Welkom op de officiële website van het bede- vaartsoord en de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Camera live :

KLIK OP FOTO

De pastoor blogt

E.H. Luc Van Hilst

Pastoor van Scherpenheuvel

Nieuwe tentoonstelling vanaf

05/04/2014

 

Inschrijven Bedevaarten

 

25 juni 2014

Met het hart op de tong!

Terwijl de examenstress van kinderen en kleinkinderen stilaan plaats maakt voor de vreugde of de ontgoocheling van de uitslag, terwijl het WK voetbal naar zijn kookpunt gaat, terwijl de regeringen in ons land stilaan vorm krijgen, terwijl de vakantie-edities van ons parochieblad van de band lopen; vieren wij het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus op vrijdag 27 juni. Lees meer

18 juni 2014

God die blijvend in ons midden is

Een mooi lied van Paul Schollaert zingt: ‘Heilig teken van verrijzenis, God die blijvend in ons midden is.’ Het is een lied op de eucharistie, over brood en wijn en het feest van samenzijn. Het drukt goed uit wat wij vieren met Sacramentsdag (donderdag 19 juni). God drukt zijn liefde uit op verschillende wijzen: in de geschiedenis van heil met zijn volk, in de schepping, in de gemeenschap die wij vormen, in iedere mens die Hij naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, in zijn woord… en in de sacramenten. In doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, wijding, ziekenzalving, verzoening mogen wij zijn aanwezigheid ervaren. Lees meer

11 juni 2014

Eenheid in verscheidenheid

Het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid is een uitnodiging om binnen te treden in de eenheid die er is tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader kennen we al uit het eerste verbond. Hij heeft zich geopenbaard als de schepper die in alle wederwaardigheden van het volk Gods een God van het verbond is die trouw blijft en die liefde is. Vooral in zijn Zoon Jezus heeft Hij zich getoond. De Zoon die we nog inniger kennen omdat Hij onder ons heeft gewoond. De Heilige Geest kennen we ook via de Zoon en we hebben Hem bovendien ontvangen met Pinksteren. Alle drie verwijzen ze naar elkaar, alle drie openbaren ze elkaar, alle drie delen in dezelfde heerlijkheid, alle drie zijn één en toch onderscheiden. In de beroemde ikoon van de Drie-eenheid door Andrej Roebljov geschilderd, kun je dat goed merken. De drie figuren horen onafscheidelijk bij elkaar, verwijzen naar elkaar, kijken naar elkaar met een dienende blik alsof ze voortdurend zeggen: ‘Wat kan ik voor U doen?’. Lees meer

4 juni 2014

Vurige tongen !

Mijn vader had het met Pinksteren steevast over het feest van de vurige tongen. Ook had hij hiermee misschien niet de meest religieuze betekenis van het feest voor ogen, het is toch een Bijbelse uitspraak. Immers, in de Handelingen van de apostelen staat letterlijk: ‘Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.’ Vurige tongen dus, maar wel boven de leerlingen! In vele afbeeldingen van het pinkstergebeuren vinden we die vlammetjes ook terug. We zijn geneigd om dit al vlug als een beeldspraak te bestempelen en er verder geen aandacht aan te besteden. We vinden het wel een mooie symboliek, maar hechten er geen werkelijkheidswaarde aan. Maar als we dat nu wel eens zouden doen! Lees meer

26 mei 2014

En met uw geest !

In de liturgie antwoorden we op de uitnodiging van de voorganger: ‘De Heer zij met u’, met het eigenaardige zinnetje: ‘En met uw geest’. Zou dat iets met de Heilige Geest van Pinksteren te maken kunnen hebben? Inderdaad en nog wel meer dan ‘iets’, zelfs ‘alles’! De voorganger staat daar immers niet als André of Luc of Eric of wie dan ook, maar als diegene die door handoplegging bij de priesterwijding de Heilige Geest heeft ontvangen. Wij beantwoorden de uitnodiging dan ook door de voorganger te erkennen en te bevestigen in zijn priesterschap. Dat priesterschap wordt, zoals het zogenaamde ‘algemene priesterschap’ van alle gedoopten en gevormden bepaald door de Heilige Geest. Gelovigen maken in de liturgie de Heilige Geest wakker bij elkaar want zonder Hem zouden wij niet eens kunnen vieren; zouden wij niets verstaan van de Schrift; zouden wij nog minder de gave van Christus kunnen vatten. We zouden blijven steken in onze ‘kennis’ van elkaar. We zouden onze gebreken en onze kwaliteiten ontmoeten, maar Christus zou als de levende Heer in ons midden onzichtbaar, onmerkbaar blijven. Lees meer

In de kijker

Veelluik ARCABAS ‘Passie en Verrijzenis’

Vanaf heden zijn er drie prentbriefkaarten (een selectie uit het veelluik) te verkrijgen in de winkel van het onthaalcentrum 'De Pelgrim'.

Prijs per stuk = 2,50 € / per set van 3 stuks = 6 €

 

Kruisiging

Verrijzenis

Voetwassing en laatste avondmaal

Liturgische vieringen

Agenda