Leid, vriendelijk licht, te midden ’t duister dat me omringt’

25 november 2020

Categorie: default - Reageer

 

De heilige John Henry Newman
schreef zijn beroemd geworden ge
dicht ‘Leid, vriendelijk licht’ op 16
juni 1833 toen hij drie weken vast
zat op een boot onderweg van Si
cilië naar Marseille. Hij verlangde
vurig om vlug terug thuis in Enge
land te zijn, maar de wind bleef uit
en de reis duurde eindeloos lang.
Te midden van twijfel en angst en
de duisternis van de nacht viel hem
het kleine boeglicht op, het enige
licht in de duisternis… ‘Leid, vrien
delijk licht, te midden ’t duister dat
me omringt’… We verwijzen hier te
kort naar wat voor de latere kardi
naal Newman een religieuze erva
ring was die hem zijn leven lang ge
holpen heeft om het Licht te zien en
tevolgenondanksdeduisternis.
Precies in deze donkere dagen wordt
het licht geboren! Het groeit op de
adventskrans, het groeit in ons
leven om met Kerstmis als een niet
te doven straal vanuit de kribbe heel
de mensheid te verlichten.
De advent valt in de donkerste tijd
van het jaar. Lange nachten, kor
te dagen en dan nog vaak met wol
ken bedekt! We zitten veel binnen,
we moeten wel in deze coronatijd!,
we missen de zon, we missen haar
heldere licht terwijl we het trachten
uit te houden bij het kunstlicht dat
ons omringt. Precies in deze don
kere dagen wordt het licht geboren!
Het groeit op de adventskrans, het
groeit in ons leven om met Kerst
mis als een niet te doven straal van
uit de kribbe heel de mensheid te
verlichten.
Bij het begin van de tweede lock
down werd gevraagd om licht te
branden om de duisternis te ver
drijven. Wij willen als gelovigen
aan deze oproep deelnemen! Aller
eerst door de adventskrans in kerk
en thuis een plaats te geven en het
week na week groeiende licht te om
kransen met onze gebeden voor al
len die lijden en allen die zorgen
in deze coronatijd. Maar we willen
het licht ook hoger zetten, zo hoog
als we kunnen: op de toren van de
basiliek zal iedere week van de ad
vent een enorme lichtkaars aange
stoken worden, verwijzend naar de
adventskrans; uitdrukking gevend
aan onze solidariteit met wie lij
den aan corona en met wie zorg
(c) Afbeelding van WikiImages via Pixabay
dragen voor hen; als een getuige
nis ook van ons verlangen naar
het Licht van Christus dat we met
Kerstmis verwelkomen; als teken
ook van ons geloof dat het licht
ons leidt ook in het diepste duister;
als een woordenloos gebed om meer
lichtvooriedereen.
Luc Van Hilst


 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond