Openbaring van de Heer

Het feest van driekoningen heeft in de liturgie de naam: openbaring van de Heer. Het woord ‘openbaren’ betekent: iets algemeen bekend maken wat voorheen geheim was. God heeft zich in het Oude Verbond voortdurend geopenbaard, gezegd en getoond wie Hij is. “Ik ben die is”, zegt Hij aan Mozes, Hij openbaart zich als de schepper van alles, als een God van het verbond dat blijvend is, als een medelijdende God, als een trouwe God… In de wederwaardigheden van het Godsvolk, zoals wij dat in de Bijbel terugvinden, wordt God geopenbaard als de nabije God die de mens die hij geschapen heeft, liefheeft en die zorg voor hem draagt. In de Profeten openbaart God zich ook. Hij spreekt door de profeten en zegt wie Hij is en wat Hij voor zijn volk wil zijn: een goeder Herder die voor zijn schapen zorgt, voor alle schapen.

In de geboorte van zijn Zoon, openbaart Hij zich helemaal. Hij komt onder ons wonen, Hij wordt vlees en bloed, wij kunnen Hem ontmoeten van aangezicht tot aangezicht en alles wat tot dan toe gezegd was, geopenbaard was in het oude verbond, wordt nu heel concreet, zichtbaar en ervaarbaar in Jezus Christus. Bovendien is die openbaring niet exclusief bestemd voor het Godsvolk, Israël, en zelfs niet tot wie geloven! Op dit feest gedenken wij hoe de wijzen uit het Oosten, uit de heidenvolken, naar het Kind in de kribbe komen kijken en het aanbidden en vereren met hun gaven. Gods menslievendheid is onder ons verschenen opdat alle mensen door zijn liefde geheeld en gered zouden worden!

Dit feest drukt dus een heel belangrijk aspect uit van de openbaring van God: Hij doet niet geheimzinnig over wie Hij is, Hij laat zich kennen, helemaal en maakt zich daar ook kwetsbaar voor. Hij laat zich bovendien kennen aan alle mensen want allen zijn ze door Hem geschapen en door Hem bemind. In dit feest mogen wij de universaliteit zien van ons geloof en wij zullen dat het hele evangelie door blijven zien en horen. Jezus zal de leerlingen, die van toen en die van nu, ook zenden om naar alle volken te gaan en het Rijk Gods te verkondigen en alle mensen te laten delen in de Blijde Boodschap die Jezus niet alleen verkondigd heeft, maar die Hij ook zelf is.

‘Openbaren’ betekent ‘openbaar maken’, daar komt het woord ook van. In het Nederlands kunnen wij ook het woord ‘baren’ erin herkennen. Dan wordt de betekenis ook ‘leven geven’! Dat is wat God wil doen en dat vieren wij in deze korte Kersttijd. Maandag 8 januari vieren wij al het Doopsel van Christus en daarmee sluit de Kersttijd. De openbaringstijd gaat echter verder, in de liturgie tot aan het feest van de Opdracht in de tempel (2 februari), in ons leven eindigt hij nooit!