Maria moeder van de Kerk

25 mei 2022

Categorie: default - Reageer

 

Maria moeder van de Kerk

Toen de Geest kwam over de apostelen in de bovenkamer was Maria daarbij aanwezig. Na de hemelvaart van Jezus hielden ze zich op in diezelfde kamer waar Jezus met de leerlingen de eucharistie gevierd had. Maria was voor hen toen reeds de ‘troosteres van de bedrukte apostelen’. Zij interpreteerde de woorden van Jezus vanuit haar moederlijke betrokkenheid bij het leven van Jezus. ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ betekende voor haar dat ze moesten optrekken naar de dorpen, naar de tempel in Jeruzalem, naar het uiteinde van de wereld om zijn boodschap te brengen.

Maria is de moeder van de Kerk, ook al komt die titel niet voor in het document over de Kerk van Vaticanum II. Het is begrijpelijk dat de bisschoppen in het concilie zich bewust waren van het feit dat de rol van Maria zich niet beperkt tot de katholieke Kerk, Jezus was immers gekomen om alle mensen te redden. Zij heeft deze opdracht begrepen, zij is de moeder-missionaris, de moeder van de jonge Kerk, model voor de eerste christenen. Haar Ja-woord reikt verder dan een akkoordverklaring tot de geboorte van de mensenzoon. De Geest leeft constant in haar zodat ze de hulp wordt voor de Christenen in alle tijden. Ze bekijkt de samenleving met de ogen van de Geest, anders, dieper, ruimer dan alle anderen. Ze bemerkt vooral de armen en de noodlijdenden, dit toont ze in de verschijningen, in Lourdes, in Fatima, …..

Paus Franciscus noemt haar “als moeder van allen een teken van hoop voor de volken die kreunen in barensweeën in afwachting van de rechtvaardigheid, zij is de missionaris die ons begeleidt, als een echte moeder gaat ze met ons mee, strijdt ze mee en verbreidt ze onophoudelijk de nabijheid van Gods’ liefde” (Evangelii Gaudium, 286).
Paus Paulus VI beschrijft haar voor moderne vrouwen, hij denkt daarbij aan wat ze zei in het Magnificat: “De hedendaagse vrouw, die terecht verlangt deel te nemen aan de beraadslagingen van de gemeenschap, zal met de grootste voldoening opzien naar Maria bij de boodschap van de engel. Want toen zij als het ware werd toegelaten tot een dialoog met God om actief en vrij betrokken te worden in een bijzondere taak, 
niet bij een zaak van bijkomstige aard, maar bij “de aangelegenheid van de eeuwen”, zoals de menswording van het Woord treffend werd getypeerd, heeft de heilige maagd haar actieve en vrije toestemming gegeven.
De moderne vrouw zal aangenaam verrast opmerken, dat Maria van Nazareth, ook al leefde zij geheel overgegeven aan de wil van God, ze helemaal geen timide ondergeschikte vrouw is geweest, die de dingen en de gebeurtenissen van het leven slechts passief over zich heen liet gaan. Ze was een vrouw die welbewust en openlijk getuigde, dat God de voorkeur geeft aan de kleinen en de onderdrukten, alsook dat Hij ”de machtigen der aarde van hun voetstuk haalt” (Lc. 1, 51-53). De moderne vrouw zal in Maria een sterke vrouw erkennen die “opkomt voor de armen en de nederigen”, een vrouw die armoede en lijden heeft ervaren, tot het leven van de vluchteling in ballingschap toe (Mt. 2, 13-23).

Tenslotte zal Maria voor de moderne vrouw ook niet de schijn hebben van een moeder, die zich uitsluitend om haar goddelijke Zoon bekommert, maar van een vrouw die door haar toewijding het geloof van de apostolische gemeenschap in Christus heeft versterkt, en wier moederlijke taak op de Calvarieberg algemeen is geworden, zodat deze zich tot alle mensen heeft uitgebreid (Joh. 2, 1-12)” (Marianus cultus 37). 

Maria is dus ook voor mensen van deze tijd een teken van geloof door haar beschikbaarheid voor het plan van de Vader, ze is de nieuwe Eva die in plaats van te luisteren naar de slang, gehoor gaf aan de Engel die haar riep om moeder te zijn van de Eerstgeborene en op die manier van alle mensen. De Kerk op haar beurt wordt ook moeder door het Woord van God dat ze in geloof opneemt. (Cf. Lumen Gentium 64).

+ Luc Van Looy

 

 

Reageer

velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

wordt niet getoond