Eenheid in verscheidenheid

12 januari 2022

Categorie: default - Reageer

Eenheid in verscheidenheid

Dit jaar is het 114 jaar geleden dat de eerste gebedsweek voor de eenheid onder christenen werd georganiseerd. Het begon klein, zoals alles, maar het groeide vlug uit tot een wereldwijd initiatief waarin christenen uit de verschillende kerken en gemeenschappen met en voor elkaar bidden. Vooral in streken waar christenen uit verschillende kerken samenleven, is het bidden om eenheid en het zoeken naar verbondenheid een realiteit. Maar ook waar dit (nog) niet het geval is, mogen wij niet nalaten om deze week van gebed intens te beleven. Immers, deze gebedsweek vindt haar diepste oorsprong in het gebed van Jezus vlak voor zijn lijden en sterven! ‘Mogen alleen één zijn, Vader, zoals Gij in Mij en Ik in U…’ Het is bovendien een van de weinige momenten dat wij de inhoud van het gebed van Jezus kennen. Het vat de zending van Jezus samen. Hij heeft zijn leven gegeven voor die eenheid. Wij kunnen dan ook niet rustig achterover leunen en doen alsof het onze zaak niet is. Integendeel! Het behoort tot onze eigen zending als gedoopten om te ijveren voor de eenheid onder de christenen en onder alle mensen want allen zijn kinderen van God.

De gebedsweek voor de eenheid vindt plaats van 18 tot 25 januari. Wij geven hier de tekst van onze bisschop, kardinaal Jozef De Kesel die hij schreef bij deze gelegenheid.

Steeds meer beseffen we dat de eenheid van de Kerk waarop we hopen en waarvoor we bidden een eenheid in verscheidenheid zal zijn. Maar tot hiertoe leidt de verscheidenheid nog niet tot eenheid. We zijn nog verdeeld. En toch, in de mate dat we onze verdeeldheid erkennen en daadwerkelijk verlangen naar eenheid en ervoor bidden, beseffen we ook alsmaar meer hoe groot de eenheid is die tussen ons al bestaat. Multilaterale en bilaterale gesprekken over de belangrijkste kwesties die ons scheiden, hebben reeds tot belangrijke en in bepaalde gevallen tot verregaande consensus geleid. Maar de resultaten van die gesprekken brengen niet automatisch de eenheid. Eenheid kan er slechts komen als niet alleen de theologische commissies maar ook de kerken zelf meer en meer met elkaar delen, elkaar ontmoeten en naar elkaar toegroeien. Eenheid kan er slechts komen als de kerken zelf elkaar waarderen en liefhebben.

Op de laatste avond van zijn leven heeft Jezus gebeden voor de eenheid. Hij heeft aan zijn leerlingen ook gevraagd dat ze elkaar zouden liefhebben zoals Hij hen heeft liefgehad. Er is een diepe band tussen de eenheid, waarvoor Hij gebeden heeft, en de liefde waartoe Hij oproept. De eenheid is niet iets dat we zelf zullen maken. Het zal de Heer zijn die ons weer verenigt. Daarom is het gebed zo onontbeerlijk. Maar eenheid is slechts mogelijk als we elkaar liefhebben en waarderen. De liefde is de ware motor van de oecumene.

Liefde veronderstelt respect en eerbied, vriendschap en hartelijkheid, ontmoeting en samenwerking. Zonder de liefde dient de oecumene tot niets. Het is de liefde die me naar de eenheid met de ander doet verlangen. Het is ook de liefde die me de ander in zijn anders zijn leert respecteren. De volkomen eenheid, zichtbaar en structureel verankerd, is voor het ogenblik nog niet mogelijk. Maar niets ligt de spirituele oecumene in de weg. Niets belet ons elkaar te zoeken en lief te hebben. Hier hoeft van geen stagnatie sprake te zijn. Hier zet de oecumenische beweging zich werkelijk door. Ze brengt vernieuwing van mentaliteit, innerlijke bekering en bereidheid tot hervorming.

Het is op deze weg van de spirituele oecumene dat we kunnen en moeten verder gaan. Het is de Heer zelf die ons op deze weg tegemoet komt. Hij is het die ons hart doet branden. Hij is het die met ons bidt. De eenheid van de kerk is niet onmogelijk. Zolang we ons verzamelen rond Gods Woord. Zolang we, zoals de Wijzen uit het Oosten, alles doen om Hem te vinden. Zolang we ons verenigen met het gebed van Christus zelf. De Vader zal het gebed van de Zoon niet onbeantwoord laten. Als het de Heilige Geest is die aan de oorsprong ligt van de oecumenische beweging, dan zal Hij die ook voltooien.

+Jozef kardinaal De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond