Het feest van de Geest.

Het feest van de Geest!

Zondag 28 mei vieren wij Pinksteren. Veertig dagen na Pasen, tot aan zijn hemelvaart, verschijnt de verrezen Heer aan de leerlingen die gaandeweg tot het geloof komen dat het waar is wat Jezus heeft gezegd: ‘Ik zal sterven, maar op de derde dag zal ik verrijzen’. Het moeilijkste geloofspunt voor alle leerlingen in alle tijden om te aanvaarden dat niet de dood, maar het leven het laatste woord heeft. Het heeft bij de apostelen lang geduurd, maar Jezus heeft hen geholpen. Zoals toen, helpt Hij ons ook nu. Telkens als wij zijn Woord horen, kan ook ons hart branden van vreugde en telkens Hij voor ons het brood breekt en deelt in de eucharistie, kunnen wij Hem herkennen.

Na de Hemelvaart komt de verwachting van de heilige Geest, de Helper en Vertrooster, die de leerlingen alles in herinnering zal brengen wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Bij de gave van de Geest zullen ze pas echt leerlingen van Jezus worden en van Hem kunnen getuigen met vurige woorden en herkenbare daden. Maar opnieuw, de belofte van Jezus is niet genoeg voor de leerlingen, zij zullen het moeten ervaren en dat zullen zij! Met Pinksteren breekt de tijd van de Geest aan, de Kerk wordt geboren, vervuld van dezelfde Geest die in Jezus was, wordt het Rijk Gods verkondigd, gaat het evangelie verder. Het is een feest als de Geest aan het werk is en dat ondervinden de leerlingen maar al te goed. De hele paastijd door hebben wij in de handelingen van de apostelen gelezen hoe die Geest alles in het leven van de apostelen veranderde. Wij kunnen er ons niet genoeg over verwonderen. Niet alleen van wat toen gebeurde en wat beschreven staat, maar van alles wat sedert het eerste pinksterfeest gebeurt in het leven van de leerlingen van alle tijden.

Wij krijgen op vrijdag 26 mei een mooi voorbeeld hiervan in het feest van de heilige Filippus Neri, oprichter van het oratorium in Rome en waarvan het eerste oratorium buiten Italië in 1624 in Scherpenheuvel werd opgericht! Tijdens een gebed in de catacomben waar hij zich vaker terugtrok om alleen te zijn, ‘overviel’ hem de heilige Geest op zo’n krachtige wijze dat hij het ervaarde als een vuur dat in zijn hart brandde. Een vuur dat niet werd gedoofd, integendeel. Op zijn beurt vuurde de heilige Filippus Neri anderen aan. Hij stak hen haast letterlijk aan met de aanstekelijke liefde van Christus die hij sedert dat ‘Geestesmoment’ telkens meer ervaarde. Bezeten door de heilige Geest, vervuld van de liefde van God, verzamelde hij vurige mensen rond zich en met enkel de broederband als regel leefden zij van de gave van de Geest.

Dit gebeurt nog altijd en het is voor iedereen. Het is de gave van God die gedoopten en gevormden hebben ontvangen. Het is geen prestatie van onszelf, geen beloning na een ‘goed examen’, niet te koop… Het is pure gave van God die ons tot veelgeliefde leerlingen en volgelingen van Christus maakt. Filippus Neri ontdekte die overweldigende kracht in het gebed. Hij geeft ons daarmee een voorbeeld om na te volgen. Het gebed werd in de vurigheid van de Geest ook een gave voor allen die in nood zijn. De Geest krijgt handen en voeten in het vurige dienstwerk aan zieken en noodlijdenden, aan ongelukkigen en bedroefden, aan zondaars en twijfelaars… Filippus Neri en de oratorianen na hem hebben het ondervonden en beleefd.

Wij wensen u van ganser harte een leven als een feest in de Geest.