Gezonden naar de hele wereld

21 april 2021

Categorie: default - Reageer

Toen Jezus van de leerlingen weggenomen was, moesten ze zelf hun weg vinden. Ze moesten uittrekken naar het einde van de wereld, op zoek naar schapen die ze zouden weiden. Ze bereidden zich voor om zo getrouw mogelijk de blijde boodschap door te geven. Al gauw was duidelijk dat ze daarbij twee taken hadden – het woord verkondigen en dienstbaar zijn voor armen en weduwen (Hand. 6, 1-7) – en dat ze die niet plots alleen aankonden. De opdracht was “de broeders versterken met woord en daad” (Lc. 22, 32) en zo mogelijk leven zoals Jezus geleefd had. Zo genas Petrus de lamme langs de weg in de naam van Jezus van Nazareth (Hand. 3 1-10). Maar hoe zouden hij en de andere apostelen de juiste woorden vinden om de blijde boodschap tot het einde van dewereld tebrengen?

Het zou immers nog lang duren eer ze met een tekstboek over Jezus’ leven en onderricht in de hand zouden kunnen rondtrekken. Het is daarom begrijpelijk dat ze op concrete problemen stuitten: de Joden wilden dat de bekeerlingen besneden werden, iedereen moest zich aanpassen aan de voedingsregels en aan de Sabbat, wie niet volgens de wet leefde werd gestenigd. Het was wachten tot de Heer zelf Paulus riep om naar de heidenen te gaan om over de verrijzenis te vertellen. De leerlingen moesten zich nu echt gaan bekeren en hun Joodse overtuigingen en gewoontes loslaten om Christus ten volle een plaats te geven bij zichzelf en in hun omgeving. De wet moest nu door hun inzet tot voltooiing gebracht worden.

Wellicht is dit de voornaamste bekering die ook nu nog de missionarissen meemaken wanneer ze in andere landen het evangelie brengen of hier rondtrekken. Ze mogen niet hun eigen cultuur brengen en die zomaar vertalen voor andere volkeren en in andere tijden. Zoals de apostelen moeten ze vanuit het cenakel vertrekken, waar ze in brood en wijn Christus ontvangen hebben. Zo vinden ze de weg naar het hart van mensen die anders opgegroeid zijn. Zo bieden ze de meest fundamentele liefde aan die door het kruis van Christus bezegeld werd tot in zijn verrijzenis. Wat een uitdaging om deze boodschap concreet te brengen, zelfs in de gebieden waar men weigerig staat tegenover de christelijke boodschap, of waar in de naam van de religie geweld gepleegd wordt, of waar mensen omwille van hun geloof uit het land gedreven worden zoals uit Syrië ofMyanmar.

“Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (Mc 16, 15). Elke geloofsverkondiger, elke jeugdleider, elke vrijwilliger in sociale of educatieve contexten of in de zorg krijgt van Christus de opdracht in zijn naam dienstbaar te zijn: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (Mc 16, 15). Deze opdracht zal voor hen duidelijk worden door de praktijk en door communicatie, door gebed en begeleiding. Het is begrijpelijk dat hun opdracht daarbij telkens opnieuw evangelische duiding nodig heeft. Hoe vaak hebben de leerlingen zelf aan Jezus gevraagd om zijn woorden beteruit te leggen. “Zulke duivels kunnen alleen maar uitgedreven worden door gebed en boete” (Mt. 17, 5) Ze vroegen zich bijvoorbeeld af waarom het voor hen niet lukte be- Alonso Cano. De apostel Paulus. paalde duivels uit te drijven. Dan leerde Jezus: “Zulke duivels kunnen alleen maar uitgedreven worden door gebed en boete” (Mt. 17, 5). Na de verrijzenis “herinnerden zij zich dat hij dit gezegd had en zij geloofden in de Schrift en alles wat Jezus gezegdhad”(cf. Joh 2, 22).

Zoals de leerlingen stellen ook wij ons veel vragen: is het wel duidelijk wat er aan ons gebeurd is bij ons doopsel en vormsel? Wat betekenen voor ons concreet de woorden “doe dit tot mijn gedachtenis”? Om het antwoord te vinden zullen we in het licht van Christus moeten gaan staan. Leven als gedoopten wil zeggen dat we getuigen van de liefde van God, dat we overtuigd zijn dat alle mensen zonder onderscheid door Hem geschapen zijn en dat Jezus gekomen is om met zijn leven en kruisdood te getuigen dat we geliefd zijn. God houdt van alle mensen, niet alleen van de gedoopten, tot welke religieuze traditie, ideologie of politiek zij ook mogen behoren. Paus Franciscus geeft daarvan een duidelijk voorbeeld wanneer hij op zoek gaat naar al diegenen die een andere religie huldigen, om te getuigen dat we allemaal kinderen zijn vandezelfdeVader. Hoe sterk was het gebeuren onlangs in de vlakte van Nineve waar de aartsvader Abraham geboren werd? Paus Franciscus bracht een boodschap van broederlijkheid enhoop. Zo trekken christenen uit naar de hele wereld om te tonen dat ieder mens door God bemind wordt. Dat is het wat missionarissen, hier en elders, meedelen wanneer ze het evangelie brengen.

+ Luc Van Looy 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond