Blog

Geschreven op 2 januari 2019

Verwondering

Categorie: default

Verwondering

Met het hoogfeest van Kerstmis begint de kersttijd en die duurt tot en met het feest van de Doop van de Heer. De meeste mensen wachten hier niet op om hun kerstboom en kerststal weer op te bergen. Ze zijn nochtans te vroeg!

Op het Sint-Pietersplein in Rome – en op tal van andere plaatsen – blijft het kersttafereel staan tot en met het feest van de Opdracht van de Heer op 2 februari, ook wel bekend onder de benaming Maria Lichtmis. Heel de tijd van Kerstmis tot de Opdracht van de Heer wordt de openbaringstijd genoemd. Jezus wordt geopenbaard, getoond en het heil dat Hij brengt wordt zichtbaar, aan het licht gebracht.

In beide feesten is Maria prominent aanwezig. In de dageraadsviering van Kerstmis zien we hoe de herders als eersten een bezoek brengen aan het kind in de kribbe. Ze zijn verwonderd over wat ze zien en allen aan wie ze het verkondigen zullen dat ook zijn. Ook Maria is verwonderd over dit bezoek en ‘bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf’.

Bij de opdracht van hun zoon in de tempel, horen Maria en Jozef nog veel meer uit de mond van de vrome Simeon.

Beide zijn ze verwonderd over wat van hun kind gezegd werd. En Simeon voegt er nog zegenend aan toe dat door Jezus ‘de gezindheid van vele harten openbaar moge worden’. De tijd van openbaring van wie Jezus is, duurt natuurlijk een heel liturgisch jaar lang. Maar deze tijd is er ook opdat onze harten openbaar zouden worden. Maria kan ons daarbij helpen. Zij is verwonderd over wat over haar Zoon gezegd wordt, zowel door de ongeletterde herders als door de veelgeletterde Simeon. En zij bewaart die woorden in haar hart en overweegt ze. Een heel jaar lang mogen wij ons verwonderen over wie Jezus is, hoe Hij weldoende rondgaat, hoe het Rijk Gods in Hem aanbreekt. Heerlijke woorden en daden die ons in het hart raken en die we overwegen. En ons leven gaat open, ons hart wordt openbaar!

Geschreven op 26 december 2018

Plaats genoeg!

Categorie: default

In de kerstnacht konden we ons ergeren aan de mededeling dat er geen plaats was in de herberg voor de hoogzwangere Maria. Geen bed, maar een kribbe voor de Zoon van God. Onmiddellijk wordt de boodschap van het evangelie al duidelijk wanneer er in de stal van het onaanzienlijke Betlehem plaats genoieg is voor iedereen. Voor de bonkige herders en voor de wijzen die komen uit de heidenvolken. Ze worden allen verwelkomd, ze vinden er allen overgrote vreugde, ze ontvangen allen het grootste geschenk: Gods liefde. Herodes wil nog tegenhouden met zijn politiek van terreur die er enkel op gericht is om zelf aan de macht te blijven. De vromen van Israël doen er ook niet veel moeite aan. Zij rusten verder ondanks de duidelijke woorden van de profeten en de daden van Johannes De Doper. ‘Stille nacht’ alom!

De engelen daarentegen en zelfs de sterren maken de boodschap van Godswege duidelijk en blij. Ze zingen en blijven zingen: ‘Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer!’ De hemel is niet stil, God zwijgt niet. Hij nodigt uit om zijn Zoon te ontvangen: ‘Dit is mijn Zoon in wie Ik welbehagen heb, luistert naar Hem!’, dringt Hij bij ons aan. De stal staat daarom open voor alle mensen in wie God welbehagen heeft, zijn Zoon en allen tot wie Hij zal spreken, allen voor wie Hij zijn leven zal geven: de uitgestotenen, de vreemden, de armen, de hongerigen, de melaatsen, de zondaars… voor iedereen is er plaats in het hart van God. Met het hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen), is dat de vreugde die wij ontvangen: ook wij, vreemden - niet behorend tot de stammen van Israël – zijn welkom bij Jezus. Ook wie ontvangen Gods liefde in de volle maat. Er is liefde genoeg in het hart van de Heer, er is plaats genoeg. Vanuit deze ervaring die wij in dit heerlijke feest vieren, mogen wij op onze beurt onze harten grenzeloos en wijd openzetten want sedert de komst van Christus is er ook bij christenen plaats genoeg voor iedereen.

Geschreven op 26 december 2018

Zalig nieuwjaar!

Categorie: default

Aan professor emeritus Ernest Henau vroegen wij een bijdrage te schrijven voor ons parochieblad. Hij ging hier graag op in en zijn woorden zijn een bron van inspiratie voor de lezers die in de dagen na Kerstmis zich voorbereiden op het nieuwe jaar. Mogen deze woorden doorwerken en vruchten dragen in het jaar des Heren 2019, daar bidden wij van ganser harte voor.

Op de drempel van het nieuwe jaar, wanneer wij onze kalenders gaan vervangen, worden wij niet zelden overvallen door een onbestemd gevoel van weemoed, inderdaad:

“Het jaar is in een wimperslag

En bijna even vlug vergaan de mensen”.

(Jan Engelman)

 

Lees meer

Geschreven op 19 december 2018

Klein wordt groot

Categorie: default

De advent en kerst vormen de introductie op de hele blijde boodschap die wij zondag na zondag mogen ontvangen als Gods Woord en zijn aanwezigheid in ons leven en samenleven. De vierde adventszondag maakt al duidelijk dat wij om de Messias te kunnen zien en horen, onze al te menselijke opvattingen over groot en klein stevig moeten bijsturen. Jezus zal in het evangelie herhaaldelijk zeggen en tonen dat ‘de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zullen zijn’, ook niet direct iets wat ons spontaan te binnen valt als we ons eigen leven en samenleven beschouwen.

Lees meer

Geschreven op 12 december 2018

Wat moeten wij doen ?

Categorie: default

Voor ons is Johannes de Doper de voorloper van de Messias. Voor de mensen die Johannes ontmoetten in zijn tijd werd hij beschouwd als de Messias. Johannes heeft de grootste moeite om hen duidelijk te maken dat hij dat niet is, maar dat de Messias na hem komt. De mensen waren vol van Johannes de Doper, van groot tot klein en van hoog tot laag. Het moet een bijzondere figuur geweest zijn en zelfs Jezus prijst hem als ‘grootste die uit een vrouw geboren is’. Johannes is dan ook authentiek en geloofwaardig in zijn prediking. In hem horen de mensen de heldere stem van de profeten, de stem van God zelf die redding belooft. Maar er is meer dan zijn stem. Het hele optreden van Johannes is een waarachtig getuigenis in woord en in daad zodat zijn toehoorders niet alleen Gods belofte van heil horen, maar het zien gebeuren.

Lees meer

Geschreven op 5 december 2018

Heilsgeschiedenis

Categorie: default

Gelovigen gebruiken het woord ‘heilsgeschiedenis’ om aan te duiden hoe God ingrijpt in de geschiedenis, hoe Hij in de loop der tijden zijn verbond toont en zijn aanwezigheid bij de mensheid duidelijk maakt. Het gaat dus om ‘heil’ dat in de ‘geschiedenis’ zichtbaar wordt. En dat is belangrijk, zowel het heil dat God ons schenkt als onze geschiedenis. God heil, zijn grenzeloze liefde voor de mensen, voor zijn schepping hangt immers niet als een vrome wolk boven onze hoofden, buiten onze tijd, los van ons leven en de gebeurtenissen in ons leven en samenleven. Neen, Gods heil gebeurt midden in de realiteit van ons bestaan. Dat is al duidelijk in het Oude Verbond, vooral in het woord dat God door de profeten spreekt. Het zijn woorden van heil die onmiddellijk te maken hebben met de situatie van het volk, met de geschiedenis van het Godsvolk.

Lees meer

Geschreven op 28 november 2018

Hij komt! Hij komt!

Categorie: default

De kleinsten onder de gelovigen zijn deze dagen vervuld van verwachting om de komst van de Sint en vermoedelijk nog meer om de boodschap die hij meebrengt. Die boodschap is allereerst dat de kinderen braaf zijn en die wordt vervolgens verduidelijkt door de cadeautjes die als beloning voor zoveel volgehouden braafheid gul gegeven worden. Zijn de kinderen hier blij mee? Ja, want niet alleen de volwassenen willen de onderscheiding van ‘braaf zijn’ ontvangen, ook de kinderen horen graag deze hoge bevestiging. Om van de geschenken nog maar te zwijgen! Bovendien op bestelling gebracht aan huis! Alle reden tot tevredenheid, alle reden ook om gedurende weken in gespannen verwachting uit te kijken naar de morgen van 6 december en de verwachting wordt zelden een ontgoocheling want met kleingelovigen speel je niet. Hoe klein ze zelf ook zijn, hun geloof is groot en daar gaan we eerbiedig en waarachtig mee om.

 

Lees meer

Geschreven op 21 november 2018

Dag van het Woord

Categorie: default

Precies twee jaar geleden sloot paus Franciscus het heilig jaar van de barmhartigheid af. Hij deed dit met een Apostolische Brief, Misericordia et Misera (Barmhartigheid en ellende). Hierin geeft de paus concrete aanzetten om de barmhartigheid van God verder te vieren, te ontdekken, te beleven ook na het heilig jaar. Een van de elementen die de paus aangeeft is het organiseren van een Dag van het Woord. De Belgische Bisschoppen hebben deze dag bepaald op de eerste zondag van de Advent, de eerste zondag van een nieuw Liturgisch Jaar en waarop we telkens met een nieuwe lezingencyclus starten. Het volgende Liturgische Jaar gaan we op weg met het evangelie volgens Lucas.

Lees meer

Geschreven op 7 november 2018

Kasteel terug open!

Categorie: default

 

Kasteel terug open!

In het parochieblad dat u op 18 juli ontving, schreven we dat het ’Peeterskasteel’ de deuren dicht deed. Staatssecretaris Theo Francken sloot toen een aantal open centra die vluchtelingen opvingen, waaronder dus ook de opvang in Scherpenheuvel. Verschillende mensen, vooral vrijwiligers die zich de voorbije jaren hebben ingezet, drukten hun spijt uit over de sluiting. Enerzijds omdat mensen ook wel zien dat het ‘probleem’ verre van opgelost is en anderzijds omdat er een band was ontstaan tussen de gasten en de gastheren en –vrouwen. Vooral het afscheid van de kinderen die hier op school zaten viel velen zwaar. Ze werden ‘verplaatst’ naar andere centra… terwijl ze hier ondertussen ‘graag’ gezien werden.

In september besliste de staatssecretaris dat een aantal centra terug geopend zouden worden. Hij deed ook een beroep op Caritas met de specifieke vraag om meer kwetsbare gezinnen op te vangen. Gezinnen waarbij iemand meer zorg nodig heeft omwille van ziekte of handicap. Omdat de infrastructuur van het voormalige rusthuis zich daartoe beter leent dan elders en omdat Caritas een goede reputatie geniet om kwetsbare mensen op te vangen, was de vraag van Fedasil om het kasteel terug te openen.

Het betekende voor Caritas een nieuwe uitdaging. De meeste medewerkers waren al ontslagen, alles was in gereedheid gebracht om te sluiten. Nu terug open, nieuwe mensen aanwerven, het gebouw aanpassen… Caritas vroeg aan Fedasil en kreeg ook een maand om alles voor te bereiden. Op 5 november openen de deuren opnieuw, vooralsnog tot juni 2019. Iedere week zullen tien gezinnen komen en al is de capaciteit op 170 personen bepaald, er zullen niet meer dan 140 personen opgevangen worden.

De eigenaar van het gebouw, de Vereniging der Parochiale Werken gewest Diest heeft een aantal investeringen gedaan in samenspraak met Caritas. Ondertussen is ook het beheersplan voor het als monument geklasseerde kasteel en het beschermde park opgemaakt door het landschapsbureau Ars Horti. Het is een heel uitgebreid document geworden waarin de toestand van kasteel en park wordt beschreven en ook de opties voor verder onderhoud. De opmaak van zo’n plan is verplicht voor een monument. Het is nu wachten op de goedkeuring ervan door de minister en dan kunnen we de uitvoering ervan aanpakken.

 

Geschreven op 24 oktober 2018

Kaarkensprocessie met de nadruk op processie

Categorie: default

 

Op zondag 4 november gaat de Kaarkensprocessie voor de 390ste keer uit. De voorbije jaren hebben we getracht om de processie zelf wat aantrekkelijker te maken om de betrokkenheid van de vele pelgrims die die dag Maria komen groeten te vergroten. We kunnen daarvoor telkens weer rekenen op de massale aanwezigheid van de jongeren in onze parochie en van de verenigingen voor volwassenen. Oorspronkelijk vormde de processie met kaarsen het hoogtepunt van de dag en later werd het ook hét moment van dankbaarheid voor het hele bedevaartseizoen. Alleszins staat Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel die dag centraal en dat moet alle kansen krijgen.

Vandaar dat we na lang overleg enkele wijzigingen hebben aangebracht in het verloop van die dag en in de processie zelf.

We beginnen de dag met Maria feestelijk te eren in haar basiliek met een eucharistieviering om 10u. met als voorganger de nieuwe hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, Mgr. Koen Vanhoutte. Aansluitend is in het onthaalcentrum – zoals iedere zondag – een receptie waarbij wie Mgr. Vanhoutte kan ontmoeten terwijl wij het glas heffen op Onze-Lieve-Vrouw!

Om 15 u. vieren wij het lof, zoals steeds, in de basiliek. Het is telkens weer een aangrijpend moment om met velen te zingen en Gods zegen te mogen ontvangen.

Aansluitend wordt de processie gevormd waarbij het genadebeeld voor de basiliek opgesteld zal worden terwijl de groepen van jong en wat minder jong voorbijkomen. Op die manier huldigen alle deelnemers aan de processie ook Maria en kijkt zij hen liefdevol aan. De Koninklijke Harmonie Onze-Lieve-Vrouw zal het koor begeleiden met het biddend zingen van het Weesgegroet. Het genadebeeld zal dan aansluiten bij de processie die via de hoofdweg voor de basiliek naar het Isabellaplein gaat en vervolgens via het Albertusplein terug via de hoofdweg naar de basiliek gaat. Tijdens de processie zal de Harmonie spelen en zal er ook gebeden worden.

Aan het einde van de processie verzamelen we met iedereen voor de basiliek voor een gebed en het zingen van het lied van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Als het genadebeeld terug in de basiliek staat, zingen we - zoals iedere zondag – de vespers.

De eucharistieviering van 16u. valt dus weg.

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze processie en Maria te eren en te danken met brandende kaarsen. Moge het licht van deze kaarsen over uw leven stralen als uitdrukking van Maria’s warme en milde bescherming.