Herders, geen dieven!

Herders, geen dieven!

De vierde paaszondag is ook de zondag van de roepingen. Het evangelie toont ons dan de goede herder, Jezus zelf, die de schapen kent en waar de schapen naar luisteren. Een dief is niet welkom in de kudde want die komt toch maar om te roven en te stelen, om te slachten en te vernietigen. De goede herder leidt de kudde naar groene weiden waar de schapen eten vinden en leven. Het is het beeld dat voormalig hulpbisschop, Mgr. Leon Lemmens, gebruikte om de herstructurering van parochies naar pastorale zones te duiden. Hij deed hiervoor beroep op herders, gedoopten, gewijden, mensen die in Jezus’ naam de kudde brengen naar de groene weide. Een mooi beeld, maar in de realiteit moeilijk uit te voeren. Ook als er haast geen gras meer te vinden is voor de schapen, houden de mensen de deuren liever dicht dan op zoek te gaan naar nieuwe weiden. Die krampachtigheid is begrijpelijk, maar Jezus daagt ons toch uit om Hem te volgen naar de groene weiden. Hij is immers gekomen ‘opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed’. Als we dat leven in overvloed niet ervaren, moeten we ons toch de kritische vraag durven stellen of we nog wel goed bezig zijn, of we nog wel met het evangelie bezig zijn?

De leerlingen van Jezus kenden die krampachtigheid ook, zelfs in hun eigen leven. Het heeft een hele tijd geduurd – tot aan de gave van de heilige Geest op Pinksteren – vooraleer zij de deuren durfden te openen en zelf goede herders werden. Ook zij moesten heel wat achterlaten, maar ze zaten met al hun getob vast in de bovenkamer. Opgesloten en het evangelie met hen. In de Handelingen van de apostelen die wij in de paastijd als eerste lezing horen, zien we het verschil tussen de opgesloten, moedeloze leerlingen en de bevrijde goede herders die ze na de gave van de Geest zijn geworden. Geen sprake meer van angst, twijfel, moedeloosheid, maar juist de vrijmoedige verkondiging van de Blijde Boodschap die heel wat toehoorders aantrekt en tot leerlingen maakt.

Roepingenzondag is telkens weer een uitnodiging voor ieder van ons om te leven vanuit de heilige Geest om zoals Jezus goede herders te zijn die mensen tot leven wekken. Daar is moed voor nodig, maar die moed is ons gegeven in ons doopsel en vormsel. Het volstaat om ons over te geven aan wat Jezus zegt en geeft om in zijn spoor te treden. Dat is de weg, de énige, om geloofwaardige herders te zijn die niet alleen de Blijde Boodschap verkondigen, maar ze ook opwekken tot een bron van leven, een groene weide voor de kudde. Dank om daarvoor te bidden op roepingenzondag en op alle andere dagen.