. Niet eenvoudig, zeker niet als ze het met de herinneringen moeten doen aan wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Tijdens zijn leven hebben ze er al niet veel van begrepen, wat gaan ze er van maken als Hij terug naar de Vader gaat?

Lees meer

Geschreven op 15 mei 2019

Heb elkaar lief

Categorie: default

Het moment om afscheid te nemen van Jezus die de leerlingen als de verrezen Heer mochten ontmoeten, komt nabij. Het is tijd voor Jezus om de zending van de leerlingen kort en krachtig door te geven. En ze is kort en ze is krachtig: ‘Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet gij elkaar liefhebben.’

Dat is het dus en op het eerste zicht lijkt dat een gemakkelijke zending. Immers, iedereen wil liefhebben en iedereen wil bemind worden. Bovendien moet je er geen bijzondere vaardigheden of verstand voor hebben, laat staan geld en goed. Iedereen wil het en iedereen kan het! Een universeel gebod voor gelovigen en ongelovigen. Daar kunnen we allemaal achterstaan, daar kunnen we mee leven. Het zou zo comfortabel zijn, moest er niet bij staan: ‘Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet gij elkaar liefhebben.’ Jezus heeft liefgehad, heel het evangelie door in woord en in daad, in het gewone en in het buitengewone en men heeft Hem veroordeeld en gedood. Zo universeel is zijn liefde dat niemand ze blijkbaar aankan. En dat is de liefde die Hij als zending geeft aan de leerlingen van toen en die van nu. Het is een gebod en een voorwaarde voor de leerlingen van alle tijden: ‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.’ De liefde waarmee Christus ons heeft bemind is onze roeping en zending, de voorwaarde om Kerk te kunnen zijn, Lichaam van Christus. Het vraagt een voortdurende bekering tot de liefde van Christus, een diep verlangen om van en voor die liefde te leven en leven te geven en vooral een diep geloof in de Heilige Geest die wij in ons doopsel en vormsel hebben ontvangen precies om die ‘liefde tot het uiterste toe’ te beleven.

Geschreven op 8 mei 2019

Roep ons

Categorie: default

De vierde zondag van Pasen is de zondag waarop wij jaarlijks met meer aandrang dan anders bidden om roepingen ten dienste van het Godsvolk. Iedere gedoopte wordt geroepen tot die dienst en heeft hiertoe de genade ontvangen van de heilige Geest. We kunnen niet dankbaar genoeg zijn om al die mannen en vrouwen die de genade en zending van hun doopsel gestalte geven.

Lees meer