Blog

Geschreven op 24 oktober 2018

Kaarkensprocessie met de nadruk op processie

Categorie: default

 

Op zondag 4 november gaat de Kaarkensprocessie voor de 390ste keer uit. De voorbije jaren hebben we getracht om de processie zelf wat aantrekkelijker te maken om de betrokkenheid van de vele pelgrims die die dag Maria komen groeten te vergroten. We kunnen daarvoor telkens weer rekenen op de massale aanwezigheid van de jongeren in onze parochie en van de verenigingen voor volwassenen. Oorspronkelijk vormde de processie met kaarsen het hoogtepunt van de dag en later werd het ook hét moment van dankbaarheid voor het hele bedevaartseizoen. Alleszins staat Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel die dag centraal en dat moet alle kansen krijgen.

Vandaar dat we na lang overleg enkele wijzigingen hebben aangebracht in het verloop van die dag en in de processie zelf.

We beginnen de dag met Maria feestelijk te eren in haar basiliek met een eucharistieviering om 10u. met als voorganger de nieuwe hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, Mgr. Koen Vanhoutte. Aansluitend is in het onthaalcentrum – zoals iedere zondag – een receptie waarbij wie Mgr. Vanhoutte kan ontmoeten terwijl wij het glas heffen op Onze-Lieve-Vrouw!

Om 15 u. vieren wij het lof, zoals steeds, in de basiliek. Het is telkens weer een aangrijpend moment om met velen te zingen en Gods zegen te mogen ontvangen.

Aansluitend wordt de processie gevormd waarbij het genadebeeld voor de basiliek opgesteld zal worden terwijl de groepen van jong en wat minder jong voorbijkomen. Op die manier huldigen alle deelnemers aan de processie ook Maria en kijkt zij hen liefdevol aan. De Koninklijke Harmonie Onze-Lieve-Vrouw zal het koor begeleiden met het biddend zingen van het Weesgegroet. Het genadebeeld zal dan aansluiten bij de processie die via de hoofdweg voor de basiliek naar het Isabellaplein gaat en vervolgens via het Albertusplein terug via de hoofdweg naar de basiliek gaat. Tijdens de processie zal de Harmonie spelen en zal er ook gebeden worden.

Aan het einde van de processie verzamelen we met iedereen voor de basiliek voor een gebed en het zingen van het lied van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Als het genadebeeld terug in de basiliek staat, zingen we - zoals iedere zondag – de vespers.

De eucharistieviering van 16u. valt dus weg.

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze processie en Maria te eren en te danken met brandende kaarsen. Moge het licht van deze kaarsen over uw leven stralen als uitdrukking van Maria’s warme en milde bescherming.

 

 

Geschreven op 10 oktober 2018

Maria Schone Vrouwe

Categorie: default

Maria, schone Vrouwe

De tiende Scherpenheuvellezing die doorgaat op vrijdag 19 oktober om 19 u. in het onthaalcentrum, katapulteert ons terug in de tijd. We gaan terug naar de tijd waarin het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel de vorm krijgt van de zevenhoekige kerk die sedertdien door talloze bedevaarders wordt bezocht. De portugese jezuiet António Vieira werd geboren een jaar voor de bouw van de basiliek begon. Toen ze voltooid was in 1627 begon het ‘openbare leven’ van deze jezuiet wiens vurigheid af te lezen valt in de lengte van zijn sermoenen. Voor de gelovigen die ze hoorden wellicht een oefening in geduld, voor ons – bijna vierhonderd jaar later – een interessante bron om de toenmalige visie op geloof te ontdekken.

Mgr. Jan De Bie promoveerde op António Vieira en stelde voor om voor deze editie van de Scherpenheuvellezing Maria in de sermoenen van de befaamde jezuiet voor te stellen. Hierbij worden linken opgeroepen met de Mariaverering zoals die in de zeventiende eeuw ook in Scherpenheuvel vorm kreeg.

 

Geschreven op 3 oktober 2018

Oktober - rozenkransmaand

Categorie: default

Oktober is ook Rozenkransmaand, omdat het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de rozenkrans op 7 oktober gevierd wordt in de liturgie. Voor velen is het hele jaar door rozenkransdag, want het vertrouwde gebedssnoer is nooit veraf!

 

Lees meer

Geschreven op 19 september 2018

Goed doen

Categorie: default

Op 22 en 23 september is er benefiet ten voordele van de werking van het onthaalcentrum.  Op 2” september is er in de Hemmekes in Zichem een mosselfestijn ten voordele van de werking van Groenhoef, 6 oktober in de Hemmekes kaas- en wijnavond ten voordele van de werking van KGV Scherpenheuvel-Zichem, 14-15 september Lolands ten voordele van A.L.S. Laeversfonds, eetdag Kon. Harmonie Onze-Lieve-Vrouw… we kunnen nog een hele tijd verder gaan met initiatieven op te noemen die vlakbij georganiseerd worden door en voor mensen heel dichtbij in onze eigen gemeenschappen. In de parochies, verenigingen, scholen… zijn er naast de ‘gewone’ activiteiten ook ‘buitengewone’ evenementen die georganiseerd worden ten voordele van de ‘gewone’ activiteiten.

 

Lees meer

Geschreven op 12 september 2018

Omdat Gij door Uw kruis de wereld hebt verlost

Categorie: default

Omdat Gij door Uw kruis de wereld hebt verlost

Midden september, de 14de om precies te zijn, viert de Kerk het feest van de kruisverheffing. Goede Vrijdag een half jaar later, als u wil. De oorsprong van dit feest is de wijding van de heilige Garfkerk in Jeruzalem in 335. Bij de herdenking van deze kerkwijding werd het kruis waaraan Jezus is gestorven getoond en vereerd. Het is dus een zeer oud feest dat in Oost en West gevierd wordt. Van betekenis is het woord: ‘verheffing’, zoals Jezus in het evangelie aanduidt: ‘De Mensenzoon wordt omhoog geheven’. Het gaat hier niet om het kruis van de dood, maar om het kruis van de redding. Op het kruis heeft Jezus Gods liefde tot het uiterste toe getoond. De liefde die ons redt, bevrijdt, tot leven wekt. In tegenstelling tot wat iedereen toen dacht, is het kruis niet het einde, maar het begin omwille van Jezus de gekruisigde. Sedertdien kijken wij op naar het kruis waaraan de Redder van de wereld heeft gehangen. Het is zijn kruis en tevens ook het onze. Want ook wij zijn bestemd om te leven, eeuwig te leven. In zijn kruis verheft Christus ieder van ons en laat Hij ons delen in zijn leven. Iedere keer dat wij de eucharistie vieren, doen we dat om te gedenken, opnieuw te ervaren, dat Christus op het kruis de wereld heeft verlost van dood en slavernij.

Laten wij opzien naar het kruis met dankbare ogen, met een verlicht hart en met open armen om het leven te ontvangen en te delen.

 

Geschreven op 5 september 2018

Maria Geboorte

Categorie: default

Op zaterdag 8 september viert de Kerk het feest van Maria geboorte. Zoals iedere geboorte een feest is voor de ouders en de familie, is de geboorte van Maria een feest voor heel haar familie, voor heel de Kerk. In de liturgie wordt normaal de sterfdatum van de heiligen gevierd, de datum van hun nieuwe geboorte in het eeuwig leven. Van Maria wordt de geboorte gevierd en zelfs nog vroeger het begin van haar leven in de schoot van haar moeder. Het leven van Maria is zo’n zegen voor de Kerk van alle tijden dat we haar het hele jaar door vieren. Telkens herinneren we ons een moment uit het leven van Maria als een heilsmoment. Nu dus haar geboorte. Die is meer dan een zegen voor haar ouders en het begin van haar eigen leven. Het is een zegen voor het hele volk en voor alle tijden. Het is de verre voorbereiding voor de Verlosser die zij zal ontvangen, Gods gave van heil voor heel de wereld. Het mysterie van de menswording van Gods Zoon is zo groot, dat het een lange voorbereiding vraagt. Die is al begonnen met de aanzeg van de profeten: “Een Maagd zal moeder worden…”. Het verlangen van het volk Gods is al langer aangescherpt en wordt steeds concreter. Het zijn niet enkel woorden van belofte van Godswegen, het zijn ook concrete mensen die het heil zullen ontvangen opdat het tot ons zou kunnen komen. Johannes de Doper past ook in dit rijtje. De geboorte van Maria is dan ook een feest voor ons omdat haar leven van in het begin al gekenmerkt wordt door Gods wil om ons allen te redden en te verlossen. Bidden tot Maria, kijken en luisteren naar haar wekt dan ook nieuwe hoop in ons leven. God geeft het niet op met ons, nooit! Hij toont het in Maria wiens geboorte het ja-woord van God aan de wereld al laat klinken. Straks zal zij antwoorden aan God: “Ja, mij geschiede naar uw Woord” en dat levende Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Geschreven op 16 augustus 2018

Vakantietip!

Categorie: default

De ‘grote vakantie’ loopt stilaan ten einde. Voor meesters en juffen en allen wie zich in het onderwijs engageren zijn het dagen van voorbereiding op het nieuwe schooljaar. De leerlingen klampen zich nog enkele dagen vast aan de vakantie, al zijn ook zij – en hun ouders – bezig met schooltassen en pennenzakken.

Maar er zijn nog anderen die een ander vakantieregime hebben dat niet gelijk loopt met de schoolbel. Zij hebben de verlofperiode al achter de rug of kijken er nog naar uit. En dan zijn er nog velen die helemaal geen vakantie hebben. Toch lijkt het alsof voor ieder de maanden juli en augustus door vakantie gekenmerkt worden. De zon en de lange dagen zullen daar zeker voor iets tussen zitten, maar ook het ritme van het werkjaar. In september begint er veel terug op volle toeren te draaien. Je merkt het aan het verkeer, jemerkt het ook aan het werk. Alles is terug open, alle diensten zijn weer bemand, alles loopt weer als een trein, vaak aan een ongenadige snelheid.

Toch nog een laatste vakantietip op de valreep, alvorens de drukte weer alle energie en tijd opslorpt. Is er een moment geweest tijdens de verlofdagen dat we eens bij onszelf zijn blijven stilstaan? We worden door agenda’s, door anderen, door moeilijkheden en zorgen zo vaak geleefd. Is er een moment geweest dat dit stilviel en dat we eens even niet persé ‘moesten’, maar ‘mochten’? Dat zijn kostbare momenten waarin we onze vrijheid weer vinden en proeven.Momenten datwe tijd hebben voor onszelf. Misschien was het bij het luieren in de schaduw, schuilend voor de brandende zon? Misschien was het bij het lezen van een boek waar we al lang zin in hadden? Misschien was het tijdens een gesprek met iemand die ons lief en dierbaar is? Misschien was het tijdens het bidden? Misschien was het tijdens het kijken naar de kinderen of kleinkinderen. Kinderen kunnen nog vrij en blij spelen in de rustige geborgenheid van hun ouders of grootouders. Ze genieten dan van wat water, houten blokjes, een hoopje zand, een speelgoedje of gewoon van mekaar. Hebben we de kans gegrepen om met hen mee te spelen? En hebben wij ervaren hoeveel deugd dit deed? Zonder buitengewone verwachtingen, zonder afgerekend te worden op wat we kunnen of niet kunnen, gewoon spelen. We zijn het zo vlug verleerd en tegelijk missen we dit. Misschien hebben kinderen ons bekeerd tot wie we fundamenteel zijn: Gods veelgeliefde kinderen die mogen spelen voor zijn aanschijn, onbezorgd en blij!

Zulke momenten krijgen wij in de liturgie. Ook daar mogen wij spelen voor Gods aanschijn. We zingen en we bidden niet omdat het moet,maaromdathetmag.Wedoen iets wat niet nuttig is in de ogen van de wereld, we doen iets waarin we onszelf niet beter moeten voordoen dan we zijn of kunnen, we zijn vrij enduskunnenweookblijzijn. We kunnen deze heerlijke momenten van de vakantie het hele jaar door beleven, maar het vraagt om een bekering van het moeten naar het mogen, van het ‘grote mens’ zijn, naar de kunst om een kind te blijven.

Geschreven op 8 augustus 2018

Zalige feestdag Maria!

Categorie: default

Zalige feestdag Maria!

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Een feest als het rijpe koren dat op de velden klaar staat om geoogst te worden. Wij gedenken in dit feest hoe Maria’s leven door God zelf wordt voltooid door haar bij Hem en zijn Zoon op te nemen. Maria is in de hemel, haar leven dat door Gods genade en haar ja-woord hierop is gerijpt, is ook door God geoogst. Elisabeth had het al uitgeroepen: “Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.” (Lucas 1, 45).  En Jezus onderlijnt het belang hiervan voor iedereen als Hij zegt: “Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het volbrengen.” (Lucas 11, 28). Twee verzen uit de evangelies die wij op de feestdag van Maria ontvangen.

Het ligt ook binnen ons bereik: luisteren naar de Heer, geloven in zijn woord en het ter harte nemen. Hiervoor moet je niet bijzonder geleerd zijn, knap of sterk. De uitmuntendheid komt immers niet van ons, maar van God. Dat heeft Maria begrepen en de rest heeft zij ontvangen: “Mij geschiede naar uw woord.” (Lucas 1, 38)  De Blijde Boodschap en het eeuwig leven voor wie erin gelooft, ligt dus binnen ieders bereik. God geeft gul, dat zien we in Maria’s leven en we kunnen het ook zelf ervaren. Wel hebben we een duwtje nodig in de rug, een klopje op de schouder, een riem onder het hart. De woorden die wekken hebben we ontvangen, het voorbeeld dat strekt ontvangen we in Maria. Haar leven van Gods woord daagt ons uit en nodigt ons uit om hetzelfde te doen en te zingen van alle grote dingen die de Heer ook aan ons doet: Magnificat, mijn hart prijst hoog de Heer!

De vieringen van de eucharistie zijn zoals op zondag. De vespers zijn om 17u.

 

Geschreven op 27 juni 2018

Zalige vakantietijd!

Categorie: default

Met dit nummer van het parochieblad dat drie weken overbrugt, weet je hoe laat het is: het is vakantietijd! Voor kinderen en studenten is het duidelijk, de schoolpoort gaat dicht en nog wel voor twee maanden. Voor alle anderen is het minder duidelijk en vooral minder lang! Hoewel, sommige gepensioneerden zeggen mij dat ze het hele jaar vakantie hebben. Anderen verzekeren mij dat ze het sedert hun pensioen drukker hebben dan vroeger. Het zal allemaal waar zijn en het zal er ook allemaal van afhangen hoe je die pensioentijd beleeft. Er zijn ook gepensioneerden die wel zouden willen, maar niet kunnen door ouderdom of ziekte. Zij beschouwen hun dagen zelden als vakantie. Want vakantie betekent dat je vrij bent om van alles te doen waarvoor er anders geen tijd of ruimte is.

Lees meer

Geschreven op 20 juni 2018

Johannes de Doper

Categorie: default

Op zondag 24 juni viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Johannes de Doper. Voor aspergetelers betekent dit ook de laatste dag van het aspergeseizoen en als ze een volgende seizoen wensen, dienen ze op die dag te stoppen met het oogsten van deze heerlijke groente! Voor christenen is het een dag die herinnert aan het begin van de Blijde Boodschap en die ons dus aanmoedigt om verder te blijven geloven, het evangelie te zaaien en de vruchten ervan te oogsten. Johannes de Doper staat immers aan het begin van het Nieuwe Verbond. In de schoot van zijn moeder Elisabeth sprong hij al op van vreugde bij de herkenning van Maria’s groet en van de vrucht in haar schoot. Hij was de wegbereider die het volk voorbereide op de nakende komst van de Mensenzoon. Hij wees Jezus de Christus aan toen Hij eenmaal was gekomen. Hij doopte de Messias met het water van de Jordaan. En het is over Johannes dat Jezus zegt: ‘Onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Niettemin is de kleinste in het Rijk Gods groter dan hij’ (Lucas 7, 28). Johannes werd hooggeacht door het volk, zelfs door koning Herodes die graag naar hem luisterde en door Gods Zoon zelf. Niettemin is hij klein gestorven, onthoofd in opdracht van diezelfde Herodes. Hij die zich bij leven al klein had gemaakt: ‘Na mij komt die groter is dan ik, ik ben niet waard de riem van zijn sandalen los te maken.’, Hij die sprinkhanen at en er alles aan deed om zijn succes bij het volk en de machtigen niet te verzilveren, wordt door de Kerk gevierd in een hoogfeest bij zijn geboorte en in een gedachtenis bij zijn marteldood. En toch zegt Jezus dat in het Rijk Gods de kleinste groter is dan Johannes! In het rijk Gods zullen wij allemaal verheven worden op de grootste hoogte, nl. die van Christus zelf. Als Hij alles in allen zal zijn, is er geen onderscheid meer tussen klein en groot. In het Rijk Gods zijn er geen trappen van vergelijking, iedere vergelijking loopt mank als alles volbracht zal zijn. Dat is onze toekomst, daarnaar zijn wij op weg en Johannes de Doper heeft die weg als eerste gewezen. Laten wij in die richting kijken op het woord en het geloof van Johannes de Doper.