Geloof verkondigen

Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht om uit te gaan over de hele aarde en de Blijde Boodschap te verkondigen. Deze missie is sedert het eerste Pinksterfeest niet opgehouden. Vurig en moedig zijn missionarissen in alle tijden gegrepen door de Blijde Boodschap en hebben ze verder doorverteld. Het zijn missionarissen dichtbij en veraf, ook vandaag. Zelf hebben wij het evangelie ontvangen van onze ouders, via catechisten, priesters, religieuzen, leerkrachten, vrienden, familie… Het is de schat van het geloof dat gedeeld wordt zodat ze nog groter kan worden.

Iedere christen is geroepen en gezonden om de schat van het geloof door te geven. Het is echter niet altijd eenvoudig om de woorden te vinden om wat diep in ons aan geloof, hoop en liefde leeft, met andere te delen. Daarom wordt het geloof telkens opnieuw verkondigd in de kerkelijke vieringen. Luisterend naar de woorden van de Heer, ontvangen wij het geloof uit de zuivere bron. We leggen het op ons leven en worden daarbij geholpen door de woordverkondiging in de homilie. We ontdekken de relevantie van het geloof voor ons eigen leven, ons doen en laten, ons spreken en zwijgen, onze inzet, onze zorgen, onze vreugde, ons lijden, onze hoop… Door het geloof te ontvangen en op ons leven te leggen, kunnen wij ook in alle eenvoud en oprechtheid getuigen van dat geloof. Dat is de belangrijkste wijze van verkondiging: tonen in woord en daad dat wij geloven!

Woorden van geloof vinden wij ook in de verschillende vormingsinitiatieven die georganiseerd worden in onze parochie. Conferenties, bezinningen, Bijbellezingen, zangavonden… het zijn allemaal momenten waarop geloof verkondigd wordt.

Deze website en ook de website www.kerknet.be willen het geloof aanreiken door te verwijzen naar initiatieven die georganiseerd worden of er verslag van uit te brengen. Je kunt er ook gelovigen leren kennen en zelfs ontmoeten. Je krijgt er een beeld van de kerkgemeenschap die de taak om het geloof te verkondigen ernstig neemt en gestalte geeft in velerlei vormen.

Kerk en Leven (parochieblad) is ook een belangrijke vorm van geloofsoverdracht. Je maakt er kennis met het kerkelijke leven veraf en dichtbij en in een grote verscheidenheid aan artikels vind je jonge en oude woorden die uitdrukking geven aan wat het geloof inhoudt.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden om de inhoud van ons geloof te ontdekken, maar ook hulpmiddelen om onze zending als verkondiger, missionaris, gestalte te geven.

Scherpenheuvel praktisch